HER YER BÝTTÝ GAZÝANTEP KALDI!

  Bu haber 12 Subat 2011, Cumartesi 23:14:57 eklenmitir.
Toplu Konut Ýdaresi (TOKÝ) Baþkanvekili Mehmet Murat, Gaziantep'te 9 bin 793 konut, Türkiye genelinde ise 500 bin konut yaptýklarýný söyledi.

Toplu Konut Ýdaresi (TOKÝ) Baþkanvekili Mehmet Murat, Gaziantep'te 9 bin 793 konut, Türkiye genelinde ise 500 bin konut yaptýklarýný söyledi.

Murat, TOKÝ ve Þahinbey Belediyesi iþbirliði ile Etiler Mahallesi'nde yaptýrýlacak olan 296 toplu konutun temel atma töreninde yaptýðý konuþmada, modern kentleþme için Türkiye genelinde toplu konut yapýmýna aðýrlýk verdiklerini, bu alanda belediyelerle de iþbirliði içinde olduklarýný ifade etti.

TOKÝ'nin, 2002 yýlýndan günümüze kadar olan süreçte, Türkiye'nin 81 ilinde 500 bin konut yapýmýný gerçekleþtirdiðini, bu çalýþmalarýn Gaziantep'te de devam ettiðini belirten Murat, þöyle konuþtu:

''Gaziantep'te, Kentsel Yenileme (gecekondu dönüþüm) Projesi kapsamýnda þu ana kadar yapýlan konut sayýsý 9 bin 793'e ulaþtý. Toplu konutlarýn yaný sýra 11 ilköðretim okulu, 2 lise, 2 kreþ, 3 saðlýk ocaðý, 1 kütüphane, 14 spor salonu, Otistik Çocuklar Eðitim Merkezi, Sevgi Evleri, sosyal tesisler, Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü hizmet binasý, Vergi Dairesi hizmet binasýnýn da yapýmýný gerçekleþtirdik.

Türkiye genelinde ise hükümetimizin 'Planlý Kentleþme Ve Konut Üretimi' programý kapsamýnda 81 il ve 800 ilçede, bin 867 þantiyede 500 bin konut yapýldý. Yapýlan bu konutlarýn 346 bini teslim aþamasýna getirildi. Konutlarla birlikte, sosyal donatýlar kapsamýnda, 662 okul (ilköðretim, lise anaokulu) toplamda 19 bin 610 derslik, 881 spor salonu, 400 ticaret merkezi, 330 cami, 37 kütüphane, 92 hastane, 83 saðlýk ocaðý, 63 yurt ve pansiyon (16 bin 176 kiþi kapasiteli), 23 sevgi evi ve 16 engelsiz yaþam merkezi yapýlýyor.''

Murat, þunlarý kaydetti:

''Gecekondu dönüþüm projeleri kapsamýnda 248 projede toplam 185 bin 261 konutluk çalýþmalar yaparak, 108 bölgede 53 bin 282 konutluk uygulama baþlattýk. Alt gelir grubuna yönelik 65-87 metre kare 6 bin peyim ve konut teslimi ile baþlayan yaklaþýk 300 TL taksitlerle, 15 yýl vadeli olarak yaptýðýmýz konut sayýsýný 86 bine çýkarttýk. Yoksul grubuna yönelik 45-55 metrekare konutlar, peþinatsýz ve konut teslimi ile baþlayan yaklaþýk 100 TL taksitlerle, 20 yýl vadeli olarak yaptýðýmýz konut sayýsýný 29 bin 514'e çýkardýk. Bu alandaki çalýþmalarýmýz devam ediyor.''

-VALÝ SÜLEYMAN KAMÇI-

Gaziantep Valisi Süleyman Kamçý, sanayi ve ticaret merkezi konumunda bulunan ve bu özelliði dolayýsý ile de çok fazla göç alan Gaziantep için toplu konutlarýn son derece önemli olduðunu ifade etti.

Çarpýk yapýlaþmanýn ve gecekondulaþmanýn yoðun olduðu Gaziantep'te, TOKÝ'nin çok önemli iþler yaptýðýna dikkati çeken Vali Kamçý, ''TOKÝ, ilimizde yeni yapý tekniklerini kullanarak ve yeni tasarýmlarla çok saðlam ve kullanýþlý konutlar yapýyor. Kentsel Dönüþüm Planlarý kapsamýnda yapýlan konut ve sosyal tesisler, yapýlan çevre düzenlemeleri ile birlikte modern kent yaþamýnda önemli bir yere sahip. Türkiye genelinde olduðu gibi, Gaziantep'te de modern kent yaþamýna katkýda bulunan TOKÝ yetkililerine teþekkür ediyorum.''

Gaziantep Büyükþehir Belediye Baþkaný Asým Güzelbey de TOKÝ'nin son 7 yýlda Gaziantep'te çok önemli çalýþmalar yaptýðýna iþaret etti.

Baþkan Güzelbey, Havalaný Yolu, Beylerbeyi, Karataþ, Çýksorut gibi bölgelerde modern konutlar yapan TOKÝ'nin, Bayazhan gibi tarihi ve kültürel mekanlarý da Gaziantep'e kazandýrarak, tarihi ve kültürel mirasa da sahip çýktýðýna vurgu yaptý.

Güzelbey, baþta toplu konut olmak üzere, sosya tesisler, tarihi ve kültürel mekanlar ve altyapý konusunda da çok etkili çalýþmalar yapan TOKÝ yetkililerine teþekkür etti.

Þahinbey Belediye Baþkaný Mehmet Tahmazoðlu ise 730 bin nüfusa sahip olan Þahinbey bölgesinde, modern kentleþme çarpýk kentleþmenin önlenmesi için toplu konut yapýmýnýn hayati öneme sahip olduðunu dile getirdi.

''Þahinbey bölgesinde her yýl 10 bin konut yapýlmasý gerekir'' diyen Tahmazoðlu, bunun yapýlmasý için belediyenin bütçesinin yeterli olmadýðýný, bu alanda TOKÝ ile iþbirliði yaptýklarýný ifade etti.

Tahmazoðlu, yüzde 80'i gecekondu bölgelerinden oluþan Þahinbey ilçesinde, modern kentleþme için TOKÝ ile iþbirliði yaparak konut yapýmýna aðýrlýk vereceklerini, bugün temeli atýlan 296 konutun, bu alanda önemli bir çalýþma olacaðýný da sözlerine ekledi.

Yapýlan konuþmalarýn ardýndan, törene katýlan TOKÝ Baþkanvekili Mehmet Murat ve beraberindekiler, törenle konutlarýn temelini attý.

Törene, Gaziantep Emniyet Müdürü Süleyman Oðuz, Büyükþehir Belediye Baþkanvekili Ünsal Göksen, Þehitkamil Belediye Baþkaný Rýdvan Fadýloðlu, Emniyet Müdürü Süleyman Oðuz, AK Parti Gaziantep Ýl Baþkaný Ahmet Uzer, daire ve þube müdürleri ve çok sayýda vatandaþ katýldý.

 

 

 

 

 

 

BOÐAÇ YÜZGÜL/GAFFUR GAYÝR KARPUZLAR