Experian Day 2015, Finans ve Telekom Liderleriyle Bugün Gerçekleþtirildi

  Bu haber 27 MAYIS 2015, Carsamba 12:43:03 eklenmitir.
Kredi Kayýt Bürosu, Garanti Bankasý, Turkcell, Vodafone ve Burgan Bank baþta olmak üzere, banka ve telekom operatörlerinin üst düzey yöneticileri ve uluslararasý Experian uzmanlarýnýn katýlýmýyla bu yýl 5’incisi gerçekleþtirilen Experian Day’de, dolandýrýcýlýðýn önlenmesi, bireysel borçluluk endeksi, veri kalitesi ve yönetimi, müþteri eðilimleri gibi sektörü ilgilendiren birçok konu deðerlendirildi.

HABER : AYDAN ALKAP Müþteri yönetiminin her aþamasýnda veri toplama, standartlaþtýrma ve alma süreçlerinin iyileþtirilmesi, risk karar süreçleri, iþ akýþlarýnýn otomatize edilmesi, online iþlemler ve mobil cihazlar üzerinden yapýlan dolandýrýcýlýðýn önlenmesi ve müþteri eðilim analizleri gibi konularýn ele alýndýðý Experian Day 2015, banka ve telekom operatörlerinin üst düzey yöneticileri, sektör uzmanlarý ve Experian’ýn uluslararasý yöneticilerinin katýlýmýyla gerçekleþti. Konuþmacýlarýn sunumlarýyla katýlýmcýlara aktardýðý bilgiler arasýnda ön plana çýkan konu, teknolojinin hayatýmýzýn çeþitli alanlarýnda deðiþim saðlarken finansal servis sunan þirketler ve telekom sektörünün bunu ne kadar yakýndan takip ederek hizmet sunabildiðiydi. Türkiye ve Orta Doðu’daki þirketlerin % 83’ü, 5 yýl içinde müþteri deneyiminin kendi sektörlerinde en temel belirleyici unsur olacaðýný öngörüyorlar. Türkiye ve Orta Doðu’daki þirketlerin % 80’i, iþ stratejilerinin rekabeti karþýlamak için deðiþeceðini kabul ediyor. Teknoloji alanýnda yeni oyuncular, yasal düzenlemeler ve teknoloji odaklý müþterilerin artmasýyla eko sistem gittikçe daha karmaþýk bir hale geliyor. Experian Doðu Avrupa, Türkiye ve Orta Doðu Bölge Baþkaný Cenker Özhelvacý, müþteri ihtiyaçlarý ve mevzuatlar deðiþtikçe ortamýn daha rekabetçi hale geldiðini; bugün çok daha müþteri odaklý ve fark yaratan bir deneyim sunmak gerektiðinin önemini belirtti ve sözlerine devam etti; ‘Þirketler, farklýlaþtýrýlmýþ ve benzersiz bir müþteri deneyimi için geliþim ve adaptasyon zorluklarýyla karþýlaþýyorlar. Gerçekleþtirdiðimiz son pazar araþtýrmasýnda, müþteri deneyiminin veri ve analitik araçlar kullanarak nasýl geliþtirilebileceðini inceledik. 2020 yýlýnýn müþterileri, daha bilgili ve tecrübe ettikleri deneyimi çok daha iyi yönetebilecek olmanýn yaný sýra, kiþisel gereksinimlerini öngörmenizi ve kiþiselleþtirilmiþ bir deneyimi sizden talep edecekler. 2020 yýlýna kadar, geliþen müþteri ihtiyaçlarý benzeri görülmemiþ bir düzeye ulaþacak. Bu noktada, doðru analitik yetkinlikler, araçlar, veri ve yazýlýmlara yapýlacak yatýrým oldukça büyük önem taþýyor. Sadece bunu baþarabilen þirketler, müþteri baðlýlýðý konusunda baþarýya ulaþabilecek. 2020 vizyonumuz doðrultusunda Experian olarak, þirketlere birden fazla ve yeni veri kaynaklarýna ulaþma, bütünsel bir müþteri görünümü, eþ zamanlý, tutarlý ve ön yeterliliðe sahip kararlar saðlama, müþteriye ulaþýlan noktalarda çok kanallý otomasyon kullanýmý ve þirket genelinde geliþmiþ analitik araçlar kullanmalarýný öneriyoruz’. Experian Day 2015’te konuþan Kredi Kayýt Bürosu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Kasým Akdeniz, finans sektörünün risklerini daha etkin yönetebilmek için ürün ve hizmetleri aracýlýðýyla sunduklarý deðeri sürekli artýrmak ve maliyetleri azaltmak vizyonuyla hareket ettiklerini belirtti. Reel sektörün risklerini yönetebilmesi için gerekli araçlarý ve bilgiyi saðladýklarýný söyleyen Akdeniz, ülke genelinde bireylerin finansal farkýndalýðýný yükseltmek, risk yönetimi bilincini geliþtirmek, kredibilite yönetimini saðlamak ve finansal okur-yazarlýðý artýrmanýn temel misyonlarý arasýnda yer aldýðýný açýkladý ve Experian ile olan köklü iþbirliðine vurgu yaptý . Burgan Bank BT Proje Ofisi Yöneticisi Zevcan Gürkan, Türkiye’de 60 þubesi ve tüm segmentlerde sunduklarý hizmetleriyle Kuveyt’in en genç ticari bankasý olarak daha düþük maliyetle bireysel kredilerde müþteri tabanýný geniþletmek, çapraz satýþ oranlarýný artýrmak, dolandýrýcýlýk riskini azaltmak, takip oranlarýný düþürmek, manuel karar mekanizmalarýný otomatikleþtirmek ve þube dýþý kanallarý daha etkin kullanmak gibi gelecek hedefleri üzerinden ilerlediklerini belirtti ve Experian’ýn özellikle dolandýrýcýlýk alanýndaki uluslararasý uzmanlýðý ve iþ analitiði konusunda sunduðu hizmetlerden faydalanmaya devam edeceklerini söyledi. Garanti Bankasý Kredi Analitiði Birim Müdürü Serhan Pak, Experian Day’de gerçekleþtirdiði konuþmada, skor bazlý bir risk endeksi olan Bireysel Borçluluk Endeksi’nin “beklenilen kötü oran” ile doðrudan ilgili olduðunu ve bu sebeple riski gösteren diðer risk ölçütleriyle de doðrudan bir korelasyonu bulunduðunu belirtti. Pak, Garanti Bankasý olarak, sorgu tarihinden itibaren bir yýl içinde henüz ödeme yapamaz duruma düþmeyecek, ancak teminatsýz kredi borcu nedeniyle ödeme gücü baský altýna girebilecek bireylerin tespit edilebilmesini saðlayarak, kredi riskinin daha detaylý ölçümlenmesi ve yönetilmesini hedeflediklerini sözlerine ekledi. Garanti Bankasý Bireysel Ürünler Risk Ýzleme Müdürü Vahan Üçkardeþ, yazýlým çözümlerinin iþ yapýþ kurallarýný belirlemesi, kararlarýn otomatize edilmesi, geliþtirilmesi ve tutarlýlýk saðlamasý, esneklik getirmesi, yeni ve daha etkili stratejilerin çok daha kolay ve hýzlý bir þekilde uygulanmasý, karlýlýðý maksimize etmesi ve müþteri yaþam döngüsü performansýný geliþtirmesi açýsýndan büyük önem taþýdýðýný söyledi. Üçkardeþ, strateji yönetimi ve otomatize edilmiþ eylemlerle operasyonel iþ yükünün azaltýlmasýnýn verimlilik açýsýndan büyük önem taþýdýðýný söyleyerek sadece SMS ile bilgilendirilen müþterilerin ayrýca telefonla aranmamasý gibi doðru kararlarýn doðru müþteriye uygulanmasý da uygun maliyet açýsýndan dikkat edilmesi gereken bir diðer önemli nokta olduðunu açýkladý. Üçkardeþ, müþteri þikayetlerinin azaltýlmasý ve hizmet verilenlerin ‘borçlu’ yerine ‘müþteri’ olarak görülmesinin de baþarýlý bir strateji ve müþteri memnuniyetinin ana noktasýný oluþturduðunu sözlerine ekledi. Turkcell Ýþ Analitiði Müdürü Uygar Yüzereroðlu, bireysel, kurumsal, ön ödemeli, faturalý, genç, çalýþan/çalýþmayan, aktif ve inaktif gibi 35 milyon farklý müþteri kitlesine SMS, internet, SMS paketleri, kulüp faydalarý, servisler, dijital kanal tanýtýmlarý, marka iþbirlikleri ve diðer bilgilendirmeler gibi 200’den fazla ürün ve tanýtýmla he hafta ulaþýldýðýný açýkladý. Doðru müþteriye doðru zamanda ve doðru teklifle ulaþmanýn altýný çizen Yüzereroðlu, iletiþimin 4D’si olarak yorumladýðý hangi müþteriye hangi teklifin ne zaman ve hangi kanal aracýlýðýyla sunulmasý gerektiðinin de önemini vurguladý ve sözlerine devam etti: ‘Müþterileri sýkmadan, ayný teklifle boðmadan, iletiþimi çeþitlendirerek tutarlý bir þekilde ilerlemek en önemli kurallarý oluþturuyor. Özellikle sürecin yönetimi ve planlarýn doðru gitmesi açýsýndan, doðru hedef kitle, gerçek zamanlý kampanyalar ve güncel planlar üzerinden ilerlemek gerekiyor’.