"Türkiye ile ABD arasýndaki güvenli bölge görüþmeleri sonuçsuz kaldý"

  Bu haber 07 Agustos 2019, Carsamba 00:23:05 eklenmitir.
The National muhabiri Joyce Karam’ýn aktardýðýna göre Suriye’nin kuzeyine bir güvenli bölge tesis edilmesi için Ankara’da Türkiye ile ABD heyeti arasýnda yapýlan görüþmelerin sonucunda bir anlaþma ilan edilmedi.

Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Hami Aksoy geçtiðimiz cuma günü (6 Aðustos) yaptýðý açýklamada "ABD ile ortak bir noktada buluþulamamasý halinde güvenli bölgeyi tek baþýmýza oluþturmak zorunda kalacaðýz" ifadelerini kullanmýþtý.

Cumhurbaþkaný Tayyip Erdoðan, geçtiðimiz pazar günü Türkiye’nin planlarýný bölgedeki diðer aktörlerle paylaþtýðýný ifade ederek, "Biz Afrin'e girdik, Cerablus'a da girdik, biz El Bab'a da girdik. Þimdi de Fýrat'ýn doðusuna gireceðiz. Biz bunu Rusya'yla da paylaþtýk, Amerika'yla da paylaþtýk. O bölgede güvenlik koridoru oluþmalý" açýklamasýnda bulunmuþtu. ABD Savunma Bakaný Mark Esper, bugün Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yapacaðý tek taraflý bir operasyonun “kabul edilemeyeceðini” söyledi. 

22 Temmuz'da ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey heyetiyle birlikte Ankara'ya güvenli bölge konusunda görüþmeler gerçekleþtirmeye gelmiþ ve bu müzakereler de sonuçsuz kalmýþtý. Karam, bu görüþmelerin ardýndan pazartesi günü baþlayan yeni müzakerelerin de sonuçsuz kaldýðýný aktardý. Jeffrey, ABD’nin Türkiye’ye 5 ila 14 kilometre arasýnda bir güvenli bölge teklif ettiðini ancak Ankara’nýn bu teklifi reddettiðini söylemiþti.