Sahte içki ölümleri dünya basýnýnda: Alkol zamlarýna vurgu yapýldý

  Bu haber 23 Temmuz 2019, SALI 23:32:16 eklenmitir.
Reuters, metil alkol zehirlenmesinden en az 23 kiþinin hayatýný kaybettiðini belirtti

Türkiye'de son dönemde yaþanan kaçak içki baðlantýlý ölümler dünya medyasýna da konu oluyor. Reuters haber ajansý, alkole getirilen yüksek vergiler nedeniyle insanlarýn kaçak içki tüketmeye baþladýðýný yazdý.

Geçen hafta sonu Adana’da metil alkol zehirlenmesinden bir kiþinin hayatýný kaybettiðinin aktarýldýðý haberden yola çýkan Reuters, bu kentte son haftalarda 12 kiþinin benzer þekilde öldüðünü yazdý.

Türk medyasýndaki haberleri aktaran Reuters, metil alkol zehirlenmesinden en az 23 kiþinin hayatýný kaybettiðini belirtti.

Ýngiliz ajansý abonelerine Türk hükümetinin Temmuz ayýnda çoðu alkollü içkiye en az yüzde 8 vergi artýþý getirdiðini ve bu nedenle fiyatlarýn fýrladýðýný yazdý.

Haberde anason aromalý geleneksel Türk içkisi olarak nitelendirilen rakýnýn litre fiyatýnýn 200 lirayý aþtýðý hatýrlatýldý.

Kimya Mühendisleri Odasý’ndan yapýlan ve "Sahte içkiyle baðlantýlý ölümler, doðrudan yüksek vergilerden kaynaklanýyor" açýklamasý da, Gýda Mühendisleri Odasý Zafer Þenyurt’un yetkililere yaptýðý "Kaçak içkiye yönelik denetimleri sýkýlaþtýrýn" çaðrýsý Reuters’ýn haberinde yer aldý.

 

Haberde, Cumhurbaþkaný Tayip Erdoðan yönetimindeki Türkiye’de alkole koyulan vergilerin sürekli arttýðý, 2013 yýlý itibarýyla alkol ve tütün ürünlerinin reklâmý ve sponsorluðunun yasaklandýðý vurgulandý.