Nâzým Hikmet, ölümünün 56. yýlýnda Moskova'da anýldý

  Bu haber 02 Haziran 2019, Pazar 21:45:37 eklenmitir.
"Nâzým Hikmet Dostluk Ödülü"ne sanatçý Edip Akbayram ve Prof. Vasilyev layýk görülürken, Moðollar da bir konser verdi

Büyük þair Nâzým Hikmet, ölümünün 56. yýl dönümünde, Moskova’da anýlýyor. Etkinlikler kapsamýnda artýk geleneksel hale gelen "Nâzým Hikmet Dostluk Ödülü" bu yýl sanatçý Edip Akbayram ve Prof. Dr. Dmitriy Dmitriyeviç Vasilyev’e verildi. Törende Türk rock müziðinin efsane grubu Moðollar da bir konser verdi.

Teatr Russkaya Pesnya Olimpiyskiy Prospekt’te düzenlenen “Nazýmý Anýyoruz” etkinliðine Nazým Hikmet Vakfý adýna Zeynep Altýok ve Ýnci Zeynep Oral, Nazým Hikmet Anma Komitesi Baþkaný Ali Galip Savaþýr, Rus Türk Ýþadamlarý Birliði Baþkaný Naki Karaaslan, gazeteciler Hakan Aksay, Deniz Zeyrek, Rýdvan Akar ile sanatçý Burhan Þeþen, Karikatürcüler Derneði Baþkaný Metin Peker ve TMMOB Ankara Þube Baþkaný Tezcan Karakuþ Candan katýldý.

Törende ilk olarak söz alan Nazým Hikmet Anma Komitesi Baþkaný Ali Galip Savaþýr “Bu yýl Nazým Hikmet’in  Rusya’daki Türk toplumunun, Türkiye’deki dostlarýmýzýn desteði ile vatandaþlýðýnýn geri veriliþinin de 10. yýlý. Bu ayýbýn düzeltilmesinden mutluyuz. Nazým Hikmet’i hayata bakýþý, dünya görüþü ne olursa olsun herkesin ortak deðeri yapmak istiyoruz. Nazým Hikmet vicdanýmýzýn vatan severliðin sesi olmaya devam edecek” diye konuþtu.

Rus Türk Ýþadamlarý Birliði Baþkaný Naki Karaaslan ise “Nazým Hikmet yürekli bir sanatçýydý. Memleketine sevdiklerine özgürlüðüne hasreti dinmedi. Sanatýndan ilkelerimden asla vazgeçmedi. Aydýn tavrý bizlere ýþýk tutacak” ifadelerini kullandý.

Törenlere Nazým Hikmet Kültür Vakfý adýna katýlan Zeynep Oral ise “Nazým Hikmet le hiç karþýlaþmadým ama dünyanýn her yerinde ona sarýldým. Dünyanýn her yerindeki haksýzlýða onunla direndim Nazým romantik bir komünisttir. Onun þiiri ezileni suskunlarý sesi çýkamayanlar kapsar” sözlerini kaydetti.

Zülfü Livaneli: Edip Akbayram’ýn ‘ak’ý sahte deðil, gerçek ‘ak’

Konuþmalarýn ardýndan "Nâzým Hikmet Dostluk Ödülü" sahiplerine verildi. Edip Akbayram'a ödülünü veren sanatçý Zülfü Livaneli törende þöyle konuþtu:

"Sevilmiþ insanlarýn hayatý ve ismi sadece kendilerine ait deðildir. Halka aittir onlar. Nazým Hikmet bu ismi onurla taþýdý. Ömrü boyunca direndi. Yaþar Kemal direndi. Sabahattin Ali direndi. Tarýk Akan direndi. Birçok arkadaþýmýz direndi, sapasaðlam kaldýlar. Onlardan birisi; direnenlerden bir tanesi de Edip Akbayram. Ýsmi ‘Edip’yani sanatçý soyadý Akbayram. Sahte ‘ak’ deðil, gerçek ‘ak’ burada."

Edip Akbayram: Hayatým boyunca sevgiyi dostluðu barýþý, kardeþliði savundum

Ödülü Zülfü Livaneli’nin elinden almanýn kendisi için ayrý bir önem teþkil ettiðini dile getiren Edip Akbayram ise þu ifadeleri kaydetti:

“Hoþgeldiniz, kendi ülkemin güzel insanlarýný ve dost Rus arkadaþlarýmýzý selamlýyorum. 50 yýllýk müzik hayatýmda kendi ülkemin ve dünyanýn çeþitli sivil toplum örgütlerinden ödüller aldým. Ama bugün bu ödül, benim için gerçekten çok onurlu ve deðerli bir ödül. Hem Nazým olduðu için, hem ülkenin en deðerli sanatçýlarýndan birinin; Zülfü Livaneli’nin elinden almak sanat hayatýmda yaþadýðým en güzel enstantenelerden birisi. Hayatým boyunca sevgiyi dostluðu barýþý, kardeþliði savundum.

Her þey çok güzel olacak. Böyle gelmiþ böyle gitmez. Sanat toplumlarý bölmez bölmeyecek. Ülkemde oyunlar oynanmak isteniyor. Biz etnisitesi ne olursa olsun kardeþçe yaþadýk. Kýz alýp verdik. Bölemeyecekler”

Prof. Dr. Dmitriy Dmitriyeviç Vasilyev ise 50 yýldýr Türkoloji alanýnda çalýþtýðýný belirterek þunlarý söyledi:

“50 yýldan beri Türkoloji alanýnda çalýþýyorum. Böyle yüksek bir ödülü almak benim için gurur verici. Organizatörlere ve Türk meslektaþlarýma çok çok müteþekkirim. Rusya Bilimler Akademisi’nde çalýþýyorum. Araþtýrmalarýmýn konusu Türk halkýnýn kültürü ve tarihi. Bu aralanda çalýþmaya devam ediyorum.”

Moðollar'dan konser

Etkinlikler kapsamýnda Türk rock müziðinin efsanevi grubu Moðollar da bir konser verdi. Grup konserde aðýrlýklý olarak ‘Selvi Boylu El Yazmalým’, ‘Devlerin Aþký’ gibi film müziklerine yer verdi.

Etkinlikler 3 Haziran’da Nâzým Hikmet’in mezarý baþýnda düzenlenen anma töreni ile sona erecek.