Beyaz Saray'da Trump ve Cumhuriyetçi senatörler

  Bu haber 24 Temmuz 2019, Carsamba 07:39:02 eklenmitir.
Demokrat senatörler yaptýrým çaðrýlarýný yineledi

Beyaz Saray'da Donald Trump ile Cumhuriyetçi senatörler arasýnda bir toplantý gerçekleþtirildi. Toplantýda S-400 alýmý sebebiyle Türkiye'ye uygulanmasý gündemde olan yaptýrýmlar görüþüldü.

Toplantýda alýnan kararlarla ilgili henüz bir açýklama yapýlmadý. Lindsey Graham ve Rick Scott gibi senatörlerin de katýldýðý zirvenin yaklaþýk bir saat on dakika sürdüðü belirtildi. 

Baþkan Trump, toplantýnýn ardýndan Oval Ofis'e geçerek yeni ABD Savunma Bakaný Mark Esper'in yemin törenine katýldý. Törenin ardýndan Trump ve Esper basýn mensuplarýndan soru almadý.

Demokrat senatörlerden tepki

ABD Senatosu'nun Dýþ Ýliþkiler Komitesi'nde bulunan Demokrat Senatörler Trump'ýn toplantýya kendilerini davet etmemesine tepki gösterdi. Demokrat senatörler kaleme aldýklarý mektupta konu hakkýnda kendileriyle temasta bulunulmadýðý için hayal kýrýklýðýna uðradýklarýný ifade etti. 

Demokrat Senatörler mektupta Türkiye'ye S-400 alýmýyla ilgili "güçlü" bir cevap verilmesi gerektiðini ifade etti. Mektupta Trump'ýn yasa gereði Türkiye'ye yaptým uygulamasý gerektiði vurgulandý. 

Mektupta, "Umuyoruz Türkiye bir gün tekrar kendisini Doðu ile Batý arasýnda bir köprü haline getirebilir ve NATO'nun insan haklarý ile demokratik prensiplere saygý duyan yapýcý bir üyesi olmaya dönebilir" ifadeleri yer aldý.

Mektubun altýnda 10 Demokrat senatörün imzasý yer aldý.

Scott ve Young Senato'ya tasarý sunmuþtu

Türkiye'ye Rus yapýmý hava savunma sistemleri S-400'lerin teslimatýnýn baþlamasýndan bu yana yapýlan açýklamalar ve ABD basýnýnda yer alan kulis haberleri Senato'nun Türkiye'ye yaptýrým uygulanmasý için sert bir tavýr aldýðýný gösterirken, Trump'ýn daha uzlaþmacý bir tavýr izlediði gözlemlendi. 

Senatörler Rick Scott ve Todd Young geçen hafta Kongre'ye sunduðu tasarýda Türkiye'yi kýnamýþ ve Beyaz Saray'ýn yaptýrým uygulamasý çaðrýsýnda bulunmuþtu.

WSJ: Trump Erdoðan'a güvence verdi

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal'da geçtiðimiz Salý günü yayýmlanan kulis haberine göre Trump danýþmanlarýna Türkiye'ye yaptýrým uygulamak istemediðini söyledi ve Cumhurbaþkaný Tayyip Erdoðan'a bu konuda güvence verdi. Konuya yakýn kaynaklara dayandýrýlan habere göre Trump'ýn Ulusal Güvenlik Danýþmaný John Bolton cuma günü bazý NATO ülkelerinden yetkililere Türkiye'ye bu haftanýn ilk günlerinde yaptýrým uygulanabileceðini söyledi. Muhabirler Vivian Salama ve Ian Talley, Dýþiþleri Bakaný Mike Pompeo ve Bolton'un Türkiye'ye yaptýrým uygulanmasý gerektiðini düþündüðü aktardý.

Pentagon geçtiðimiz hafta Türkiye'nin F-35 programýndan çýkarýldýðýný açýkladý

ABD Savunma Bakanlýðý (Pentagon), 17 Temmuz'da Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alma kararý nedeniyle F-35 savaþ uçaklarý programýndan çýkarýldýðýný açýkladý. Kararý, Pentagon Satýn Alma ve Ýdame Ýþlerinden sorumlu Müsteþar Yardýmcýsý Ellen Lord ile Savunma Bakaný yardýmcýlarýndan David J. Trachtenberg açýkladý. Açýklamada "Türkiye S-400 kararýndan dolayý iþ imkanlarýný ve ekonomik fýrsatlarý kaybedecek. F-35 programýyla baðlantýlý 9 milyar dolarlýk bir kayýp olacak" denildi. 

Pentagon'da düzenlenen basýn toplantýsýndan dakikalar önce de Beyaz Saray'dan konuya iliþkin açýklama yapýlýrken, Türkiye'nin F-35 programýna katýlýmýnýn 'imkansýz' olduðu belirtildi ve "Türkiye'de S-400 sisteminin varlýðýndan kaynaklanan kýsýtlamalarý gözeterek Türkiye ile kapsamlý þekilde iþbirliði yapmaya devam edeceðiz" ifadesi kullanýldý.

CNN: Trump ayak sürüyor

ABD'li yayýn kuruluþu CNN de 17 Temmuz Pazartesi günü yayýmlanan haberinde Trump'ýn Beyaz Saray'da Pentagon ve Dýþiþleri Bakanlýðý yetkilileriyle düzenlediði toplantýnýn perde arkasýný yazmýþtý. CNN muhabirleri Kevin Liptak ile Nicole Gaouette'nin konuya yakýn kaynaklardan aktardýðýna göre  Pompeo ve Bolton bu toplantýda ABD liderine Türkiye'ye yaptýrým uygulanmasý için baský yaptý, ancak Trump "Cumhurbaþkaný Tayyip Erdoðan ile iliþkisini korumak istediði için ayak sürdü". 

Sözcü Ortagus: Dýþiþleri Bakaný ve Baþkan CAATSA kapsamýndaki bütün seçenekleri deðerlendiriyor

Trump 16 Temmuz'da yaptýðý açýklamalarda Türkiye'nin F-35 savaþ uçaklarýný alamayacaðýný söylemiþ ancak yaptýrýmlarla ilgili kesin bir vurguda bulunmamýþtý. Trump ayrýca "Ýçinde bulunduklarý çok zor bir durum ve biz de ABD olarak zor bir durumda kaldýk" demiþ, ardýndan da Erdoðan ile iyi bir iliþkisi olduðunu vurgulamýþtý. ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Morgan Ortagus da ayný gün yaptýðý açýklamada, "Dýþiþleri Bakaný ve Baþkan CAATSA kapsamýndaki bütün seçenekleri deðerlendiriyor" demiþti. 

CAATSA yaptýrýmlarý

Kongre muhabirlerinin uzun süredir aktardýðý üzere ABD'de birçok farklý görüþten siyasetçi Türkiye'ye S-400 alýmý sebebiyle CAATSA (ABD'nin Hasýmlarýyla Yaptýrýmlar Yoluyla Mücadele) yaptýrýmlarý uygulanmasýný istiyor. Ýddiaya göre Beyaz Saray'daki toplantýda CAATSA yaptýrýmlarý da masaya yatýrýlabilir. 

Amerika'nýn Sesi'nden Begüm Dönmez Ersöz'ün aktardýðýna göre ABD Baþkaný Trump yasa gereði 70 sayfalýk CAATSA metninde listelenen 12 yaptýrým kaleminden en az beþini seçmek zorunda. Bu kalemler þöyle sýralanýyor:

 • Yaptýrým kapsamýna alýnan kiþi ve kurumlara ihracat-ithalat bankasý desteðinin kesilmesi,
 • Mal ve teknoloji ihracatý ruhsatý verilmemesi,
 • ABD mali kuruluþlarýndan kredi tedarik edilmemesi,
 • Uluslararasý mali kuruluþlardan kredi verilmemesi,
 • Mali kurumlara ABD Merkez Bankasý ile doðrudan alýþveriþ yapma izni verilmemesi,
 • Yaptýrým kapsamýna alýnan kiþi ya da kurumlarla ihale ya da sözleþme yapýlmamasý,
 • Döviz üzerinden iþlem yapýlmasýnýn yasaklanmasý,
 • Mali kurumlar ve bankalar arasýnda ödeme ya da kredi transferlerinin yasaklanmasý,
 • Yaptýrým kapsamýna alýnan kiþi ya da kurumlarýn ABD topraklarýnda gayrimenkul sahibi olmasýnýn yasaklanmasý,
 • ABD kiþi ve kurumlarýnýn yaptýrým kapsamýna alýnan kiþi ya da kurumlardan sermaye ya da borç alýþveriþinin yasaklanmasý,
 • Yaptýrým kapsamýna alýnan kiþilere ABD’ye giriþ yasaðý,
 • Yaptýrým kapsamýna alýnan kiþi ve kurumlara benzer iþlevi olan üst düzey görevlilere de yaptýrým uygulanmasý.

ABD Baþkaný yasa gereði en fazla 180 gün (6 ay) boyunca yaptýrýmlardan muafiyet tanýyabiliyor. Muafiyet, süresinin sona ermesinden en geç 15 gün öncesinde yine 180 günlüðüne yenilenebiliyor.

 

CAATSA Baþkan’ýn yaptýrýmlardan muafiyet tanýma kararý vermesi halinde bunu Kongre’nin deðerlendirmesine sunmasýný þart koþuyor.