Yunanistan'da seçimler | Sandýk çýkýþ anketlerine göre seçimi Miçotakis kazandý

  Bu haber 08 Temmuz 2019, Pazartesi 00:32:08 eklenmitir.
Bugünki seçimde oy kullanan seçmenlerin yüzde 23'ü 71 yaþ ve üzeri

Yunanistan'da bugün gerçekleþen seçimleri sandýk çýkýþ anketlerine göre baþýnda Ýdari Reform Bakanlýðý görevinde bulunan 51 yaþýndaki Kiriakos Miçotakis'in bulunduðu Yeni Demokrasi (ND) kazandý. Yunanistan Baþbakaný Aleksis Çipras'ýn baþýnda bulunduðu SYRIZA ikinci parti olarak ana muhalefet oldu.

Yunanistan Baþbakaný Çipras'ýn erken seçim kararýyla normal tarihinden yaklaþýk 4 ay öne çekilen seçime 20 siyasi parti katýldý. Yüzde 3 seçim barajýnýn uygulandýðý seçimde, partiler meclisteki 300 sandalye için yarýþtý.

Toplam 59 seçim bölgesinde kurulan 21 bin 478 sandýkta oy kullanma iþleminin ardýndan  oy sayýmlarýna baþlandý.

Yeni hükümet ve milletvekillerinin belirleneceði seçimlerin kesin olmayan sonuçlara göre oyoranýnýn 38 ila 42 arasýnda olmasý beklenen Miçotakis'in partisi Yeni Demokrasi (ND), seçimi iktidardaki rakibi Aleksis Çipras liderliðindeki SYRIZA'nýn 11,5 puan önünde tamamlayarak tek baþýna hükümet kurma yetkisi adý.

Seçim sistemine göre, hükümet kurmayý kolaylaþtýrmak amacýyla seçimde birinci çýkan parti, fazladan 50 milletvekili hakký kazanýyor.

Yeni Demokrasi tek baþýna iktidar oldu

2015’te ekonomik krizin, milyarlarca Euro'luk borcun ve tasarruf yükünün yarattýðý boðucu ortamda iktidara gelen solcu Aleksis Çipras ve partisi SYRIZA’nýn, yine ekonomi politikalarý yüzünden seçimleri kaybetmesi bekleniyordu. Krizin sorumlusu gösterilen ama Kiriakos Miçotakis liderliðinde küllerinden doðan Yeni Demokrasi ise seçimlerin favorisiydi.

Bu sonuçlara göre, Miçotakis'in Yeni Demokrasi partisi 300 sandalyeli mecliste 155 ila 167 arasýnda milletvekili çýkararak salt çoðunluðu elde etmesi bekleniyor. Bu durumda Miçotakis tek baþýna hükümet kurabiliyor. SYRIZA'nýn milletvekili sayýsý ise 77 - 88 arasýnda kalýyor.
 
Yunanistan'da yapýlan erken genel seçimde sandýk çýkýþý anket sonuçlarýna göre, ana muhalefetteki muhafazakar Yeni Demokrasi (ND) partisi lideri Kiryakos Miçotakis'in yüzde 38 - 42 aralýðýnda oy almasý bekleniyor.

Yunanistan Baþbakaný ve Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras yüzde 26.5 - 30.5 oy aralýðýnda ikinci sýrada yer alýyor.

 PASOK'un devamý olan, sosyal demokrat Deðiþim Hareketi (KINAL), yüzde 6 - 8; Yunanistan Komünist Partisi (KKE) 5 - 7 ve eski Ekonomi Bakaný Yannis Varoufakis'in kurduðu Avrupa'da Demokrasi Hareketi (DÝEM25) yüzde 3 - 5 aralýðýnda bulunuyor.

Aþýrý saðcý Altýn Þafak partisinin yüzde 3 barajýna takýlarak meclise giremeyeði tahmin ediliyor.

Bu sonuçlara göre, Miçotakis'in Yeni Demokrasi partisi 300 sandalyeli mecliste 155 ila 167 arasýnda milletvekili çýkararak salt çoðunluðu elde etmesi bekleniyor. Bu durumda Miçotakis tek baþýna hükümet kurabiliyor. SYRIZA'nýn milletvekili sayýsý ise 77 - 88 arasýnda kalýyor.

Kyriakos Mitçotakis kimdir?

2016’dan bu yana Yeni Demokrasi’nin lideri olan 51 yaþýndaki Kiriakos Miçotakis,  1990 -1993 yýllarý arasýnda baþbakanlýk yapan Konstantinos Miçotakis'in oðlu. Baba Miçotakis, görev yaptýðý dönemde yakýnlarýný kayýrma suçlamalarýyla istifa etmek zorunda kalmýþtý.

Oy veren seçmenlerin yüzde 23'ü 71 yaþ üzeri

Bugün düzenlenen seçimlerde 9 milyon 903 bin seçmenin oy kullandýðý bildirilirken, 577 bin genç ilk defa sandýk baþýna gitti. Oy kullanan seçmenlerin 2 milyon 300 bininin ise 71 yaþýnýn üstünde olduðu bildirildi.

Çipras'tan açýklama: Halkýn iradesini saygý göstereceðiz

Yunanistan’da erken genel seçimde iktidarý kaybeden SYRIZA lideri Aleksis Çipras, “Halkýn iradesini saygý göstereceðiz.” dedi. 

Ýktidar koltuðunu kaybeden Çipras, gazeteciler için kurulan seçim merkezinde basýn toplantýsý düzenleyerek seçim sonuçlarýný deðerlendirdi.

Çipras, demokrasilerde deðiþimin doðal ve demokrasinin özü olduðunu ifade ederek, “Miçotakis’i arayarak kendisini zaferinden dolayý tebrik ettim. Halkýn iradesini saygý göstereceðiz.” diye konuþtu.

Yarýn baþbakanlýk koltuðunu rakibine teslim edeceðini belirten Çipras, “Yarýn devir teslim töreninde demokrasilerde olmasý gerektiði gibi Miçotakis’i karþýlayacaðým.” ifadesini kullandý. 

Çipras, yeni gelecek hükümete uyarýda bulunarak, “Umarým Yeni Demokrasi (ND) geri dönüþünü intikam için bir fýrsata çevirmez. SYRIZA ana muhalefet olarak bunu durdurmak için her zaman hazýr bulunacak.” deðerlendirmesinde bulundu. 

Ülkenin 4,5 yýl önce teslim aldýðýna kýyasla çok daha iyi bir durumda olduðunu belirten Çipras, “Ülke o zaman çok zor bir durumdaydý. Ýflasýn eþiðine gelmiþ, kasasý boþalmýþ, halkýn çoðunluðu fakirlikle boðuþuyordu. Þimdi hazinede 37 milyar avroyla, tarihin en düþük faiz oranlarýyla, uluslararasý alanda saygýn bir ülke teslim ediyoruz.” dedi. 

Çipras, siyasi arenada muhalefet olarak mücadeleyi sürdüreceðine iþaret ederek, “Ana muhalefet olarak, çalýþanlarýn haklarýný ve çýkarlarýný korumak için burada olacaðýmýzdan Yunan halký emin olsun istiyorum. Sorumlu ve aktif bir muhalefet yapacaðýz. Daha tecrübeli olarak geri dönmek için kendimizi hazýrlayacaðýz.” sözlerine yer verdi. 

Erdoðan'dan tebrik telefonu

Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Yunanistan'ýn yeni Baþbakaný seçilen Kiriakos Miçotakis ile bir telefon görüþmesi gerçekleþtirdi.

Cumhurbaþkanlýðý kaynaklarýndan edinilen bilgiye göre Cumhurbaþkaný Erdoðan görüþmede, Kiriakos Miçotakis'i tebrik ederek, sonuçlarýn Türkiye-Yunanistan iliþkileri ve bölge için hayýrlý olmasý temennisinde bulundu.

Çavuþoðlu da kutladý

Dýþiþleri Bakaný Mevlüt Çavuþoðlu, Yunanistan'da sandýk çýkýþ anketlerine göre, erken genel seçimin galibi merkez sað Yeni Demokrasi (ND) partisi lideri Kiriakos Miçotakis'i kutladý.

Bakan Çavuþoðlu, Twitter hesabýndan yaptýðý paylaþýmda, "Yeni Demokrasi lideri Kriakos Mitsotakis'i seçimlerdeki baþarýsýndan dolayý içtenlikle kutluyorum. Onun liderliðinde Türk-Yunan halklarý arasýndaki dostluðun ve ikili iliþkilerimizin daha da güçleneceðine inanýyorum." ifadesini kullandý.