Bloomberg: ABD, Türkiye'ye bugünden itibaren yaptýrým uygulamaya baþlayabilir

  Bu haber 14 Ekim 2019, Pazartesi 21:18:59 eklenmitir.
Bloomberg'in konuya yakýn kaynaklardan aktardýðýna göre ABD, Türkiye'ye Suriye'nin kuzeyine gerçekleþtirdiði 'Barýþ Pýnarý Harekatý' sebebiyle bugünden itibaren yaptýrým uygulamaya baþlayabilir.

ABD'li yayýn organýna konuþan kaynaklar Dýþiþleri, Savunma ve Hazine Bakanlýklarýnýn hafta sonu yaptýrýmlar üzerinde çalýþtýðýný ve taslak yaptýrýmlar ürettiðini ifade etti. Yaptýrýmlarýn ilk etapta birçok kiþiyi hedef alacaðý belirtildi.

Kaynaklara göre Trump yönetimi askeri iþlemleri, silah ithalatý ve enerji ticareti hedefe alan yaptýrýmlara da ceza alternatifleri için açýk kapý býraktý.

ABD Hazine Bakaný Steven Mnuchin bugün yaptýðý açýklamada, "Ulusal güvenlik ekibimiz dün durum odasýnda görüþtü. Bu sabah tekrar görüþecekler. Sanýrým bunun geliþmekte olan bir durum olduðunu biliyorsunuz. Olayý dikkatlice takip ediyorduk. Söylediðimiz gibi yaptýrýmlar uygulanmaya hazýr. Baþkaný bu sabah bilgilendireceðiz. O bir karar verdiðinde yaptýrýmlarý aktif hale getireceðiz" demiþti.