ABD'den Türkiye'ye S-400 tehdidi: Ankara, çok olumsuz sonuçlarla karþý karþýya kalacak

  Bu haber 10 Temmuz 2019, Carsamba 03:04:14 eklenmitir.
ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü, "ABD'nin, Türkiye'ye S-400 tedariðine iliþkin tavrý deðiþmedi. Ankara, anlaþmayý sürdürürse çok olumsuz sonuçlarla karþý karþýya kalacak" açýklamasýnda bulundu.

ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alýmýna iliþkin açýklamalarda bulundu.

"Neredeyse her gün Türkiye'nin S-400'ün kontrolünü ele geçirdiðini bildiren haberler alýyoruz" diye Ortagus, þu açýklamayý yaptý: 

"Türkiye'ye S-400 tedariðine iliþkin tavrýmýz deðiþmedi. Ankara'nýn, anlaþmayý sürdürürse F-35 programýna katýlýmý dahil çok olumsuz sonuçlarla karþý karþýya kalacaðýný söyledik."

CAATSA yaptýrýmlarýný içeren tasarýnýn Kongre'den geçtiðini hatýrlatan Ortagus, "Türk makamlarý, Kongre'den geçmiþ olan tasarýnýn CAATSA yaptýrýmlarýyla ilgili olduðunu biliyor" ifadelerini kullandý.

Ortagus, þöyle devam etti:

"Pompeo ve bu bakanlýðýn bu konuda inanýlmaz derecede tutarlý olduðunu düþünüyorum. Ben ya da bakanýn (Pompeo'nun) deðiþtiðini söylediði hiçbir þey yok."

ABD, Rusya yapýmý bir sistem olduðu için Türkiye’nin S-400 satýn almasýna karþý çýkýyor. Türkiye'nin, kendi üretimi olan ve NATO sistemine entegre edilebilecek Patriot savunma sistemlerini almasýný istiyor.

S-400 bataryalarýnýn Türkiye'ye teslimatýnýn bu ay içerisinde baþlamasý planlanýyor.