ABD Türkiye’yi vergi muafiyeti programýndan çýkardý

  Bu haber 17 MAYIS 2019, Cuma 08:25:03 eklenmitir.
ABD Baþkaný Donald Trump, Türkiye'ye ABD ile ticarette vergi avantajý saðlayan Genelleþtirilmiþ Tercihler Sistemi kapsamýndaki ülkeler listesinden Türkiye'nin çýkarýldýðýný açýkladý.

ABD Baþkaný Donald Trump, Türkiye’ye ABD ile ticarette vergi avantajý saðlayan Genelleþtirilmiþ Tercihler Sistemi (GTS) kapsamýndaki ülkeler listesinden Türkiye’nin çýkarýldýðýný bildirdi.

ABD Baþkaný Trump, yaptýðý yazýlý açýklamayla, Türkiye’yi GTS programýndan çýkaran talimatnamesinin detaylarýný kamuoyu ile paylaþtý. 4 Mart’ta Kongre’yi bu yönde bir niyeti olduðu gerekçesiyle bilgilendirdiðini kaydeden Trump, ilgili bölümdeki gerekli düzenlemeyi yaparak Türkiye’nin vergi muafiyetine tabi ülkeler listesinden çýkarýldýðýný kaydetti.

Türkiye’nin GTS programýndan yararlanmasýný mümkün kýlan ekonomik seviyenin artýk üstüne çýktýðýný vurgulayan Trump, söz konusu kararýn 17 Mayýs
2019’dan itibaren geçerli olacaðýný belirtti.

ABD Baþkaný Trump, 4 Mart’ta Kongreye gönderdiði mektupta, Türkiye’yi Genelleþtirilmiþ Tercihler Sistemi programýndan çýkarmak istediðini beyan etmiþ, bu kararýna gerekçe olarak da Türkiye’nin artýk “ekonomik açýdan geliþmiþ olmasý”ný göstermiþti.

ABD’de 1974’te yürürlüðe giren ve Türkiye’nin 1975’te dahil olduðu GTS programý kapsamýnda, uygun kriterleri taþýyan 121 ülkenin yaklaþýk 4 bin kalem ürünü Amerikan pazarýna gümrüksüz olarak girebiliyor. ABD’nin Türkiye’den GTS kapsamý ithalatýnda tarýmsal ürünler, otomotiv aksam ve parçalarý, kýymetli taþlar ve mücevherat, plastik, makina ve aksam-parçalarý ön plana çýkýyor. 

HABERLER