Aþýlama oranlarýnýn düþüyor, salgýn riski var

  Bu haber 22 KASIM 2019, Cuma 00:51:28 eklenmitir.
BBA, Türkiye’de giderek yükselen aþý karþýtlýðýyla ilgili bir açýklama yayýmladý.Türkiye’de tam aþýlý çocuk oranýnýn 12-23 aylýk çocuklarda yüzde 66,9’a, 24-35 aylýk çocuklarda yüzde 49,6’ya kadar düþtüðünü söyledi, 'Salgýn riski var' uyarýsýnda bulundu.

Bilim ve Aydýnlanma Akademisi (BAA), Türkiye’de giderek yükselen aþý karþýtlýðýyla ilgili bir açýklama yayýmladý.

BAA’dan gelen açýklamada, aþýnýn önemli bir koruyucu saðlýk hizmeti olduðu vurgulanarak, “Aþý yalnýzca aþýlanmýþ bireyi deðil, aþýlanmamýþ olanlarý, toplumu da korur” denildi.

Türkiye’de tam aþýlý çocuk oranýnýn 12-23 aylýk çocuklarda yüzde 66,9’a, 24-35 aylýk çocuklarda yüzde 49,6’ya düþtüðünün vurgulandýðý açýklamada, “Bu rakam 2013 seviyesinden daha düþüktür. 24-35 aylýk çocuklarda tam aþýlýlýk oraný yalnýzca yüzde 49,6’dýr. Pek çok aþý için aþýlama oraný toplumsal baðýþýklýk için gereken seviyenin altýndadýr” denildi.

Açýklama þöyle:

Aþýlama oranlarý düþüyor, salgýn riski var

Aþý önemli bir koruyucu saðlýk hizmetidir

Aþý pek çok hastalýktan koruyucudur. Çiçek hastalýðý aþý sayesinde yok edilmiþtir, çocuk felci de yine aþýyla yok edilme aþamasýndadýr. Kýzamýk, kýzamýkçýk, kabakulak, boðmaca, difteri, tetanoz, suçiçeði gibi hastalýklar ise aþýyla önemini yitirmiþtir.

Örneðin aþý sayesinde, 2000-2015 arasýnda kýzamýða baðlý ölümler yüzde 79, tetanoza baðlý ölümler ise yüzde 83 oranýnda azalmýþtýr.[1]

Aþý yalnýzca aþýlanmýþ bireyi deðil, aþýlanmamýþ olanlarý, toplumu da korur

Aþý yalnýzca aþý yapýlan bireyi deðil, aþý yapýlmamýþ bireyler de dahil bütün toplumu korur. Böylece aþýlanmýþ çocuklarýn oluþturduðu koruyucu halka; aþý yaptýrmamýþ, baðýþýklýk sistemi sorunlu olduðu için aþý yaptýramamýþ, aþý yaptýrmýþ olduðu halde aþýnýn etkisi azaldýðý için hastalýða karþý yeniden duyarlý hale gelmiþ bireyleri de korumuþ olur.

Aþý bunu toplumsal baðýþýklýkla saðlar. Ancak, toplumsal baðýþýklýk saðlanabilmesi için hastalýk riski altýndaki grubun asgari bir oranýnýn aþýlanmýþ olmasý gerekir.

Örneðin kýzamýk aþýsý için toplumsal baðýþýklýk saðlayacak aþýlama düzeyi en az yüzde 95’tir.[2] Bu oran difteri için yüzde 85, kabakulak için yüzde 86, boðmaca için 94, çocuk felci için yüzde 86, kýzamýkçýk için yüzde 85, suçiçeði için yüzde 85 olarak verilmektedir.[3]

Türkiye’de tam aþýlý çocuklarýn oraný düþtü

Buna karþýlýk Türkiye’de aþýlamada büyük sorunlar var. Kasým ayý baþýnda yayýmlanan 2018 yýlý Türkiye Nüfus ve Saðlýk Araþtýrmasý bu gerçeði bir kez daha ortaya koydu.

12-23 aylýk çocuklarda tam aþýlý olanlarýn oraný[4] yalnýzca yüzde 66,9’dur ve 2013 seviyesinden daha düþüktür. 24-35 aylýk çocuklarda ise tam aþýlýlýk oraný yalnýzca yüzde 49,6’dýr.

  Kaynak: 1993, 1998, 2003, 2008, 2013, 2018 Türkiye Nüfus ve Saðlýk Araþtýrmalarý. 1: Tam aþýlý çocuklar 15-26 aylýklarda BCG, kýzamýk, üç doz DBT ve polio almýþ olanlardýr. 2: Tam aþýlý çocuk oraný 15-26 aylýklarda BCG, KKK (kýzamýk-kýzamýkçýk-kabakulak) ve üçer doz DTaB (difteri-tetanoz-boðmaca)-IPV (çocuk felci)-Hib (hemofilus influenza B), Hepatit B ve 3 doz KPA (pnömokok) almýþ olanlardýr. 3: Tam aþýlý çocuklar 12-23 aylýklarda BCG, 3 doz DTaB-IPV-Hib, 3 doz Hepatit B, OPA’nýn ilk dozu, 3 doz KPA almýþ olanlardýr.

Pek çok aþý için aþýlama oraný toplumsal baðýþýklýk için gereken seviyenin altýndadýr

Toplumsal baðýþýklýk saðlayacak, yani salgýnlarý önleyecek aþýlama oranlarýna;

  1. Kýzamýk için kýrsal kesimde, güney, kuzey ve doðu Anadolu bölgelerinde,
  2. Difteri-boðmaca-tetanoz için hiçbir bölgede,
  3. Çocuk felci için hiçbir bölgede ulaþýlamamýþtýr,
  4. Difteri-boðmaca-tetanoz, çocuk felci ve kýzamýk aþýlama oranlarý Türkiye ortalamalarý da toplumsal baðýþýklýk için gereken seviyenin altýndadýr.

Aþýlamadaki sorunlarýn sorumlusu AKP ve Türkiye kapitalizmidir

Türkiye saðlýkta gereksiz iþlerle uðraþýyor. Türkiye gereksiz antibiyotik kullanýmýnda, kiþi baþýna yapýlan manyetik rezonans ve bilgisayarlý tomografi çekimlerinde OECD lideri.

Bunun nedeni saðlýk ortamýnýn AKP eliyle kural tanýmaksýzýn piyasalaþtýrýlmasý ve özelleþtirilmesidir.

Ayný yapýsal dönüþüm koruyucu saðlýk hizmetlerinin gereken þekilde sunulmasýný da olanaksýz hale getirmektedir. Bunun nedeni saðlýk þirketlerinin, ilaç tekellerinin, özel hastanelerin tedavi hizmetlerinden, ilacýn ve teknolojinin tüketiminden para kazanmasý; buna karþýlýk koruyucu saðlýk hizmetlerinin böyle bir özelliðinin olmamasýdýr.

O nedenle aþýnýn ihtiyacý olan toplum kesimlerine ulaþtýrýlmasý için asgari koþul; kamucu ve parasýz, yani sosyalist bir saðlýk sistemidir.

Bilim ve Aydýnlanma Akademisi

Toplum Saðlýðýný Geliþtirme ve Koruma Bilim Alaný

[1] UNICEF (2018) Unicef Immunization Roadmap, s: 7, https://www.unicef.org/sites/default/files/2019-01/UNICEF_Immunization_R...

[2] Saðlýk Bakanlýðý Çocukluk Dönemi Aþý Takvimi, https://asi.saglik.gov.tr/asi-takvimi/

[3] Eskiocak M, Marangoz B (2019) Türkiye’de Baðýþýklama Hizmetlerinin Durumu, http://www.ttb.org.tr/kutuphane/turkiyede_bagisiklama.pdf

[4] Bu yaþ grubu için tam aþýlýlýk verem, difteri-boðmaca-tetanoz, hepatit-B, çocuk felci ve pnömokok aþýlarýnýn gerekli dozda yapýlmýþ olmasýný ifade eder.