ABD Büyükelçiliðine füzeli saldýrý..

  Bu haber 27 Ocak 2020, Pazartesi 07:48:35 eklenmitir.
Irak Baþbakaný Adil Abdulmehdi, hükümet binalarýnýn bulunduðu korunaklý Yeþil Bölge'ye atýlan füzelerin ABD'nin Baðdat Büyükelçiliðine isabet ettiðini açýkladý. Füze saldýrýsýnýn ardýndan ABD'ye ait helikopterler Baðdat'taki Büyükelçilik kompleksine indi.

Amerikan Büyükelçilik binasýna roket isabet etti. Edinilen bilgiye göre saldýrý Irak Baþbakanlýðýnca duyuruldu.

"SALDIRIYI YAPANLAR" DENÝLDÝ AMA KÝM OLDUÐU BÝLÝNMÝYOR

Irak Baþbakanlýk basýn ofisinin açýklamasýnda sözlerine yer verilen Abdulmehdi, yaptýðý son dakika açýklamasýnda "Yabancý misyon temsilciliðine yönelik düþmanca saldýrý, ABD Büyükelçiliði binasýnýn içerisine düþen füzelerle tekrarlandý. Yasa dýþý bu eylemi kýnarken, güvenlik güçlerimize, saldýrýyý yapanlarýn yakalanýp adalete teslim edilmesi için talimat verdik." ifadelerini kullandý.

Bu tür saldýrýlarýn Irak'ý çekiþme sahasýna dönüþtürebileceði uyarýsýnda bulunan Abdulmehdi, ülkedeki yabancý misyon temsilciliklerini koruma görevine baðlý olduklarýný bildirdi.

5 ADET KATYUÞA FÜZESÝ

Irak hükümetine baðlý Güvenlik Medya Aðý, Yeþil Bölge'ye 5 adet Katyuþa füzesiyle saldýrý düzenlendiðini açýklamýþtý.

Açýklamada, füzelerin ABD Büyükelçiliðine isabet ettiði bilgisine ise yer verilmemiþti.

YARALILAR MI TAÞINDI!

Irak'ýn baþkenti Baðdat'taki füze saldýrýsýnýn ardýndan ABD'ye ait askeri helikopterlerin Büyükelçilik kompleksine indiði bildirildi. Irak Savunma Bakanlýðýndan bir görevli, yaptýðý açýklamada, helikopterlerin Baðdat'taki ABD Büyükelçiliði kompleksine indiðini söyledi. Yetkili, helikopterlerle muhtemelen yaralýlarýn taþýnmýþ olabileceðini dile getirdi.

Kaynak: Haberler