En çýlgýn seçim vaadi BBP'den geldi!

  Bu haber 05 Ekim 2015, Pazartesi 10:13:10 eklenmitir.
BBP lideri Mustafa Destici, seçim beyannamesi ve aday tanýtým toplantýsýnda, "Evi olmayan en alt gelir düzeyindeki ailelere her yýl 100 bin sosyal konut verilecek." dedi.

Büyük Birlik Partisi, 1 Kasým Milletvekili Seçimleri öncesi 'Safýný Belirle' sloganýyla Seçim Beyannamesi ve Aday Tanýtým Toplantýsý'ný Ankara Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleþtirdi.

Baþkan Mustafa Destici, Seçim Beyannamesi ve Aday Tanýtým Toplantýsý'nda yaptýðý konuþmada,"Ülkemizde terörü sonlandýracak, sosyal birliði ve kardeþliði tesis edeceðiz. Edirne'deki kardeþinin acýsýný Kars'taki kardeþi duyan, Diyarbakýr'dan yükselen sese Konya'dan ses veren bir Türkiye'yi birlikte inþa edeceðiz" dedi.

Destici, "Her yýl 'Sosyal Devlet Projesi' kapsamýnda evi olmayan en alt gelir düzeyindeki ailelere her yýl 100 bin sosyal konut yapýlacaktýr" dedi.

desti̇ci̇-son.jpg


ÇÖZÜM SÜRECÝ AÇIKLAMASI

Destici, "Hepimiz ayný kilimin desenleriyiz. Ýnsanlarýn bir arada ve mutlu yaþayacaðý bir ülkeyi el birliðiyle ilmek ilmek dokuyacaðýz. 'Çözüm süreci' adý altýnda PKK'yý güçlendiren, ülkemizi bölünme noktasýna getiren, kardeþliðimize göz diken, 'çözülme süreci'ni tüm unsurlarý ve sonuçlarý ile birlikte ortadan kaldýracaðýz. Bu süre içerisinde devleti zaafa uðratan, milleti maðdur edenlerden de hukuk önünde hesabýný soracaðýz" ifadelerini kullandý.

"YÜZDE 10 SEÇÝM BARAJINI DERHAL KALDIRACAÐIZ"

Destici, yüzde 10 seçim barajýný kaldýracaklarýný belirterek, "Seçim sistemini sosyal adalete ve milletimizin beklentilerine uygun hale getireceðiz. Siyasi partilerin aldýklarý oy oranýna göre Meclis'e girmesinin ve nispi temsil sistemine göre tüm toplum kesimlerinin Meclis'te temsil edilmesinin önünü açacaðýz. Siyasi partilerin kendi amblemlerini kullanarak seçim iþbirliði yapmalarýnýn önünü açacaðýz. Referandum müessesesine daha fazla iþlerlik kazandýracak, önemli yasalarý milletin onayýna sunucaðýz" diye konuþtu.

ASGARÝ ÜCRET VAADÝ

Devletin 450 milyar TL tutarýndaki iç borcunun bir kýsmý, kamunun kamuya olan borçlarýnýn silinmesi yoluyla, bir kýsmý uzun vadeli bir plan dahilinde Merkez Bankasý kaynaklarý vasýtasýyla kademeli olarak sýfýrlanacaðýný kaydeden Destici, "Asgari ücret açlýk sýnýrýnýn altýnda olmayacak, en az bin 500 TL olacak ve asgari ücretten vergi alýnmayacaktýr" þeklinde konuþtu.

"ÇÝFTÇÝYE MAZOTU 1 TL'DEN VERECEÐÝZ"

Mazotu 1 TL yapacaklarýný belirten Destici, "Üretici ve tüketici arasýnda fahiþ karlar elde eden aracýlarýn rolü azaltýlacak, üretici ve tüketiciyi korunacaktýr. Çiftçiye mazotu 1 TL'den vereceðiz. Çiftçinin pazar sorunu çözülecektir, ürün borsalarý kurulacak. Esnaf ve sanatkarlar ile KOBÝ'lere Koordinasyon ve Planlama Merkezleri ile çözüm ortaðý olacaðýz" dedi.

"HER YIL 100 BÝN SOSYAL KONUT YAPILACAKTIR"

Parklarda, sokaklarda hayat mücadelesi veren kimsesiz, evsiz insanlarýn ve sokak çocuklarýnýn sorunlarýný ayrýntýlý olarak gözden geçirip, kalýcý, yapýsal çözümler üreteceklerine vurgu yapan Destici, "Her yýl 'Sosyal Devlet Projesi' kapsamýnda evi olmayan en alt gelir düzeyindeki ailelere her yýl 100 bin sosyal konut yapýlacaktýr" dedi.

"YÖK KALDIRILACAK"

Destici, YÖK'ün kaldýrýlacaðýný, yükseköðretim konusunda devlete düþen görevleri yapmak ve üniversiteler arasýndaki koordinasyonu saðlamak üzere Üniversitelerarasý Kurul'un yapýsýnýn yeniden düzenleneceðini belirtti.

"BEÞÝKTEN MEZARA KADAR HERKES SAÐLIK SÝGORTALI OLACAK"

Saðlýk hizmetlerinin ücretsiz olacaðýný söyleyen Destici, "Beþikten mezara kadar herkes saðlýk sigortalý olacak; yeþil karta ve herhangi bir ek ödemeye gerek kalmadan saðlýk hizmetlerinden ücretsiz yararlanacaktýr. Vatandaþlarýmýzýn eczanelerde borçlu olduklarýný öðrendikleri katký payý ödemeleri kaldýrýlacaktýr"diye konuþtu.

bbp-nin-secim-vaadi-her-yil-100-bin-kisiye-7744351_x_5735_o.jpg


"KAMUDA ÇALIÞAN TAÞERONLARI KADROYA ALACAÐIZ"

Kamuda çalýþan taþeronlarýn kadroya alýnacaðýný açýklayan Destici, "Ýþ barýþý saðlanacak ve asgari ücretten vergi alýnmayacaktýr. Ýþçi, memur ve emekliye yüzde 50 oranýnda zam yapýlacaktýr. Er ve erbaþlara asgari ücret oranýnda askeri ücret verilecektir. SGK primleri devlet tarafýndan ödenecektir" þeklinde konuþtu.

"EMEKLÝLÝKTE YAÞA TAKILANLARIN SORUNU ÇÖZÜLECEK"

"Emeklilik için prim ve yaþ çeliþkisi giderilecek" diyen Destici, "Emeklilik yaþla deðil, hizmet yýlý ile olacak. Emeklilikte yaþa takýlanlarýn sorunu çözülecek, kadýnlarýmýz 25 yýl çalýþtýklarýnda 45 yaþýnda, erkeklerimiz 30 yýl çalýþtýklarýnda 50 yaþýnda isterlerse emekli olabilecek" ifadelerini kullandý.