BÝRECÝK'TE YAÞANAN BÜYÜK SKANDAL

  Bu haber 30 Ekim 2015, Cuma 12:15:19 eklenmitir.
Aile içi yolsuzlukk ve dalýndýrýcýlýklarýn her geçen gün ayyuka çýktýðý Türkiye`mizde, benzer bir olay da; Þanlýurfa`nýn Birecik ilçesinde yaþandý. Aðabeyi aðýr kanser hasatý olan Zeliha Hala, bir kamu bankasýndan çektiði yüklü miktarda kredi borcunu ödemeyince, borç; biri engelli, bri ise daha on sekiz yaþýnda öðrenci beþ çocuða kaldý.

Aile içi yolsuzlukk ve dalýndýrýcýlýklarýn her geçen gün ayyuka çýktýðý Türkiye`mizde, benzer bir olay da; Þanlýurfa`nýn Birecik ilçesinde yaþandý. Aðabeyi aðýr kanser hasatý olan Zeliha Hala, bir kamu bankasýndan çektiði yüklü miktarda kredi borcunu ödemeyince, borç; biri engelli, bri ise daha on sekiz yaþýnda öðrenci beþ çocuða kaldý.

 

Hastalý son evresindeydi

 

Þanlýurfa`nýn Birecek ilçesinde yaþamakta olan M.Ö., prostat kanseriydi ve hastalýðýnýn beyinci evresindeydi ve býrakýn evden çýkmayý, yataktan kalkacak hali bile yoktu. Hatta çok zor kunuþuyordu. Ancak Zeliha B. ve eþi N.B., bu durum acýmaýzca kullandý ve söz konusu kamu bankaýndan `Vekaleten` yükü miktarda kredi çekti. M.Ö., kredinin çekildiði 20.03.2013 tarihinden tam on gün sonra, 01.04.2013 tarihinde vefat etti. Ölümden sonra, bu kredi ile ilgili olarak, gerek hala Zeliha B.`nin, gerekse eþi N.B.`nin, söz konusu borç ile ilgili olarak çocuklarýna hiçsbir bilgi vermemiþi olmalarý, çekilen kredinin dolandýrýcýlýk maksadý ile çekildðini de ispatlar niteliktke oldu.

Soru iþaretleri var

Peki yataktan kalkamayacak kadar hasta bir insana, hem de kamu bankasý nasýl kredi verdi? Vekaleten kredi çekiminin yapýlamadýðý halde, nasýl oldu da, kamu bankasý kanna aykýrý bu iþlemi gerçekeþtirdi? Konunun önümüzdeki günlerde kamuoyunu fazlasýyla meþgul edeceðine kesin gözüyle bakýlýyor...

 

AYÞE DEMÝREL/BEST HABER AJANSI/ÞANLIURFA