YEÞÝL ÝNÞAATTA y&Y DÖNEMÝ

  Bu haber 25 Ocak 2011, SALI 16:38:36 eklenmitir.
Y ve Y Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ (Y&Y GYO) ile birleþen Yeþil Ýnþaat Yapý Düzenleme ve Pazarlama Tic. A.Þ, bundan sonra faaliyetlerine Y&Y GYO çatýsý altýnda devam edecek.

Y ve Y Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ (Y&Y GYO) ile birleþen Yeþil Ýnþaat Yapý Düzenleme ve Pazarlama Tic. A.Þ, bundan sonra faaliyetlerine Y&Y GYO çatýsý altýnda devam edecek.
     Y&Y YGO Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Iþýk Gökkaya birleþmeye iliþkin düzenlenen basýn toplantýsýnda yaptýðý konuþmada, Y&Y GYO'nun yüzde 68 olan halka açýklýk oranýnýn Yeþil Yapý'yý bünyelerine aldýktan sonra yüzde 7,78 olduðunu bildirdi.
     SPK tebliði gereðince halka açýklýk oranýnýn minimum yüzde 25 olmasý gerektiðini anýmsatan Gökkaya, ''Bunu da bir yýl içinde Engin Yeþil'in þahsi kararýyla hisselerini, yüzde 25'lik halka açýklýk oranýný tutturabilmemiz için ya bir özel fona plase edebilir, belki pazarda satýþýný yapabiliriz. O Engin Bey'in vereceði karar. Zaten o zaman GYO statüsünde kalabiliyoruz ve kurumlar vergisi muafiyeti saðlayabiliyoruz'' dedi.
     Devir sonrasýnda en büyük aktiflerinin Ýnnovia projesi olduðunu ifade eden Gökkaya, birleþme nedeniyle þirketin çýkarýlmýþ sermayesinin 24 milyon 151 bin 319,01 liradan 235 milyon 115 bin 706,01 liraya yükseldiðini söyledi.
     Gökkaya, ''Portföyümüzde birleþmeden önce iki ana projemiz vardý. 27 villa ve AVM'nin yer aldýðý Güzelþehir projemizde 26 villa satýldý. AVM'yi de en kýsa sürede deðerlendireceðiz. Bunun dýþýnda bir de Tekirdað'da bir arsamýz var. Ona da bu yýl bir proje geliþtireceðiz'' dedi.
     Sorularý da yanýtlayan Gökkaya, iki þirketin birleþmesinden ciddi sinerji doðduðuna inandýklarýný vurgulayarak, ''2 yýl içinde Türkiye'nin 3 büyük GYO'sundan biri olmayý hedefliyoruz. En büyük hedefimiz yatýrýmcýlara karlý bir þirket sunmak'' diye konuþtu. 
     
     
     Y&Y GYO Yönetim Kurulu Baþkaný Engin Yeþil de Ýnnovia projesinin bu birleþme ile Y&Y GYO çatýsý altýna girdiðini, projenin getirisinin artýk halkýn karý, getirisi haline dönüþeceðini belirtti.
     Ýnnovia projesinde 3 fazýn satýþýný tamamladýklarýný, 4. fazýn da 5 bin konuttan oluþacaðýný ifade eden Yeþil, ''Bunun arkasýnda devam etmek istediðimiz projelerimiz var. Levent'te Fako Ýlaç arsasýna yapacaðýmýz yeni bir projemiz bulunuyor. Þu anda tasarýmlarýný yaptýrýyoruz. O projenin GYO'ya devri için çalýþmalara baþladýk. Ýstanbul'un silüetini deðiþtirecek, kendi enerjisini üreten, teknik olarak ileri seviyede özelliklere sahip bir proje. Ýki Amerikan iki Avrupa'lý mimari firma bunun için konsept yarýþmasýndalar. Mart sonu gibi kararýmýzý vereceðiz. Bunlar Cesar Pelli, Norman Foster, SOM, Richard Rogers'' þeklinde konuþtu. 
     
     Yönetim Kurulu kararýyla Y&Y GYO'nun hissedarlarýna gerçekleþtirdiði projelerde indirim kararý aldýðýný da söyleyen Yeþil, 25 bin lot olanlara yüzde 5, 100 bin lot ve üzeri olanlara da projelerde yüzde 8 indirim yapacaklarýný bildirdi.
     Halka açýlmanýn þirketlerin ve ülke ekonomisinin büyümesine saðladýðý katkýya iþaret eden Yeþil, ''Yeþil Ýnþaat ile Y&Y GYO'yu birleþtirme kararýný bu nedenle aldýk. Biz eksiden bir proje yapabiliyorsak þimdi belki 5 proje yapabileceðiz. Türkiye'nin kredi notunun artmasý yabancý yatýrýmcýlarýn ilgisini çekecek bir þey. Bunlarý belki Türk yatýrýmcýlarýn sermayesiyle deðil yabancý sermaye ile yapabileceðiz'' dedi. 
     
     Konuþmasýnýn ardýndan sorularý da yanýtlayan Yeþil, Yeþil Kundura'yý halka arz edip etmeyeceklerinin sorulmasý üzerine, ''Yeþil Kundura'yý kýz kardeþim idare ediyor. Onunla ilgili þu anda halka arz planýmýz yok. Enerji þirketim var (Ortadoðu Enerji). Ýnþallah kýsa dönemde onu halka arz edeceðiz'' diye konuþtu.
     Halka açýklýk oranýnýn minimum yüzde 25 olmasýyla ilgili baþka bir soruya karþýlýk da Yeþil, çeþitli yabancý fonlarla görüþtüklerini, þirketin çok ilgi gördüðünü, dolayýsýyla bir kaç önemli fonu þirkete hissedar olarak almayý planladýðýný, yabancý yatýrýmcýlarýn sermayesini burada deðerlendirmek için mümkün olduðunca þirketlerin borsaya açýlmalarý gerektiðini kaydetti.
     Ýnnovia 4'ün lansmanýyla ilgili özel kampanya planladýðýný da ifade eden Yeþil, Ayazaða ile ilgili bir soruya karþýlýk da, orada açýlan davalardan dolayý ihaleden çekilme kararý aldýklarýný, kendileri çekilince de ihalenin Aðaoðlu'na kaldýðýný anýmsattý.
     Bir gazetecinin ''Mahkeme süreci sonuçlanmadan inþaata baþlanmasýný nasýl deðerlendiriyorsunuz?'' þeklindeki sorusuna karþýlýk da Yeþil, ''Türkiye'de bir çok þey bir çok þekilde yapýlýyor. Biz daha kurumsal çalýþmak zorundayýz. Onu kendimiz açýsýndan riskli gördük. Riski yatýrýmlar yapamayýz. Hissedarlarýmýz var, dolayýsýyla onlarýn haklarýný korumak zorundayým. Bizim daha ayaðý basan projeler yapmamýz lazým. Çok güzel bir yer Ayazaða. Ben orayý çok arzu ettim. Büyük ihtimalle Aðaoðlu orada projeyi yapacak, problem olmayacak ama bizim þu andaki konumumuzda o þekilde yol alamayýz diye mecburen vazgeçtim'' dedi.
     Verilen bilgiye göre, devir sorasý Y&Y GYO ortaklýk yapýsý ise ''Yeþil Ýnþaat yüzde 0,24, Rudolph Younes yüzde 1,73, Engin Yeþil yüzde 89,26, küçük ortaklar yüzde 0,99, halka açýk hisseler yüzde 7,78'' oldu.