Avrupa Birliði, Türkiye'ye yaptýrým kararý aldý

  Bu haber 16 Temmuz 2019, SALI 03:44:31 eklenmitir.
AB Türkiye’ye Doðu Akdeniz’deki faaliyetleri nedeniyle yaptýrým kararý aldý. Yaptýrýmlarýn duyurulmasý ise Ankara’nýn talebi üzerine birkaç saat ertelendi.

AB Dýþiþleri Bakanlarý bugün Brüksel’deki toplantýda, Türkiye’ye Doðu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle yaptýrým kararý aldý.

AB’nin kararý duyurmayý 15 Temmuz’un yýldönümü dolayýsýyla Ankara’dan gelen talep üzerine birkaç saatliðine ertelediði bildirildi.

Karar, AB'den aktarýlan kaynaklarda kesinti ve AB ile Türkiye arasýndaki Kapsamlý Hava Taþýmacýlýk Anlaþmasý müzakerelerinin durdurulmasýný kapsýyor.