ABD, Rusya ve Avrupa Birliði’nde 'eþ zamanlý' acil toplantýlar!

  Bu haber 03 Temmuz 2019, Carsamba 01:52:21 eklenmitir.
ABD, Rusya ve Avrupa Birliði’nde eþ zamanlý olarak yaþanan acil toplantý hareketliliði endiþelere neden oldu. Toplantýlarýn birbiriyle baðlantýlý olabileceði konuþulmuþtu. Rus basýnýndan RBC, denizaltýnýn nükleer motorlu olduðu iddiasýný ortaya atmýþtý, konuyla ilgili resmi bir açýklama yapýlmadý... Rus denizaltý kazasýnýn yaþandýðý bölgede yüksek seviyede radyasyon gözlenmediði, Rus meslektaþlarýnýn olayýn bir gaz patlamasý olduðu yönünde bilgi verdikleri ifade edildi... ABD'de Baþkan Yardýmcýsý Pence'in, Baþkan Trump'ýn saðlýk sorunu yaþamasý üzerine Beyaz Saray'a çaðrýldýðý iddiasý Beyaz Saray tarafýndan yalanlandý. AB'deki hareketliliðin de AB Komisyon Baþkanlýðý seçimleri için yaþandýðý öðrenildi.

Ýlk olarak ABD Baþkan Yardýmcýsý Mike Pence, Beyaz Saray'a acil olarak çaðrýldý. Pence'in New Hampshire eyaletine baðlý Manchester kentinde bir programý vardý. Ýddiaya göre; Pence'in uçaðý acil durum gerekçesiyle havada dönerek baþkent Washington'a hareket etti. Bu geliþmeyle hemen hemen ayný zamanlarda Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin, planlanan programýný iptal ederek, Savunma Bakaný Sergey Þoygu'yu acil toplantýya çaðýrdý. Ýkili arasýndaki toplantýnýn Rus deniz altýsýnda çýkan yangýn sonrasý 14 Rus askerinin hayatýný kaybetmesiyle ilgili olduðu düþünülüyordu...

“TRUMP VE PENCE’ÝN SAÐLIK DURUMU ÝYÝ”

Reuters’ta yer alan habere göre, ABD’li bir yetkili, “Konu Baþkan veya Baþkan Yardýmcýsýnýn saðlýk durumuyla ilgili deðil. Ulusal güvenlikle ilgili de deðil” dedi. Beyaz Saray sözcüsü Hogan Gidley ise ‘Endiþelenecek bir þey yok herkes iyi’ açýklamasýný yaptý.

PUTÝN DENÝZALTI KAZASI ÝÇÝN SORUÞTURMA EMRÝ VERDÝ

Bu geliþmeyle hemen hemen ayný zamanlarda Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin, planlanan programýný iptal ederek, Savunma Bakaný Sergey Þoygu'yu acil toplantýya çaðýrdý. Ýkili arasýndaki toplantýnýn Rus denizaltýsýnda çýkan yangýn sonrasý 14 Rus askerinin hayatýný kaybetmesiyle ilgili olduðu ortaya çýktý.

Toplantýdan edinilen bilgilere göre, Putin denizaltý kazasýya ilgili soruþturma emri verdi. Nükleer denizaltýda herhangi bir radyasyon sýzýntýsýnýn yaþanmadýðý belirtildi.

AB’DE SEÇÝM HAREKETLÝLÝÐÝ

Akabinde Avrupa Birliði içinde bir güvenlik toplantýsý gerçekleþtirileceði öne sürüldü. Ancak bahsi geçen bazý birimlerin AB içinde bulunmayýþý bu iddiaya yönelik kuþku doðuruyor.

Avrupa Konsey Baþkaný Donald Tusk’ýn Twitter’dan bir saat önce yaptýðý “Gittikçe daha çok yaklaþýyor…”paylaþýmý ise kafalarý daha çok karýþtýrdý. Tusk’ýn bu açýklamasýndan kýsa bir süre sonra AB liderleri, AB Komisyon Baþkanlýðýna, Almanya Savunma Bakaný Ursula von der Leyen’in atanmasý konusunda uzlaþtý.

AP Baþkanlýðýna Sergei Stanishev, AB Yüksek Temsilciðine Josep Borrell, Avrupa Merkez Bankasý Baþkanlýðýna ise Christine Lagarde’ýn atanmasý konusunda mutabýk kalýndý.

“ÝRAN NÜKLEER PROGRAMINA AÝT GÝZLÝ BÝLGÝLER ELE GEÇÝRÝLDÝ”

Dünyada kýsa süreli bir kaos yaþanýrken Ýsrail Baþbakaný Netanyahu, “Trump’ý, Mossad’ýn Ýran nükleer programýna ait gizli bilgilerin ele geçirilmesi operasyonu öncesi bilgilendirdim” ifadelerini kullandý. Dünya liderlerinin olaðanüstü toplanmasý sonrasý gelen açýklama, Ýran’a yapýlacak bir müdahalenin habercisi olarak görüldü.

AB’DE ACÝL GÜVENLÝK TOPLANTISI PLANLIYOR

Akabinde Avrupa Birliði içinde bir güvenlik toplantýsý gerçekleþtirileceði öne sürüldü. Ancak bahsi geçen bazý birimlerin AB içinde bulunmayýþý bu iddiaya yönelik kuþku doðuruyor.

Pence'in Beyaz Saray'a dönüþü ilk olarak 'acil durum' olarak tanýmlansa da, daha sonra yetkililer durumun 'acil' olmadýðý yönünde açýklamalar yaptý. Pence'in sözcüsü Alyssa Farah tarafýndan yapýlan açýklamada, "Baþkan Yardýmcýsý'nýn Washington'da kalmasýný gerektiren bir þeyler oldu. Alarm vermek için bir neden yok. New Hampshire'a yapacaðý ziyareti yeniden planlamak için sabýrsýzlanýyor" ifadelerini kullandý.

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi ise durumun Baþkan Trump veya Pence'in saðlýk durumuyla ilgili olmadýðýný ve bir ulusal güvenlik konusu da olmadýðýný belirtti.

New Hampshire'da Pence'i bekleyen kalabalýða yapýlan duyuruda ise Baþkan Yardýmcýsý'nýn uçaðýnýn bir 'acil durum çaðrýsý' nedeniyle geri dönüþ yaptýðý belirtilmiþti. Ancak daha sonra Pence'in sözcüsü tarafýndan yapýlan açýklamada, Pence'in uçaðýnýn Washington'dan hiç ayrýlmadýðý ifade edildi.

PUTIN DE TÜM PROGRAMINI ÝPTAL ETTÝ

Pence'in Beyaz Saray'a çaðrýlmasýndan kýsa bir süre önce Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin gün içerisindeki bütün programlarýný iptal ederek Savunma Bakaný Þoygu ile bir görüþme planlamýþtý.

Rus basýný görüþmenin 14 denizcinin öldüðü denizaltý yangýný ile ilgili olduðunu belirtirken, görüþmenin içeriðine iliþkin Kremlin'den resmi bir açýklama yapýlmadý.

NÜKLEER SIZINTI ÝDDÝALARI

Rus basýnýndan RBC, denizaltýnýn nükleer motorlu olduðu iddiasýný ortaya atmýþtý ancak konuyla ilgili resmi bir açýklama yapýlmadý.

Sosyal medyada yayýlan nükleer sýzýntý iddialarýnýn ardýndan, Norveç Radyasyon ve Nükleer Güvenlik Kurumu'ndan bir açýklama yapýldý. Açýklamada, Rus denizaltý kazasýnýn yaþandýðý bölgede yüksek seviyede radyasyon gözlenmediði, Rus meslektaþlarýnýn olayýn bir gaz patlamasý olduðu yönünde bilgi verdikleri ifade edildi. 

TRUMP'IN SAÐLIÐIYLA ÝLGÝLÝ SPEKÜLASYONLARA NEDEN OLDU

Beyaz Saray'da yaþanan hareketliliðin ardýndan sosyal medyada en çok konuþulan konulardan biri 'acil durumun' Trump'ýn saðlýðýyla ilgili olup olmadýðýyla ilgiliydi. Beyaz Saray içerisinden kaynaklar gazetecilere yaptýklarý açýklamada konunun Trump'ýn ve Pence'in saðlýðýyla ilgili olmadýðýný ifade etti.

Trump'ýn gün içerisinde Washington'da olacaðý ve planlanmýþ hiçbir programýnýn olmadýðý ifade edildi. Twitter'ý kullanma sýklýðýyla bilinen ABD Baþkaný, son saatlerde yaklaþan 4 Temmuz kutlamalarýyla ilgili paylaþýmlarda bulundu.