47 yýllýk defter kapandý; Britanya Avrupa Birliði'nden resmi olarak ayrýldý

  Bu haber 01 Subat 2020, Cumartesi 08:27:42 eklenmitir.
Baþbakan Johnson, Brexit gününü 'yeni bir çaðýn þafaðý' olarak nitelendirdi

Britanya, 1973'te katýldýðý Avrupa Birliði'nden yerel saatle 23.00'te (TSÝ 02.00) ayrýlýrken, "Brexit günü" kapsamýnda hem devlet kurumlarý hem de özel kuruluþlar çeþitli kutlamalar yaptý.

Bu kapsamda, Baþbakanlýk binasý "10 Numara"ya yansýtýlan saatle geriye sayým yapýldý. Bazý hükümet binalarý, Britanya bayraðý renklerinde ýþýklandýrdý.

Britanya Merkez Bankasý, 50 penilik madeni parayý tedavüle soktu. "31 Ocak 2020" tarihini taþýyan paranýn üzerinde "Bütün milletlerle barýþ, refah ve dostluk" ifadesi yer aldý.

Aþýrý sað siyasetçi ve AB karþýtý kampanyanýn mimarlarýnda Nigel Farage'ýn liderliðindeki Brexit Partisi, parlamento önünde kutlama partisi düzenledi.

Brexit yanlýlarý, saatler 23.00'ü gösterdiðinde hep beraber sevinç gösterilerinde bulundu.

"Yeni bir çaðýn þafaðý"

Baþbakan Johnson, Britanya televizyonlarýndan ulusa sesleniþ konuþmasýnda, genel olarak Brexit sürecinde kamuoyunda oluþan kutuplaþmayý sona erdirme ve "yaralarý sarma" çaðrýsýnda bulundu.

Hükümet olarak görevlerinin ulusu bir araya getirme ve ülkeyi ileriye taþýma olduðunu vurgulayan Johnson, "Bu gece söylenecek en önemli þey, bunun bir son deðil, baþlangýç olduðudur. Bu, gerçek bir ulusal yenilenme ve deðiþim zamaný. Bu, yeni bir çaðýn þafaðý." deðerlendirmesinde bulundu.

Johnson, artýk vatandaþlarýn kaderini ülkenin doðduklarý bölgelerinin belirlemeyeceðini belirterek, Brexit'le "bütünleþme ve ilerlemeye baþlanýlan bir anýn yaþandýðýný" ifade etti.

Saatlerin 23.00'ü göstermesiyle AB ile baðlantýlý resmi kurumlardaki AB bayraklarý indirildi, ayrýca Brexit sürecini yürütmek için kurulan bakanlýk laðvedildi.

Ýngiliz vekillerin Avrupa Parlamentosu (AP) üyeliði sona ererken, Britanya'nýn AB iç yazýþmalarýna eriþimi de kesildi.

Geçiþ süreci baþladý

Britanya'nýn AB üyeliðinin bitmesiyle, geçiþ süreci dönemi baþladý. Bu süre zarfýnda Britanya, baþta ticaret olmak üzere güvenlik, saðlýk, ulaþým gibi alanlarda anlaþmaya varmak için Birlikle müzakereler yürütecek. 

Britanya'nýn 30 Haziran'a kadar talep etmesi halinde geçiþ dönemi, 2 yýl daha uzatýlabilecek. Ancak Johnson liderliðindeki Ýngiliz hükümeti, bu sürenin uzatýlmayacaðýný ilan etmiþ bulunuyor.

Britanya, bu süreçte gümrük birliði, ortak pazar ve serbest dolaþým gibi AB üyeliði unsurlarýný sürdürecek ve AB kurallarýna tabi kalacak. Ancak ülke, AB'nin karar alma mekanizmalarýnda söz hakkýný kaybedecek.

Brexit süreci

Britanya'da 2016'da yapýlan referandumda, seçmenin yüzde 52'si ülkenin AB'den ayrýlmasýna (Brexit) destek vermiþti.

Britanya ile AB arasýnda 2 yýl devam eden müzakereler sonucunda 2018 sonunda Brexit anlaþmasýna varýlmýþ, ancak dönemin Baþbakaný Theresa May liderliðindeki azýnlýk hükümeti, anlaþmayý parlamentodan geçirmeyi baþaramayýnca 29 Mart 2019'da gerçekleþmesi gereken Brexit, 3 kez ertelenmiþti.

May'in yerine gelen Johnson, parlamentodaki týkanýklýðý aþmak için ülkeyi 2019 Aralýk'ta erken seçime götürmüþ ve tek baþýna iktidara gelmiþti.

 

Brexit karþýtý muhalefetin, parlamentoda çýkardýðý engellerin ortadan kalkmasýyla Johnson, Brexit anlaþmasýný hýzla yasalaþtýrmýþ ve yasal süreç 23 Ocak'ta tamamlanmýþtý.