11 Eylül saldýrýlarý: 2001'de neler yaþandý, 18 yýlda neler deðiþti?

  Bu haber 11 Eylul 2019, Carsamba 03:14:56 eklenmitir.
11 Eylül, birçok kiþi tarafýndan "dünyanýn deðiþtiði gün" olarak tanýmlanýyor

Bugün ABD'de 11 Eylül 2001'de düzenlenen saldýrýlarýn 18'inci yýldönümü.

Baþkent Washington ve New York'ta kaçýrýlan uçaklarla düzenlenen saldýrýlarda, 2 bin 977 hayatýný kaybetti. Ayrýca uçaklarý kaçýran 19 hava korsaný da öldü. Saldýrýlarda 6 binden fazla kiþi yaralandý.

ABD ekonomisinin uðradýðý maddi zarar 120 milyar dolarýn üzerinde hesaplanýrken, saldýrýlarýn New York þehrinde ve altyapýsýnda yarattýðý maddi hasar ise 60 milyar dolardan fazla.

11 Eylül saldýrýlarý, dünyada güvenlik politikalarý ve diplomasi alanýnda birçok deðiþikliði de beraberinde getirdi. Bu nedenle birçok kiþi tarafýndan "dünyanýn deðiþtiði gün" olarak tanýmlanýyor.

11 Eylül 2001'de neler yaþandý?

El Kaide tarafýndan üstlenilen saldýrýlarda, toplam 19 hava korsaný aþaðý yukarý ayný saatlerde kalkýþ yapan dört yolcu uçaðýný kaçýrdý.

Korsanlar, yanlarýnda getirdikleri maket býçaðý ile kokpite girerek, uçaðýn kontrolünü ele geçirdi.

Bu uçaklardan ilki Boston-Los Angeles uçuþunu gerçekleþtiren American Airlines'ýn 11 numaralý seferini yapýyordu. Bu uçak, kalkýþtan kýsa bir süre sonra rotasýný New York'a çevirerek, þehrin güneyindeki Dünya Ticaret Merkezi'nin kuzey kulesine çarptý.

Ýkinci uçak da yine Boston'dan kalkýp Los Angeles'e giden United Airlines'ýn 175 numaralý sefer sayýlý uçuþuydu. Bu uçak da ilkinden 17 dakika sonra Dünya Ticaret Merkezi'nin güney kulesine çarptý.

11 eylul

Uçaklarýn çarpmasýnýn ardýndan kulelerde yangýn çýktý ve yaklaþýk iki saat sonra her iki kule de geride 1,8 milyon ton enkaz býrakarak yýkýldý.

Ýkinci uçaðýn da kuleye çarpmasýndan kýsa bir süre sonra açýklama yapan dönemin ABD Baþkaný George W. Bush, olayý "terör saldýrýsý" olarak nitelendirdi.

Bu açýklamadan birkaç dakika sonra American Airlines'ýn Washington-Los Angeles seferini yapan 77 sefer sayýlý uçuþunu gerçekleþtiren yolcu uçaðý ABD Savunma Bakanlýðý'nýn (Pentagon) batý tarafýna girdi.

Kaçýrýlan dördüncü uçak da San Francisco'ya gitmek üzere New Jersey'den kalkan United Airlines'ýn 93 sefer sayýlý uçuþu oldu. Bu uçak kalkýþtan kýsa bir süre sonra Pennsylvania eyaletinden boþ bir araziye düþtü.

Uçaðýn içindeki yolcularýn diðer saldýrýlardan haberdar olduklarý için saldýrganlarý durdurmaya çalýþtýðý sýrada çýkan arbede nedeniyle düþtüðü öne sürüldü. Ancak uçaðýn diðer saldýrýlarýn ardýndan ABD Hava Kuvvetleri'ne ait jetler tarafýndan vurularak düþürüldüðü de daha sonra ortaya atýlan iddialar arasýnda yer aldý.

11 Eylül saldýrýlarýný planladýklarý iddiasýyla uzun zamandýr Guantanomo'daki cezaevinde tutulan ve ABD'de yargýlanan Halid Þeyh Muhammed ve Remzi bin el-Þibh verdikleri ifadede, son uçaðýn hedefinin ABD Kongre binasýný olduðunu söyledi.

geurge w bush

Dünyadan nasýl tepki geldi?

Irak hariç, ABD'nin diplomatik iliþkisi bulunmayan ülkeler dahil hemen her ülke saldýrýlarýn ardýndan ABD'ye destek açýklamasý yaptý.

Irak'tan yapýlan açýklamada, "Amerikan kovboylarý, insanlýða karþý iþledikleri suçlarýn meyvesini topluyor" denildi. Filistin Yönetimi, Afganistan ve Ýran da saldýrýlarýn ardýndan dayanýþma mesaý verdi.

NATO Þartý'nýn bir üyeye yapýlan bir saldýrýnýn tüm üyelere yapýlmýþ olacaðýný belirten 5'inci maddesi ilk kez yürürlüðe konuldu.

Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), saldýrýlarý kýnadý ve "terörle mücadele konusunda" her türlü askeri adýmý atmaya hazýr olduðunu ilan etti.

ABD ne yaptý?

Saldýrýlarýn ardýndan ABD'de dýþ ve iç politikada bir dizi önemli deðiþikliði yürürlüðe sokuldu.

Ýlk etapta ABD tarihinde ilk kez ülkenin hava sahasý kapatýldý ve saldýrýlar sýrasýnda hava olan yaklaþýk 500 uçuþ kalkýþ noktasýna geri döndürüldü ya da baþka ülkelere yönlendirildi.

Saldýrýlarýn hemen ardýndan ilan edilen olaðanüstü hal, halen yürürlükte.

Ýç Güvenlik Bakanlýðý kuruldu, kýsa adý PATRIOT olan bir yasa çýkarýlarak, "terörle mücadele" konusunda atýlacak adýmlar detaylandýrýldý ve Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) yetkileri geniþletildi.

Guantanamo adasýnda "yasadýþý düþman savaþçýlar" adý verilen kiþilerin tutulduðu bir hapishane kuruldu. Hem burada hem de daha sonra CIA'e dünyanýn farklý yerlerinde El Kaide baðlantýlý olduðu iddia edilen kiþilere iþkenceli sorgular yapýldýðý ortaya çýktý.

enkaz

Saldýrýlarýn ardýndan Kongre'de kurulan 11 Eylül Araþtýrma Komisyonu, çok ciddi bir istihbarat zafiyeti olduðu sonucuna vardý. Bunun ardýndan ABD istihbarat sistemi yeniden yapýlandýrýldý.

11 Eylül saldýrýlarýnýn ardýndan ABD dýþ politikasý El Kaide'ye karþý verdiði mücadeleye destek vermeyen ülkelerin düþman olarak kabul edilmesi eksenine oturdu.

Baþkan Bush, saldýrýdan kýsa bir süre sonra yaptýðý açýklamada, Ýran, Irak ve Kuzey Kore'yi "þer ekseni" olarak tanýmladý.

ABD, önce Afganistan'ý, daha sonra da Irak'ý "terörle mücadele" stratejisi kapsamýnda iþgal etti.

ABD'de milliyetçilik yükseliþe geçerken, FBI'ýn 2014 yýlýnda açýkladýðý bir rapora göre, 2001'e kýyasla nefret suçlarýnda bir düþüþ görülse de Müslümanlara karþý iþlenen suçlarda ise bir artýþ oldu.

Düþünce kuruluþu PEW'un 2017 yýlýnda yayýmladýðý raporda da 11 Eylül saldýrýlarýnýn ardýndan geçen 15 yýl içerisinde Müslümanlara yönelik saldýrýlar yüzde 50 oranýnda arttý.

pentagon

Baþka neler deðiþti?

En önemli deðiþimler arasýnda havaalanlarýnda ve sivil havacýlýkta güvenlik önlemlerinin sýkýlaþtýrýlmasý yer alýyor. Kokpit kapýlarý, açýlmalarýný zorlaþtýracak þekilde yeniden tasarlandý.

Sivil havacýlýk sektörü aðýr bir ekonomik krizin içine girdi. Bazý büyük havayolu þirketleri kapanýrken, ABD Kongresi sektörün ayakta kalabilmesi için 15 milyar dolarlýk mali yardým yapmak zorunda kaldý.

Sadece ABD'de deðil, dünyanýn birçok yerinde kamu binalarý ve kalabalýklarýn olduðu yerlerin güvenlik önlemleri artýrýldý.