Pentagon'dan 'F-35' açýklamasý

  Bu haber 14 Haziran 2019, Cuma 13:46:53 eklenmitir.
ABD Savunma Bakanlýðý sözcüsü Yarbay Mike Andrews, Türkiye’yle Amerika arasýndaki iliþkilerin sadece F-35 meselesine indirgenemeyeceðini belirterek, ABD’nin “stratejik ortaðý” Türkiye’yle iliþkisine çok deðer verdiðini vurguladý.

El Hurra'nýn sorularýný yanýtlayan Andrews, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alýmý nedeniyle F-35 programýna üyeliðinin askýya alýnmasý kararýnýn iki ülke askeri iliþkilerini nasýl etkileyeceði sorusu üzerine, “ABD stratejik ortaðý Türkiye’yle iliþkisine çok kýymet verir. Ýliþkilerimiz çok katmanlýdýr, sadece F-35 programýndan ibaret deðildir. Türkiye'yle güvenlik konusunda çalýþmaya devam edeceðiz” dedi.

‘ATTIÐIMIZ ADIMLAR GERÝ ÇEVRÝLEBÝLÝR’

Türkiye'nin S-400 almaktan vazgeçmesi halinde F-35 programýna geri dahil edilip edilmeyeceði sorusunu Pentagon sözcüsü þöyle yanýtladý:

“Attýðýmýz adýmlarýn hiçbiri geri çevrilemez deðildir. Eðer Türkiye S-400 almaktan vazgeçerse ABD Türkiye'yi memnuniyetle (F-35) programa geri kabul edecektir. Þunun anlaþýlmasýný isteriz; ABD Türkiye’nin F-35 programýna katýlýmýný kademeli olarak, saygýlý ve titiz bir þekilde en üst düzey karþýlýklý temaslar yürütmek suretiyle sonlandýrýyor. Bakan (Vekili) Shanahan ve diðer bakanlýk yetkilileri þunu söylemeye devam ediyor: Türkiye S-400'lerden vazgeçerse o zaman F-35 programýna birlikte devam edebiliriz, yani Türkiye'yle birlikte yakýn çalýþmayý sürdürebiliriz. Umarýz S-400'lerden vazgeçerler ve F-35 programýnda devam edebilirler.”

YAKINDAN ÇALIÞMAYA DEVAM EDECEÐÝZ

ABD'nin Türkiye'nin S-400 alýmýný iptal edeceðinden umutlu olduðunu ifade eden Andrews, ABD'nin Türkiye'ye Patriot füze savunma sistemi teklifiyle ilgili bir soruyu yanýtlarken, “Türkiye'nin meþru hava savunma ihtiyaçlarýna nasýl yardýmcý olabileceðimizi Türk Savunma Bakanlýðý’yla görüþmeye devam ediyoruz” dedi, ancak bu görüþmelerin iki taraf arasýnda özel ortamda sürdürüldüðünü ve ayrýntýya giremeyeceðini belirtti.

Andrews, “ABD Patriot hava savunma sistemi konusunda 2009’dan bu yana Türkiye’yle aktif müzakereler yürütüyor. Dolayýsýyla Türkiye’yle birlikte yakýndan çalýþmaya devam edeceðiz ama bunu özel bir þekilde yapacaðýz” ifadesini kullandý.

Kaynak: Amerika’nýn Sesi