IMF Baþkaný Lagarde: Mevcut gerginliðin olumlu bir þekilde giderilmesinden umutluyuz

  Bu haber 16 MAYIS 2019, Persembe 23:40:28 eklenmitir.
IMF Baþkaný Christine Lagarde, ticaret savaþlarýnýn bütün ülkelere ekonomik olarak zarar verdiðini söyledi. Lagarde, "Hiç kimse ticari savaþta kazanmýyor, hepimiz bundan kaybediyoruz" dedi.

Uluslararasý Para Fonu (IMF) Baþkaný Christine Lagarde, Kazakistan’ýn baþkenti Nur Sultan’da düzenlenen Astana Ekonomik Forumu’na katýldý. Lagarde, forumun açýlýþ törenin ardýndan Kazakistan Cumhurbaþkaný Kasým Cömert Tokayev’le görüþtü.

Kazakistan Cumhurbaþkanlýðýndan yapýlan açýklamaya göre, taraflar görüþmede Kazakistan ile IMF arasýndaki iþ birliði ile dünya mali ve ekonomik sistemindeki kilit süreçleri ele aldý. Tokayev, 12’nci Astana Ekonomik Forumu’na katýlýmýndan dolayý Lagarde’a teþekkür ederek, “Sizin foruma katýlýmýnýzýn forumun çalýþmasý ve Kazakistan için yararlý olacaðýndan eminim” dedi.

Lagarde, daha sonra Astana Ekonomik Forumu çerçevesinde düzenlenen Kafkas bölgesi ve Orta Asya ülkeleri merkez bankalarý ve maliye bakanlarýnýn katýldýðý yuvarlak masa etkinliðine katýldý.

Etkinliðin ardýndan basýn toplantýsý düzenleyen Lagarde, Çin ve ABD arasýndaki ticaret savaþlarýnýn Orta Asya’ya etkisiyle ilgili soru üzerine, herhangi bir ticaret savaþýnýn katýlan ya da katýlmayan herkesi etkileyeceðini söyledi.

Lagarde, “Hiç kimse ticari savaþta kazanmýyor, hepimiz bundan kaybediyoruz. Mevcut gerginliðin olumlu bir þekilde giderilmesinden ve tüm taraflar için karþýlýklý çýkarýn saðlanmasýndan umutluyuz” dedi.

Baþta Brezilya olmak üzere Latin Amerika’da büyüme perspektiflerine iliþkin soruya Lagarde, Brezilya dahil, bölgede bütçe konularýnda öngörülebilir ve belirliliðin olacaðýndan umutlu olduðuna vurgu yaparak “Emeklilik reformunda iyi ilerlemeye ulaþýlabileceðini düþünüyoruz. Bu ülkenin bütçe durumunun pekiþtirilmesi için bir etken olarak hizmet edeceðini düþünüyoruz.” yorumunu yaptý.

 

Halktv