BÝRÝLERÝ O'NA BOÞUNA 'ONAY MAKAMI' DEMÝYOR

  Bu haber 13 Subat 2011, Pazar 15:02:22 eklenmitir.
Cumhurbaþkaný tarafýndan onaylanan yasa ile; Yargýtay ve Danýþtay'ýn daire ve üye sayýsý artýrýlýyor. Yasayla; Ýptal davalarý ve idari sözleþmelerden doðan davalar yönünden daireler arasýndaki iþ bölümünün belirlenmesinde, uyuþmazlýðýn kaynaklandýðý mevzuat esas alýnacak. Dairelerden birinin yýl içinde gelen iþleri, normal çalýþma ile karþýlanamayacak oranda artmýþ ve daireler arasýnda iþ bakýmýndan bir dengesizlik meydana gelmiþse bir kýsým iþler baþka daireye verilebilecek.

Cumhurbaþkaný tarafýndan onaylanan yasa ile; Yargýtay ve Danýþtay'ýn daire ve üye sayýsý artýrýlýyor. Yasayla; Ýptal davalarý ve idari sözleþmelerden doðan davalar yönünden daireler arasýndaki iþ bölümünün belirlenmesinde, uyuþmazlýðýn kaynaklandýðý mevzuat esas alýnacak. Dairelerden birinin yýl içinde gelen iþleri, normal çalýþma ile karþýlanamayacak oranda artmýþ ve daireler arasýnda iþ bakýmýndan bir dengesizlik meydana gelmiþse bir kýsým iþler baþka daireye verilebilecek.

Yargýtay ve Danýþtay'ýn yapýsýný deðiþtiren yasayla; Danýþtayýn daire sayýsý 13'ten 15'e çýkarýlacak. Danýþtay 14'ü dava, 1'i idari daire olmak üzere 15 daireden oluþacak. Danýþtaya da 95 olan üye sayýsý, 61 artýrýlarak 156'ya çýkarýlacak. Her dairede bir baþkan ile yeteri kadar üye bulunacak. Heyetler, 1 baþkan ve 4 üyenin katýlýmýyla toplanacak, salt çoðunlukla karar verecek.

Sayýnýn yeterli olmasý halinde birden fazla heyet oluþturulabilecek. Bu durumda oluþturulan diðer heyetlere, heyette yer alan en kýdemli üye baþkanlýk edecek. Müzakereler gizli yapýlacak. Ýdari Dava Daireleri Kurulu, idari dava dairelerinin baþkanlarý ile üyelerinden; Vergi Dava Daireleri Kurulu da vergi dava