NASA’dan Türk gençlerine gurur veren ödül!

  Bu haber 27 MAYIS 2015, Carsamba 12:46:59 eklenmitir.
Türk gençleri Intel ISEF yarýþmasýnda dört farklý ödülle harikalar yarattý

HABER : AYDAN ALKAP Dünya çapýnda STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) alanýna pek çok proje ile katký saðlayan teknoloji devi Intel’in sponsorluðunda Amerika Birleþik Devletleri’nde gerçekleþen geleneksel Uluslararasý Bilim ve Mühendislik Fuarý (ISEF) çerçevesinde düzenlenen yarýþmalar sonuçlandý. Fuarda Türkiye’yi temsil eden projelerden ikisi toplamda dört ödüle layýk görülerek Türkiye’yi gururlandýrdý. Mayýs ayýnda Amerika Birleþik Devletleri’nde gerçekleþtirilen 66. Uluslararasý Bilim ve Mühendislik Fuarý’nda bu sene 70’in üzerinde ülkeden 1.700’ü aþkýn öðrenci, toplam 4 milyon dolarlýk ödül ve burs için yarýþtý. Pittsburgh’ta gerçekleþtirilen etkinliðe Türkiye’den katýlan projeler TÜBÝTAK Ortaöðretim Öðrencileri Araþtýrma Projeleri yarýþmasýndan seçilmiþti. Türkiye adýna yarýþan dokuz projeden 2’si dört farklý ödüle layýk görüldü. Intel’in eðitim ve giriþimciliðe yaptýðý önemli yatýrýmlardan biri olan Uluslararasý Bilim ve Mühendislik Fuarý’na katýlabilmek amacýyla her yýl farklý ülkelerdeki yerel yarýþmalara 7 milyona yakýn öðrenci katýlýyor. ABD’de Society for Science and The Public tarafýndan düzenlenmekte olan fuar, 1997 yýlýndan beri Intel sponsorluðunda gerçekleþtiriliyor. Türkiye’den katýlan projelerden olan, radyasyondan koruma amacýyla geliþtirilen kýyafet, American Chemical Society’den ikincilik ve NASA’dan üçüncülük ödülleri alýrken; kimya alanýnda da ikincilik büyük ödülüne layýk görüldü. Proje kapsamýnda geliþtirilen yeni radyasyon önleyicisinin, gelecekte baþta týbbi uygulamalar olmak üzere, endüstri, tarým ve askeri alanlarda da geniþ bir kullaným alanýna sahip olacaðý öngörülüyor. Altýn Telde Direnç ve Ýletkenliðin Kuantize Özelliðinin Görüntülenmesi projesi ise fizik ve astronomi alanýnda üçüncülük büyük ödülüne layýk görüldü. Projeyi gerçekleþtirmek için DNA biyomolekülleri ile çalýþýldý. “Gençlerimiz ülkemizi baþarýyla temsil ettiler” Intel Türkiye Genel Müdürü Burak Aydýn, “Intel olarak inovasyon kültürünün geliþmesinde gençlerin rolünün çok büyük olduðuna inanýyoruz. Bu nedenle, dünya çapýnda 70 ülkede eðitime katký yönünde son 10 yýlda 1 milyar dolarýn üzerinde yatýrým yaptýk. Eðitim çalýþmalarýmýz kapsamýnda Türkiye’de Milli Eðitim Bakanlýðý ile yapýlan iþbirliði çerçevesinde yaklaþýk 200 bin öðretmen ve 100 bin öðrenciye ulaþýldý. Þu anda Ýstanbul Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ile yürütülmekte olan Gelecekte Eðitim Projesi ile de Ýstanbul’da bulunan 120 bin öðretmene eðitimde teknoloji kullanýmý alanýnda eðitimler saðlanmasý için çalýþýlýyor. Tüm bunlarýn yaný sýra, Intel olarak Türkiye’den milyar dolarlýk teknoloji giriþimleri çýkmasýna katkýda bulunabilmek için çaba gösteriyoruz. Intel Türkiye olarak bu konu üzerinde ýsrarla çalýþýyoruz, hayallerimiz büyük, yapacak çok iþimiz var. Baþarýlý olmak zorundayýz, çünkü biliyoruz ki, en güçlü toplumlar, giriþimci toplumlardýr. Bu çerçevede, lansmaný Mart ayýnda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanýmýz Sayýn Fikri Iþýk’ýn katýlýmlarýyla gerçekleþen ‘Galileo Ýcat Kiti Üniversitelerde’ projemizin Türkiye’de bugüne kadar uygulanmayan ölçekte ve katma deðerde bir proje olduðunu da memnuniyetle ifade etmek isterim. Proje kapsamýnda 37 üniversiteden 60 hocamýza 1050 adet Galileo icat kiti hibe edildi. Bu üniversitelerdeki öðrenciler de Galileo icat kitleri ile geliþtirdikleri projeleriyle tüm Türkiye’ye yönelik olarak Orta Doðu Teknik Üniversitesi ile birlikte yürütmekte olduðumuz bir yarýþmaya baþvuru yapabiliyorlar. Yarýþma birincisine 25 bin TL nakit ödülün yaný sýra, bu yýl Avrupa’da düzenlemekte olduðumuz Challenge Up yarýþmasýnýn finali niteliðindeki 30 Kasým – 2 Aralýk tarihleri arasýnda Londra’da düzenlenecek olan zirveye doðrudan katýlým hakký saðlýyoruz. Finalistler zirvede, içinde Intel Capital’in de olduðu giriþim sermayesi þirketleri ile bir araya gelme imkânýna sahip olacaklar. Orta Doðu Teknik Üniversitesi ile bu yýl gerçekleþtirdiðimiz önemli bir proje de San Francisco’da açýlan Tjump giriþimci hýzlandýrma merkezinin teknoloji ortaðý oluþumuz. Türk giriþimcileri ABD’de bulunan yatýrýmcý ve giriþimciler ile buluþturmanýn giriçimcilerimizin ufkunu geniþleteceðini ve milyar dolarlýk teknoloji giriþimleri yolunda önemli bir adým atýlmýþ olacaðýný düþünüyoruz” þeklinde konuþtu. Gençlerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik dallarýna ilgilerini artýrmak için düzenlenen Intel ISEF yarýþmasý da, bu çalýþmalarýn önemli bir ayaðý olduðunu belirten Aydýn, sözlerinin þöyle sürdürdü: “Türk gençlerinin, TÜBÝTAK tarafýndan seçilen projelerinin Intel ISEF’ten ödüllerle dönmesinden, NASA’nýn gençlerimizin projesini ödüle deðer bulmasýndan büyük gurur duyuyoruz. Bu ödüller, Türkiye’den milyar dolarlýk teknoloji giriþimleri çýkarma çalýþmalarýmýz için bize umut veriyor. ”