Pentagon: Baðdadi operasyonunda iki kiþiyi canlý ele geçirdik

  Bu haber 28 Ekim 2019, Pazartesi 23:47:03 eklenmitir.
ABD Savunma Bakanlýðý, bu kiþilerin ABD'nin gözetiminde tutulduðunu açýkladý

ABD Savunma Bakanlýðý (Pentagon), IÞÝD lideri Ebu Bekir el Baðdadi'nin öldürüldüðü operasyonda iki kiþinin de canlý yakalandýðýný ve bu kiþilerin ABD'nin gözetiminde tutulduðunu açýkladý.

Genelkurmay Baþkaný Mark Milley Pazartesi günü yaptýðý açýklamada, söz konusu kiþilerin yetiþkin ve erkek olduklarýný belirtti ve "güvenli bir tesiste" tutulduklarýný duyurdu.

Pentagon'da gazetecilere yaptýðý açýklamada Milley, Baðdadi'nin cesedinden geriye kalanlarýn da ortadan kaldýrýldýðýný ve cesedin fotoðrafýný paylaþmayý þimdilik düþünmediklerini açýkladý.

ABD Baþkaný Donald Trump Pazar günü düzenlediði basýn toplantýsýnda, ABD özel kuvvetlerinin Suriye'de Cumartesi günü düzenlediði bir operasyon sýrasýnda Baðdadi'nin kendisini öldürdüðünü duyurmuþtu.

Milley basýn toplantýsýnda, "Baðdadi'nin kalýntýlarý DNA testiyle kimliðinin teyit edilebilmesi için güvenli bir tesise götürüldü. Kalýntýlarý ortadan kaldýrýldý, süreç tamamlandý ve gereðine uygun bir þekilde yerine getirildi" dedi.

Baðdadi'nin cesedinden geriye kalanlarýn, 2011'de bir ABD operasyonunda öldürülen El Kaide lideri Usama bin Ladin'de olduðu gibi, denize býrakýldýðý iddialarý gündemde, ancak Fransýz haber ajansý AFP Milley'nin bu iddiayý doðrulamadýðýný bildirdi.

Milley, Trump'ýn ifade ettiði gibi, Baðdadi'nin 'aðlayarak, çýðlýk atarak köpek gibi öldüðü' iddiasý hakkýnda ise bilgisi olmadýðýný kaydetti.

Genelkurmay Baþkaný Trump'ýn bu ifadelere iliþkin kaynaðýnýn kim olduðunu bilmediðini söyledi, ancak ABD Baþkaný'nýn operasyonu yürütenlerle doðrudan konuþmuþ olabileceðini belirtti.

Milley, ABD gözetiminde tutulan iki kiþi hakkýnda ise bilgi vermedi.

ABD Baþkaný Trump, Baðdadi'nin operasyon sýrasýnda çýkmaz bir tünele girdikten sonra üzerindeki patlayýcý yüklü yeleði patlatarak öldüðünü açýklamýþtý.

Trump, tünelde kendisini havaya uçuran kiþi üzerinde yapýlan testlerin, o kiþinin Baðdadi olduðuna dair 'kesin, anýnda ve tam tespit' sonucunu verdiðini ifade etmiþti.

ABD Baþkaný, test sonuçlarýnýn Baðdadi öldürüldükten 15 dakika sonra elde edildiðini de vurgulamýþtý.

Milley, operasyona dair bazý görüntülerin gerekli sürecin tamamlanmasýnýn ardýndan kamuyla paylaþýlacaðýný da söyledi.

Baðdadi'ye yönelik operasyonun düzenlendiði belirtilen alan

Getty Images

Baðdadi'ye yönelik operasyonun düzenlendiði belirtilen alan

Suriye'nin kuzeydoðusundaki baþlýca petrol sahalarý Amerikan askerlerinin kontrolünde

ABD Savunma Bakaný Mark Esper de basýn toplantýsýnda, Baðdadi'nin ölümüyle IÞÝD'in "ihlam aldýðý liderinden" yoksun kaldýðýný, Suriye'deki mevcut güvenlik durumunun ise "karýþýk" olmayý sürdürdüðünü söyledi.

Suriye'nin kuzeydoðusundaki baþlýca petrol sahalarýnýn Amerikan askerlerinin kontrolünde kalmaya devam ettiðini söyleyen Mark Esper, "IÞÝD'in bu hayati kaynaklara eriþmesine engel olmak" için Amerikan güçlerinin stratejik bölgelerde kalmaya devam edeceðini kaydetti.

IÞÝD Sözcüsü Ebu Hasan el Muhacir'in de öldürüldüðü iddia edildi

IÞÝD lideri Ebu Bekir el Baðdadi'nin ABD özel kuvvetlerin operasyonuyla Ýdlib'de öldürüldüðünün duyurulmasýndan bir gün sonra Baðdadi'nin halefleri arasýnda görülen IÞÝD sözcüsü Ebu Hasan el Muhacir'in de öldürüldüðü iddia edildi.

Ýddiayý ilk ortaya atan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutaný Mazlum Kobani oldu.

Kobani, Twitter hesabýndan Pazar gecesi paylaþtýðý mesajda el Muhacir'in Cerablus yakýnlarýndaki Ayn el Baat Köyü yakýnlarýnda öldürüldüðünü, operasyonun SDG istihbarat birimleri ile ABD ordusu tarafýndan yürütüldüðünü söyledi.

Ebu Hasan el Muhacir'in Cerablus'un Ayn el Bayda köyü yakýnýnda öldüðü iddia edilen yerin havadan görüntüsü

Getty Images

Ebu Hasan el Muhacir'in Cerablus'un Ayn el Bayda köyü yakýnýnda öldüðü iddia edilen yerin havadan görüntüsü

El Muhacir'in öldürüldüðü iddiasýna iliþkin ABD'den bir açýklama gelmedi ama ABD medyasý, IÞÝD sözcüsünün Suriye'nin kuzeyinde seyahat halindeyken hava saldýrýsýnýn hedefi olduðunu yazdý.

Fransýz haber ajansý AFP'ye konuþan bir Kürt yetkili de Muhacir'in öldüðünü söyledi.

Ayn el Baydah'taki AFP muhabiri, hava saldýrýsýnda iki aracýn vurulduðunu ve araç yanýnda iki ceset gördüðünü aktardý.

IÞÝD kontrolündeki topraklar

BBC

El Muhacir kimdir?

Ebu Hasan el Muhacir, Baðdadi'den sonra IÞÝD'in en tanýnan isimlerinden biriydi.

El Muhacir, selefi Ebu Muhammed el Adnani 2016 yýlýnýn Aðustos ayýnda öldürüldükten sonra, ayný yýlýn Kasým ayýnda örgütün sözcüsü oldu.

Sözcü olduktan sonra, örgüt destekçilerine seslenip tüm dünya genelinde saldýrýlarý artýrmalarý çaðrýsýnda bulunmuþtu.

El Muhacir'in, Baðdadi'den sonra örgüt liderliðine getirilmesi bekleniyordu.