BÝZE NE BÝRÝLERÝNÝN VEKÝLLÝK HAYALLERÝNDEN-2!

  Bu haber 11 Mart 2015, Carsamba 11:05:25 eklenmitir.
12 Aðustos 2011 tarihiden dediðim gibi; BÝZE NE BÝRÝLERÝNÝN VEKÝLLÝK HAYALLERÝNDEN!

Yine bir kaderin dönüm noktasýna yaklaþýyoruz.

Yakýnda Ülke seçime gidiyor, 13 yýllýk usanmýþlýk, nefret, kin, bölünme ve Türklüðün kaderininin çizileceði yeni bir milad....

Vatan ya elden kayýp gidecek, yada hep birlikte ihanete geçit vermeyeceðiz.

Omuzlarýmýzda tarihin aðýrlýðýnda bir yük var!

Vatan’a sahip çýkacaðýz... Vatan’ý kadýn memesinden kýymetsiz görenlere, her ucubeyi Türkten üstün tutanlara, teröristi þehitten kýymetli görenlere karþý duracaðýz.

Nifak suratlýlarýn ektiði nifak tohumlarý daha fazla çimlenmesin istiyoruz.

Süleymanþah’ýn kemikleri daha fazla saða sola serpiþtirilmesin istiyoruz.

Ayyýldýzlý, ay yaldýzlý namusumuz, ordugahlardan sökülüp piç oðlunun ayaklarý altýnda ezilmesin istiyoruz.

Lösemi hastasý çocuklarýmýz, elli lira verilerek, baþtan defedilmesin diyoruz.

Danýþman kýlýklý zebaniler, acýlý aileleri tekmelemesin istiyoruz.

Komþusu aç yatanýn en önde saf tututtuðu, haramzadelerin müezzinlik ettiði, türbanlý kadýnlarýn gece kulüplerinde raký yuvarlayýp,kalça kývýrdýðý bu soytarý düzeni deðiþsin istiyoruz.

Türk devletinin bakaný, paralý zübüklerin önüne yatmasýn istiyoruz.

Demokrasi, illada demokrasi istiyoruz!

Meclis’te temiz adamlar olsun istiyoruz.

Düzgün adamlar, haramdan korkan, yalandan korkan, Allah’tan korkan adamlar olsun istiyoruz...

Bu seçim bunlar için önemli!

Bu seçim ve bundan sonraki seçimler, demirden daðlar arasýna sýkýþmýþ bir milletin çýkýþ çabasýdýr,

Ya çýkacaðýz, yada yok olup; millet olma özelliðimizi yitirip, Amerikanvari bir millet tanýmýyla, müstemleke yaþayacaðýz.

Bu seçim iþte O seçim!

Sabahlara kadar, gece yarýlarýna kadar, gerekirse günlerce uykusuz kalarak o demirden daðlarý yeniden eritmek zorundayýz.

Biz çalýþacaðýz, bu vataný bizler, yeniden kurtaracaðýz...

Seçimler var önümüzde;

Düzgün adamlarla milletin karþýsýna çýkýp oy istemek zorundayýz.

Öncelikle Vekil adayýmýzý doðru seçeceðiz ki, seçeceðimiz adam vatana hayýrlý olsun.

Bu seçimde, yalancýyý seçmeyelim...

Geçmiþte, ölü partilerin kapýsýnda eþik yalamýþ adamlarý seçmeyelim.

Ülkücü olmayý, profesyonel siyasetin bir söylemi zannedenleri seçmeyelim.

Özellikle, ANAP’da, Doðruyol’da o da olmayýnca AKP’de ikbal aradýktan sonra amacýna ulaþamayýp, MHP’yi her bozuk sicilin düzeltme yeri sanan, MHP’de egosunu tatmin etme çabasýnda olan, þahsiyet düþkünlerini seçmeyelim.

Geçmiþ dönemlerde, Yücedivan’lýk olan bakanlarýn, para sayma makinesi olan taklacý bürokratlarý seçmeyelim.

MHP’yi kullanýp, bir bakanlýk karþýlýðýnda þahsiyetini ve aldýðý oylarý satabilecek yakasý kirlileri seçmeyelim...

Vekil olabilmek için, HDP’de bile olabilecek kadar siyaset düþkünlerini seçmeyelim.

MHP!

Geçmiþten günümüze, Türk tarihinin misyonunu sýrtlanmýþ bir sevdanýn adýdýr.

Þehitleri, Gazileri, Maðdurlarý olan bir siyasi serüveni temsil eder!

Þehitlere, Gazilere ve onlarýn mirasýna layýk tertemiz insanlar MHP’nin Meclisteki temsilcisi olsunlar.

Ülkücüler Ülkücüyü gözünden tanýr.

Baþta memleketim Sivas olmak üzere bu çaðrým Anadolu’nun en ücra köþesindeki tüm Ülküdaþlarýmadýr;

Bulunduðumuz illerden vekil aday adayý olanlarýn tamamýný Genel Merkez tanýmýyor olabilir,

Ankara’da oturup, karanlýk sicilini saklayanlar olabilir,

Sahaya inerek, parasýna güvenip, Ülkücülere fiyat biçenler olabilir!

Bu seçim, MHP tarihinin en önemli seçimidir.

Bu seçimde düzgün adaylarýn ortaya çýkmasýna,iyi insanlarýn bizleri temsil etmesine hep birlikte katký saðlayalým.

Ýç çekiþmelere, hizipleþmelere, Lider’e ve Teþkilat’a zarar verecek kiþilerin tuzaklarýna düþmeyelim.

Adaylar belli olduðunda, liste nasýl olursa olsun çalýþalým, vatanýmýza sahip çýkalým.

Aksi taktirde;

12 Aðustos 2011 tarihiden dediðim gibi; BÝZE NE BÝRÝLERÝNÝN VEKÝLLÝK HAYALLERÝNDEN!

(http://www.haberiniz.com.tr/yazilar/koseyazisi37888-Bize_Ne_Birilerinin_Vekillik_Hayallerinden%E2%80%A6.html)