ABD Temsilciler Meclisinden yeni 'S-400' karar tasarýsý: Türkiye'ye yaptýrým uygulanmasý istendi

  Bu haber 16 MAYIS 2019, Persembe 04:25:28 eklenmitir.
Tasarýda, Türkiye'ye S-400 alýmýnýn iptal etmesi çaðrýsý yapýldý

ABD Temsilciler Meclisine sunulan yeni karar tasarýsýnda, Türkiye'nin S-400'leri almasý durumunda F-35 programýndan çýkarýlmasý, F-35 satýþýnýn durdurulmasý ve Türkiye'ye yönelik yaptýrým uygulanmasý isteniyor.

New York vekili Demokrat Eliot Engel ile Teksas vekili Cumhuriyetçi Michael McCaul, Türkiye'nin S-400 alýmýna iliþkin Dýþiliþkiler Komitesi‘ne bir karar tasarýsý sundu.

Türkiye'nin Rusya ve Ýran ile iþbirliði yaptýðý belirtilen tasarýda, "Türkiye'nin almayý planladýðý S-400'ler, ABD ve NATO ortaklarýnýn güvenliðinin altýný oyuyor, Türk-Amerikan iliþkilerini zayýflatýyor ve Türkiye'nin F-35 Müþterek Taarruz Uçaðýný kullanýmý ve F-35 üretimine katýlýmý ile uyuþmuyor" ifadeleri yer aldý.

Tasarýda, Türkiye'nin F-35 programýnýn yaný sýra ABD'den birçok silah ve araç aldýðý belirtilerek, Temsilciler Meclisinin Türkiye'ye Patriot satýþýna tam destek verdiði ifade edildi.

Temsilciler Meclisinin S-400 alýmý dolayýsýyla Türkiye'yi kýnadýðý belirtilen tasarýda, Türkiye'nin S-400'leri almasý durumunda F-35 programýndan çýkarýlmasý ve Türkiye'ye F-35 satýþýnýn durdurulmasý çaðrýsýnda bulunuluyor. 

Tasarýda Türkiye'nin S-400 sistemlerini almasýnýn, ABD Hasýmlarýna Yaptýrým Yoluyla Karþý Koyma Yasasý (CAATSA) kapsamýnda "önemli bir iþlem" olarak kabul edildiði belirtilirken, S-400'leri teslim almasý durumunda CAATSA yasasý kapsamýnda Türkiye'ye yönelik yaptýrýmlarýn tam uygulanmasý istenildi. 

 

Tasarýda, ayrýca Türkiye'ye S-400 alýmýnýn iptal etmesi çaðrýsý yapýldý.