Erbil Emniyeti, Türk diplomata saldýrý düzenleyenlerden birinin kimliðini ve fotoðrafýný yayýnladý

  Bu haber 19 Temmuz 2019, Cuma 00:31:19 eklenmitir.
Emniyet Müdürlüðü, söz konusu kiþi hakkýnda bilgiye sahip vatandaþlara güvenlik güçlerine ihbarda bulunma çaðrýsý yaptý

Iraklý yetkili makamlar, Erbil’de Türk diplomat Osman Köse'nin öldüðü saldýrýyý düzenleyenlerden birinin kimliðini açýklayarak fotoðrafýný yayýnladý. Erbil emniyet yetkilileri saldýrýyý gerçekleþtirenler birinin Diyarbakýr nüfusuna kayýtlý “Mazlum Dað” olduðunu ve arandýðýný açýkladý. 1992 Diyarbakýr doðumlu Mazlum Dað'ýn Erbil'de çalýþtýðý da ifade edildi.

Soruþturmanýn devam ettiði ifade edilen emniyet müdürlüðü açýklamasýnda saldýrgan Mazlum Dað'ýn fotoðraflarý da paylaþýlarak þu bilgilere yer verildi:

"3 kiþinin hayatýný kaybettiði 17 Temmuz’daki terör saldýrýsýyla ilgili soruþturmamýz devam ediyor. ِ Aþaðýda fotoðrafý paylaþýlan þahsýn adý Mazlum Dað olup, 1992 Diyarbakýr doðumludur. Adý geçen þahýs hakkýnda yakalama kararý bulunmaktadýr. Suçlu þahýsla ilgili bilgi sahibi olan vatandaþlarýmýzýn en kýsa sürede emniyet güçlerimizi bilgilendirmelerini rica ediyoruz."

Dün öðlen saatlerinde Erbil’in merkezindeki bir restorana düzenlenen silahlý bir Türk diplomat ile 2 Irak vatandaþý hayatýný kaybetmiþti. Saldýrganlar ise olay yerinden kaçarak uzaklaþmýþtý.