ABD'nin yaptýrým tasarýsýnda dikkat çeken madde

  Bu haber 30 Ekim 2019, Carsamba 17:36:54 eklenmitir.
ABD Temsilciler Meclisi’nde Türkiye’ye, Suriye’nin kuzeyine gerçekleþtirdiði askeri harekat sebebiyle yaptýrým uygulamayý öngören yasa tasarýsý kabul edildi. Tasarýda Erdoðan ve ailesinin mal varlýðýnýn araþtýrýlmasý maddesi de var

 

 

Türkiye'nin Kuzey Suriye gerçekleþtirdiði askeri harekatýn ardýndan harekete geçen ABD'li senatörler Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn mal varlýðýnýn da içerisinde yer aldýðý yaptýrým tasarýsýný Temsilciler Meclisi'ne sundu. Söz konusu tasarý dün ABD Temsilciler Meclisi'nde oylandý. Temsilciler Meclisi'nden oylanan tasarý 16'ya karþý 403 oyla kabul edildi.

Tasarýya göre Cumhurbaþkaný Tayyip Erdoðan'ýn ve ailesinin mal varlýðý ve iþ iliþkileri araþtýrýlýp rapor hazýrlanacak. Ayrýca Rusya'dan S-400 Füze Savunma Sistemi alýnmasýndan dolayý Türkiye'ye CAATSA yaptýrýmlarý uygulanmasý isteniyor.

Tasarý, yasanýn kabulünden sonra en geç 120 gün içinde ABD Dýþiþleri Bakaný'nýn Hazine Bakaný ve Ulusal Güvenlik Direktörü ile istiþare içinde Cumhurbaþkaný Erdoðan ve ailesinin net mal varlýðý, gelir kaynaklarý ve iþ iliþkilerine dair bir rapor hazýrlanmasýný gerektiriyor.

Temsilciler Meclisi Dýþiþleri Komisyonu Baþkaný Eliot Engel ve Cumhuriyetçi üye Mike McCaul tarafýndan 17 Ekim’de sunulan yasa tasarý, bazý Türkiye yetkililerini de yaptýrým listesine alýyor ve Türk ordusunun silah ve finansmana eriþimine sýnýrlamalar getiriyor.

4695 sayýlý tasarý ABD Baþkaný Donald Trump’ýn, Milli Savunma Bakaný Hulusi Akar dahil Suriye’ye askeri operasyonda rolü olan yetkililere vize yasaðý ve mal varlýðý dondurma gibi tedbirler getirilmesini öngörüyor.

Tasarý ayrýca ABD Baþkaný Trump’ý, Türkiye'ye Rusya’dan satýn aldýðý S-400 Savunma Sisteminden dolayý ABD’nin Hasýmlarýna Yaptýrýmlar Yoluyla Karþý Koymasý Yasasý (CAATSA ) altýndaki yaptýrýmlarý devreye sokmasýný da öngörüyor. (Euronews)