Mansur Yavaþ: Melih Gökçek göbeðine kadar bu iþin içinde

  Bu haber 31 ARALIK 2019, SALI 05:22:46 eklenmitir.
Ankara Büyükþehir Belediyesi Baþkaný Mansur Yavaþ, Sinan Aygün’le yaþanan TOGO Kuleleri tartýþmalarýnýn Melih Gökçek’le de ilgilisi olduðunu belirterek, “Onu zaman gösterecek ama göbeðine kadar içinde bu iþin” dedi.

Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný Mansur Yavaþ, Habertürk’te Didem Arslan Yýlmaz’ýn sunduðu Türkiye’nin Nabzý Programý’nda gündeme iliþkin sorularý yanýtladý.

Mansur Yavaþ’ýn açýklamalarýnýn satýr baþlarý:

“KÝMÝNLE TELEFON GÖRÜÞTÜÐÜNÜ TALEP EDECEÐÝM”

YILMAZ: Okul meselesi bu iþin kýlýfý mý?

YAVAÞ: Dedim ki bunlar yarýn iskana gelecek. Henüz taahhüdünü yerine getirmemiþ, yapý ruhsatýný almamýþlar var. Bunun parasýnýn tayini kendi baþýma yapamam. 4 tane grup baþkanvekili yan yana gelsin. Ýmarda verilen rantla onun karþýlýðýnda ne alacaðýný onlar karar versin. Bunun üzerine ‘Abi sen okulu yapmamýþsýn’ diyor, konu bu raddeye geliyor. Dilekçe veriyor, ‘benden sadece para istediler’ diyor.

Düzgün bir insan o paranýn ne için istendiðini oraya yazar. Saðdan soldan haber gönderdi. ‘Savcýlýða vereceðim, benim iþimi görmezlerse’ dedi. Ben de ‘elinden geleni ardýna koyma, bu belediyede artýk hukuk iþliyor’ diye mesaj attým, cevap yazmadý. Bir hakim grup baþkanvekiline söylüyor, ‘Mansur’a söyle istinafa gitmezse ceza alýr’. Ben bu kararý almasaydým, MHP þikayet edecekti, yine müfettiþ gelecekti.
YILMAZ: Ýki meclis üyesinin gidip konuþmasý onlarýn yetkisinde mi?

YAVAÞ: Onlar diyor ki ‘Bizi Sinan Aygün çaðýrdý’ diyor. Çaðýran kendisi. Demek ki tuzak kurmaya çaðýrmýþ. Ben hukukçuyum, birisi gelse, Aygün’ün oraya rüþvet ister gibi para istese, ne yaparsýnýz, kovarsýnýz deðil mi? Çýkýp ayný arabayla belediyeye mi gidersiniz? Burada kumpas kurmaya çalýþtýlar. Arkasýnda kimler olduðunu biliyorum.

YILMAZ: Kimler var arkasýnda?

YAVAÞ: Bu olayýn olduðu günlerde kimlerle telefon görüþmesi yaptýklarýný isteyeceðim. Farkýnda mýsýnýz AK Parti ve MHP uzaktan istiyor. Kendi meclis üyeleri oybirliði ile Sinan Aygün’ün aleyhine almýþ. Biz o kararlarý uyguluyoruz. Mansur Yavaþ ile rüþvet kelimesini yan yana getiriyor. Bu çamurlar bize bulaþmýyor. Allah kendi dillerini kendilerine doluyor. Asla ve asla böyle bir ifade olmamasýna raðmen bir kýsým medya saldýrdýkça saldýrýyor.

“MELÝH GÖKÇEK GÖBEÐÝNE KADAR ÝÇÝNDE BU ÝÞÝN”

YILMAZ: Melih Gökçek’le ilgisi var.

YAVAÞ: Onu zaman gösterecek ama göbeðine kadar içinde bu iþin.

YILMAZ: Biraz açar mýsýnýz?

YAVAÞ: Bu soruyu soran Beyaz TV muhabiri. Sürekli görüþüyorlar. Artýk Melih Bey iþi gücü býraktý, sürekli internetten hakaret üzerine hakaret ediyor. Kendisini muhatap almýyoruz. Bütün belediye meclis kararlarýnda plan notlarý saklanmýþ. Benim görevi devraldýðýmda yüzde 30. Asýl kýymetli yer aþaðýsý. Mahkeme kararý bozuyor. Biliyor ki inþaat durdurulacak. Mayýs ayýnda inþaat seviyesi yüzde 60. Her iþi býrakmýþ AVM’ye yüklenmiþ. Ben baþkasýnýn para hýrsýyla, kazancýyla uðraþacak halim yok. Mantýk þuydu Ankara’da, biz seçilecinceye kadar, kim gelirse gelsin iþimizi hallederiz, yok artýk böyle bir þey. 8 ay boyunca bir tane imar rantý kararý geçmedi.

YILMAZ: Sayýn Arýnç’ýn da ‘Gökçek Ankara’yý FETÖ’yü parsel parsel satmýþtýr’ ifadesi var. Siz bu ifadelerinde haklýymýþ dediniz mi?

YAVAÞ: Evet haklýymýþ. Genellikle Çukurambar’daki fotoðraflar kullanýlýr. Aday olduðumda benim kýzým hazýrlýkta okuyordu. Üçüncü sýnýfý geldiðinde sýnav kaçýrdý. Çukurambar birden bire 20-30 katlý nüfus arttý. Trafik çekilmez oldu. Bu yüksek katlý binalarý yapanlar kim? Hep ayný isimler çýkýyor. Sayýn Yalçýn Akdoðan Baþbakan Yardýmcýsýydý. 17-25’ten sonra ýsrarla ‘Bunlarýn mallarýný almayýn’ dedi. Hala Sinan Aygün hakkýnda tek soruþturma yok. Bunlarýn hepsi satýldý ve paralar yurt dýþýna gitti.

YILMAZ: Karþýlýklý FETÖ suçlamasý var. Bu mesele gündeme gelmeseydi. Niye þimdi gündeme geldi?

YAVAÞ: Kendisinin ‘Mansur Yavaþ’ý FETÖ’cüler aday yaptý, ikna etti’ deyince farz oldu uðraþmak. O verdiði isimler kimlerle daha çok görüþmüþ. Verdiði ismin binasý henüz bitmemiþti, olduðu gibi Gökçek fotoðraflarla dolu.