VADÝYAKA CADDE DÜKKANLARI TÝCARÝ ÝHALE USÜLÜYLE SATIÞA ÇIKIYOR…

  Bu haber 13 Ocak 2016, Carsamba 12:20:59 eklenmitir.
BAÞAKÞEHÝR’ÝN GÖZDE PROJESÝ VADÝYAKA’NIN ÞÝMDÝ DE CADDE DÜKKANLARI YATIRIMCISINA KAZANDIRIYOR

HABER : AYDAN ALKAP

Popülasyonu her geçen gün artan Baþakþehir’de, büyük kamu yatýrýmlarýnýn kesiþme noktasýnda yer alan Vadiyaka Baþakþehir projesinin ‘Cadde Dükkanlarý’ yatýrýmcýlarýyla buluþuyor. Bugüne kadar 4000 konut ve 400 ticari ünite üreten Fuzul Yapý uzmanlýðýnda hayat bulan Vadiyaka Baþakþehir projesinin 50 adet ticari ünitesi, 24 Ocak Pazar günü açýk artýrma usülü ile satýþa çýkýyor.

 

Baþakþehir bölgesinde proje geliþtiren ilk özel þirket olan Fuzul Yapý’nýn uzmanlýk projesi olan Vadiyaka Baþakþehir’in ticari ünitelerini kapsayan ‘Vadiyaka Cadde Dükkanlarý’ , 24 Ocak Pazar günü alanýnda uzman müzayede firmasý Eskidji’nin düzenleyeceði organizasyonla açýk artýrma usulü ile satýþa çýkýyor. Bir tanesi market olarak ayrýlan ticari ünitelerin büyüklüðü 78 m² ila 306 m² arasýnda deðiþiyor. 199 bin TL’den baþlayan fiyatlarla satýþa çýkacak olan dükkanlar, her geçen gün deðeri artan Baþakþehir’de yüksek karlý yatýrým imkanlarý sunuyor.

2008 yýlýnda ilçe statüsü kazanan Baþakþehir,  2015 yýlý gayrimenkul sektör araþtýrmalarýnda Ýstanbul’un en çok deðer kazanan ilk 3 ilçesi arasýnda yer alýyor. Baþakþehir, bölgede yapýlan markalý konut projelerinin yaný sýra Avrupa  çapýnda ses getirmesi beklenen Þehir Hastanesi, Kanal Ýstanbul projesi, 3. Havalimaný, Kuzey Marmara otoyolu baðlantýlarý, Botanik Parký, Baþakþehir Metro Ýstasyonu gibi  pek çok mega projenin kesiþme noktasý olarak yatýrým deðerini her geçen gün arttýrýyor. 

 

Baþakþehir’in yüksek talep gördüðünü dile getiren Fuzul Grup Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Eyüp Akbal, “2000’ lerin baþýndan beri Baþakþehir’de proje üretiyoruz. Kent Neriva, Kent Ariva, Kent Evila ve en büyük referansýmýz, Baþakþehir’in ilk alýþveriþ merkezi olan Olimpa AVM dahil 400 adede yakýn ticari üniteyi hayata geçirdik. 30 ay önce 10 bin TL olan Olimpa Park Cadde dükkanlarýnýn bugünkü deðeri 30 bin TL civarýnda, yani dükkanlarýn deðeri yüzde 200 oranýnda bir artýþ gösterdi. Bu dükkanlarýn ikinci elde talebi çok yüksek olmasýna raðmen satýþ yapmak isteyen mülk sahibi bulunmuyor. Geliþimi hýzla devam eden Baþakþehir’in nüfusu 400 bin ve 750 bin olmasý planlanýyor. Benim ön görüm bu sayýnýn 1 milyon kiþiye ulaþacaðý yönünde. Yakýn gelecekte bölge, Anadolu’nun pek çok þehrinden daha yüksek bir popülasyona sahip olacak. Baþakþehir, tüm bu geliþmeler ýþýðýnda artan taleplerle birlikte hem ikamet eden sakinlerinin hem de yatýrýmcýlarýn gayrimenkul sahibi olur olmaz karlý bir kazancý da garantilemelerine olanak saðlýyor. Nüfusa paralel olarak artan taleplerle bölgedeki ticari ünitelerin de karlý bir yatýrým aracý olacaðýna inanýyoruz. Sirkülasyonun oldukça yoðun olduðu bir lokasyonda bulunan 50 adet ticari ünitemiz ile toplam 10 bin metrekarelik bir alaný satýþa çýkarýyoruz. Dükkanlarýn satýþ sonrasý hizmetleri ve yönetim danýþmanlýðý da Nevita’nýn uzman kadrosu tarafýndan yürütülüyor olacak.” dedi. Vadiyaka Baþakþehir Cadde dükkanlarýnýn Haziran 2017’de teslim edilmesi planlanýyor.

 

Sorumluluðumuzun farkýndayýz… Baþakþehir’e yatýrýmlarýmýza devam ediyoruz…

 

Baþakþehir’e yaptýklarý yatýrýmlara devam edeceklerini belirten Akbal, “Proje geliþtirici firma olarak dahil olduðumuz konsorsiyum ile Baþakþehir Belediyesi’nin 116 bin metrekarelik arazi ihalesini kazandýk. 2016 yýlýnýn ilk yarýsýnda 1500 konutluk ve çok sayýda ticari ünitenin de yer alacaðý karma projemize baþlayacaðýz. Hedefimiz 10 yýllýk bir süreçte 1.5 yýllýk periyodlarla yeni marka projelere imza atmak, bölgenin kalkýnmasýna katký saðlamak” dedi.