Trump'tan mali kayýtlarý ile ilgili açýklama

  Bu haber 22 KASIM 2019, Cuma 04:27:50 eklenmitir.
ABD Baþkaný Donald Trump, 2020'de yapýlacak baþkanlýk seçimleri öncesinde mali kayýtlarýný yayýmlayacaðýný açýkladý.

Trump, resmi Twitter hesabýndan, Demokratlar'ýn uzun süredir baský yaptýðý "mali kayýtlarýna" iliþkin açýklamalarda bulundu.

Rusya soruþturmasýný yürüten Özel Yetkili Savcý Robert Mueller'in, kendisinin tüm mali ve vergi kayýtlarýnýn üzerinden geçmesine raðmen bir sonuca ulaþmadýðýna dikkati çeken Trump, "Þimdi bu cadý avý, New Yorklu Demokrat savcýlarýn, benim tüm mali anlaþmalarýmý incelemesi ile devam ediyor." ifadelerini kullandý.

 

Trump, New York'taki davanýn "kanun dýþý" olduðunu belirterek, "Ama ben temizim ve mali bildirimimi 2020 seçimlerinden önce yaptýðýmda -ki bu benim kararým- görecekleri tek þey, insanlarýn düþündüðünden daha zengin olduðum olacak." deðerlendirmesinde bulundu.

Trump'ýn mali kayýtlarý tartýþmasý

Baþkan Trump, 2016'da yürüttüðü seçim kampanyasý sürecinde, vergi beyannamelerini yayýmlamayý reddetmiþ ve eleþtirilerin hedefinde yer almýþtý.

New York Times gazetesinin Ekim 2018'de gündeme getirdiði, "Trump'ýn milyonlarca dolar vergi kaçýrdýðý" iddialarý da ABD gündemini uzun süre meþgul etmiþti.