GSM firmalarý sýnýfta kaldý

  Bu haber 27 Eylul 2019, Cuma 01:50:39 eklenmitir.
Ýstanbul'da yaþanan 5.8 büyüklüðündeki depremin ardýndan büyük korku yaþandý. Vatandaþlarýn depremin hemen ardýndan yapmak istedikleri ilk þey telefonlar üzerinden iletiþim kurmaya çalýþmak oldu. Ancak bu süreçte GSM firmalarý uzun süre hizmet veremedi. Bu sorun; olasý bir büyük felakette GSM firmalarýnýn servis saðlarken yaþayacaðý sýkýntýlar ve milyonlarca vatandaþýn iletiþiminin kopmasý gibi bir felaket senaryosunu gözler önüne serdi.

Ýstanbul'da yaþanan 5.8 büyüklüðündeki depremin ardýndan vatandaþlar ilk þoku atlattý. Resmi kurumlardan yapýlan açýklamalara göre can kaybýnýn yaþanmamasý belki de en büyük teselli.

Ancak deprem sonrasýnda yaþanan bazý aksamalar, beklenen Büyük Ýstanbul Depremi sýrasýnda yaþanmasý muhtemel sorunlara da ayna tuttu.

Depremin ardýndan telefonla iletiþim kurulamadý

Vatandaþ isyan etti

Bu durum, Ýstanbul'da beklenen ve ciddi bir yýkýma neden olacaðý öne sürülen büyük depremin öncesinde yeni ve çok önemli bir sorunu daha gündeme taþýdý. Öyle ki büyük bir depremde insanlarýn ne birbirleriyle ne de olasý bir acil durum için ilgili kurumlarla iletiþim kuramayacaðý ortaya çýkmýþ oldu.

  • Merkez üssü Silivri olarak belirlenen ancak Ýstanbul'un genelinin yaný sýra çevre illerden de hissedilen depremin ardýndan vatandaþlarýn ilk olarak elleri cep telefonuna gitti.
  • Ancak depremin hemen ardýndan servis saðlayýcýlarý fark etmeksizin tüm telefonlarda iletiþim saðlanamadý. Depremin ardýndan telefonla konuþmak imkansýz bir hal alýrken, bir süre sonra ise internet kullanýma açýldý.
  • Milyonlarca vatandaþ bu süreçte ne yakýnlarýndan haber alabildi, ne de kendi yakýnlarýna mevcut durum ve konumlarýyla ilgili bilgi verebildi.

Konuyla ilgili kimi GSM firmalarý 'depremin ardýndan yaþanan yoðunluk nedeniyle kesintiler yaþanmakta' bilgisini paylaþýrken, sosyal medyada çok sayýda vatandaþ para vererek satýn aldýklarý iletiþim hizmetinin kendilerine en çok gerektiði yerde alamadýklarýný belirterek tepki gösterdi.

Ýstanbul'daki depreme dair bazý detaylar

Ýstanbul'da saat 14:00'te meydana gelen depremin büyüklüðü 5.8 olarak ölçüldü. Depremin merkezi Silivri açýklarý olarak kayýtlara geçti. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüðünü 6.0 olarak açýkladý. Ýstanbul'da saat 13.59'da meydana gelen 5.8 büyüklüðündeki depremin ardýndan 4.0, 3.3, 2.6, 4.1, 3.1 ve 3.2 büyüklüðünde 6 deprem daha oldu. Deprem nedeniyle Avcýlar Merkez Cami'nin minaresi yýkýldý. Bakýrköy Adalet Sarayý'nýn duvarlarýnda çatlaklar oluþtu.

yENÝ þAFAK