Bakan Yýlmaz: "5 bin 78 kiþi görevine iade edildi"

  Bu haber 24 Ekim 2016, Pazartesi 22:22:30 eklenmitir.
Milli Eðitim Bakaný Ýsmet Yýlmaz, FETÖ'nün darbe giriþiminin ardýndan bakanlýkta yürütülen soruþturmalara iliþkin, "Ýhraç edilen personel sayýsý 28 bin163. Þu anda uzaklaþtýrma tedbiri devam eden personel 20 bin 88. Bu arada açýða aldýklarýmýzdan da göreve iade ettiklerimiz var. 5 bin 78 kiþi iade edildi." dedi.

Yýlmaz, "Eðitimden Üretime Sektörle Ýþbirliði" temasýyla düzenlenen 2. Eðitim Kongresinin açýlýþýndaki konuþmasýnýn ardýndan, öðle yemeðinde bir araya geldiði gazetecilerin sorularýný yanýtladý.

FETÖ'nün darbe giriþiminin ardýndan bakanlýk bünyesinde yürütülen soruþturmalar ve 2010 KPSS sorularýnýn sýzdýrýlmasýna iliþkin sorular üzerine Yýlmaz, yargýnýn görevinin "bir suç iþlendiði iddiasý üzerine soruþturma baþlatmak, suçun faillerini oraya çýkarmak ve gereken hukuki yaptýrýmlarý yapmak" olduðunu ifade etti.

Daha önce 2010 KPSS'de usulsüzlük yapýldýðý iddialarýyla ilgili Cumhuriyet savcýlýklarýndan MEB'e bildirilen isimlerin bakanlýkla iliþiklerinin kesildiðini belirten Yýlmaz, "Dolayýsýyla bundan sonra da eðer yargý veya Cumhuriyet savcýlarý tarafýndan bize bu yönde bir bilgi sunulduðunda biz gereðini yapmaya hazýrýz." dedi.

Bakanlýkta soruþturmalarýn sürdüðüne, açýða almalarýn ve ihraçlarýn bulunduðuna iþaret eden Yýlmaz, þu bilgileri paylaþtý:

"Ýhraç edilen personel sayýsý 28 bin163. Þu anda uzaklaþtýrma tedbiri devam eden personel 20 bin 88. Bu arada açýða aldýklarýmýzdan da göreve iade ettiklerimiz var. Yani hata olabilir, bir farklý þekilde kendisinin bu yapýyla hiçbir alakasý olmadýðýný söyleyen 5 bin 78 kiþi iade edildi.

Bu þudur; savcýlýklardan her gün yeni bir kimse ifadesinde diyor ki; 'Ben vardým, benim yanýmda bu da vardýr' diyor. Dolayýsýyla yeni bulunan delillerle bize gelen kiþiler olduðunda bu sayý artabilir. Dolayýsýyla aradan geçen süre içerisinde gerçekten bir kimsenin de bu yapýyla bir baðlantýsý olmadýðýný düþünürsek onlarý da geri tekrar mesleðe iade ediyoruz. Çünkü bir öðretmenin bulunmasý gereken en ideal yer, sýnýfýnda öðrencilerle baþ baþa olmasý gerek.

Rakamlar üç ayaðý beþ yukarý deðiþebilir, ben 'tutuklanmýþ' diyorum, belki serbest býrakýlmýþ olabilir. Ama 20 Ekim itibarýyla ihraç edilen personelden gözaltýnda olan sayýsý 193 kiþidir. Tutuklanan personel sayýsý 2 bin 829, adli kontrol þartýyla serbest býrakýlan personel sayýsý 2 bin 648. Bir de firarda olanlar var. Ýhraç edildikten sonra yargý tarafýndan çaðrýlýp da onun davetine icap etmeyen eski öðretmen sayýsý 325 kiþidir."

PKK ile iliþkisi nedeniyle açýða alýnanlara iliþkin bir soruya ise Bakan Yýlmaz, "Uzaklaþtýrma talebi devam eden þu anda 10 bin 877 kiþi 'Bölücü terör örgütü ile bir iltisaký var mý yok mu' diye deðerlendirilen öðretmenlerimiz. Açýða aldýk, fakat bunlardan 424'ünü iade ettik. 10 bin 877'den 424'ü iade edilen çýkarýrsanýz geriye kalan rakam, 'Terör örgütü ile iltisaký var mý yok mu?' diye deðerlendirmeye alýnan öðretmen sayýmýzý buluruz." cevabýný verdi.