Apple Türkiye’de indirim yapacak

  Bu haber 30 Ocak 2019, Carsamba 20:58:46 eklenmitir.
Apple'ýn CEO'su Tim Cook Türkiye'de iPhone fiyatlarýný düþüreceklerini açýkladý. Cook ülkedeki satýþlarýn bir önceki yýla göre 700 milyon dolar azaldýðýný söyledi.

Apple’ýn CEO’su Tim Cook bazý ülkelerde yabancý ülke para biriminin deðer kaybýna göre fiyatlarýný ayarlayacaklarýný söyledi.

Cook Reuters’a verdiði röportajda, “iPhone fiyatlarýný yerel düzeyde daha tüketilebilir bir hale sokmaya karar verdik” açýklamasýnda bulundu.

Cook röportajýnda Türkiye’de yaþanan ekonomik geliþmelere de deðinerek liranýn dolar karþýsýnda son bir yýlda yüzde 33 deðer kaybettiðini anýmsattý ve Apple’ýn satýþlarýnýn Türkiye’de 2018’de bir önceki yýla göre 700 milyon dolar daha düþük olduðunu söyledi. Cook ayný zamanda Brezilya, Hindistan ve Rusya’da da yerel para birimlerinden doðan sýkýntýlar olduðunu belirtti.

Kur krizi yaþayan ülkelerde fiyatlarý ne zaman düþüreceðini açýklamadý. Apple’ýn CFO’su Luca Maestri fiyat indiriminin servis ücretlerini kapsamayacaðýný söyledi.

Aralýkta biten mali çeyrekte Apple 10.8 milyar dolar satýþ geliri elde etti ve bu tahminlerin gerisinde kaldý.

Haberler