Led Ekran Çeþitleri ve Özellikleri

  Bu haber 28 Ocak 2018, Pazar 06:58:49 eklenmitir.
Büyük uðraþlar ile kurduklarý firmalarýnýn en iyi þekilde reklamlarýný yapmak isteyen kiþiler led ekran teknolojisini kullanýrken istedikleri verimi kýsa süre içerinde alabiliyorlar.

Led Ekran Çeþitleri Nelerdir?

Led ekranlarýn hayatýmýza girmesi ile birlikte reklam ve tanýtým sektörü büyük bir deðiþiklik gösterirken ilk olarak klasik modeller piyasaya sürüldü. Bu ürünlerde, siyah fon üzerine farklý renklerde yazýlar yazýlarak reklamlar yapýlmaya baþlandý. Bu ürünler, normal tabelalara göre hem gündüz hem de gece fark edilebilirken birçok firma tarafýndan da tercih edilmeye baþlandý. Ancak ardýndan piksel aralýklarý azaldýkça çok daha net görüntüler ile renkleri direkt olarak aktaran led ekran teknolojisi hayatýmýza girdi. Sonrasýnda bu led ekranlar konser alanlarýnda, statlarda, alýþveriþ merkezlerinde, þehir merkezlerinde ve daha birçok yerde kullanýlmaya baþlandý. Ýç mekân ya da dýþ mekan led ekran olarak birbirinden ayrýlan ürünler arasýndan seçimlerini yapan kiþiler sipariþlerini kolaylýkla verebilmeye baþladý.

Led Ekran Nasýl Kullanýlýr?

Bu ekran türü, günün her saatinde dikkatleri üzerine çekerken ekranýnda yer alan yazýlar ve reklamlar direkt olarak insanlar tarafýndan fark ediliyor. Bu ekranlar tamamen özel olarak üretilirken mevsimsel þartlardan da hiçbir türlü etkilenmiyor. Rüzgâra karþý son derece dayanýklý olan bu ürünler, elektronik bir düzeneðe sahip olmasýna raðmen kara ya da yaðmura karþý da büyük bir dayanýklýlýk gösteriyor. Özel koruma bölümleri sayesinde ekranýn su ile temas etmesi engellenirken bu sayede oldukça uzun ömürlü olarak led ekran kullanýmý öngörülebiliyor. Fetih Led gibi ülkemizin lider firmalarýndan birisine bu led ekranlarý yaptýran kiþiler en kýsa sürede ürünü kullanmaya baþlarken en ufak sorunlarda dahi firma ile iletiþime geçebiliyorlar.

Fetih Led Firmasý ve Tercih Nedenleri

Þehrin önemli noktalarýnda kullanýlacak olan led ekranlarda birçok kiþi ve kurum Fetih Led firmasýný tercih ediyor. Binlerce insana ayný anda yayýn yapacak olan bu ekranlarda herhangi bir sorun olmamasý için kurumlar en güvenilir firmalara ulaþým saðlýyorlar. Türkiye’de led ekranlarýn üretimi ve montajý iþlemlerinde uzmanlaþan ve kusursuz bir hizmet veren bu firma, insanlarýn ulaþtýklarý ilk adres oluyor. Firmaya ulaþým saðlayan kiþiler, sipariþlerini verdikten sonra kendilerine verilen teslimat sürelerini beklemeye baþlýyorlar. Verilen tarihlerde ürünleri hazýr hale getiren kiþiler gerekli montajý yaparak kullaným konusunda temel bilgileri aktarýyor. Bunun sonrasýnda kullanýcýlar rahatlýkla istedikleri görüntüleri ekrana yansýtabiliyorlar.

Montaj ve Tamir Ýþlemleri

Elektronik ürünler, günümüzde son derece yüksek bir teknoloji ile birlikte insanlarýn karþýsýna çýktýðý için genelde kurulum iþlemlerini yapmak için de ekiplere ihtiyaç duyuluyor. Fetih Led firmasý bu aþamada müþterilerinin zor durumda kalmamasý için büyük bir hizmet verirken ücretsiz olarak montaj iþlemlerini gerçekleþtiriyor. Bu iþlemler profesyonel ekip ve ekipmanlar ile birlikte en kýsa sürede tamamlanýrken güvenlik açýsýnda birçok test uygulanarak sorun olmadýðýndan emin olunuyor. Buna ek olarak led ekranlarda yaþanan herhangi bir arýza ya da sorunda hemen firmaya ulaþým saðlanýrken günün 24 saatinde teknik destek alýnabiliyor.

 

Ülkemizde led ekranlarýn üretiminde ilk sýrada yer alan Fetih Led firmasý ile birlikte sipariþler ve üretimler kusursuz bir þekilde gerçekleþiyor.