YENÝ TÜRBENÝN ÝNÞAATINA BAÞLANDI!

  Bu haber 22 Subat 2015, Pazar 22:48:38 eklenmitir.
Süleyman Þah Türbesi için Eþme köyünde inþaat çalýþmalarý baþladý.

Süleyman Þah Türbesi için Suriye'nin Eþme köyünde belirlenen yeni yerde inþaat çalýþmalarý baþladý. Türk bayraðýnýn dikildiði alanda çalýþan iki iþ makinesi askerler tarafýndan korunuyor.
 
Türbenin yeni yeri Þanlýurfa'nýn Birecik ilçesinin sýnýr bölgesindeki Eþme köyünün tam karþýsýnda yer alýyor. Türkiye tarafýndan gözle görülebilecek bir mesafede, Suriye topraklarýnýn 200 metre kadar içinde.
 
Askerlerin operasyon gecesi Türk bayraðý diktiði bölgede yer alamasý planlanan yeni türbe ve karakolun inþaatýna baþlandý. Ýki iþ makinesi alanda çalýþtýðý esnada askerler de çevrede güvenlik önlemi aldý. Eþmeler Köyü'ne gitmek isteyen gazeteci ve sivillere ise 'askeri yasak bölge' gerekçesiyle izin verilmedi.

yeniturbe2.jpg

BUGÜNE KADAR ÝKÝ KEZ TAÞINDI

Türbe bundan önce iki defa, 1939 ve 1975 yýllarýnda taþýnmýþtý.

'Türk Mezarý' olarak bilinen türbe 1975’e kadar sýnýra 100 kilometre uzaklýktaki Caber Kalesi’nin eteklerinde yer alýyordu.
 
Birinci yer deðiþikliði 1939 yýlýnda kale içinde gerçekleþtirilmiþti.

Tamirinin imkânsýz hale gelmesi ve güvenlik zaaflarýnýn oluþmasý sonucu türbe, kale içinde kurulan karakolun yanýnda eski özelliklerine uygun olarak inþa edilmiþ ve yeni yerine nakledilmiþti.
1975 yýlýndaki ikinci nakilde ise türbe, Caber Kalesi’nden uzak bir noktaya, Karakozak bölgesine taþýnmýþtý.

Nakil, 1968’de Suriye tarafýndan yapýmýna baþlanan Tabka Barajý’nýn Caber Kalesi’ni tamamen sular altýnda býrakmasý riskine karþý gerçekleþtirilmiþti.

Nakil kararý 1973’te alýnmýþ; türbe, Caber Kalesinden 63 kilometre kuzeyde, sýnýrýn ise 37 km güneyindeki yeni yerine nakledilmiþti.
 
"TÜRBENÝN YENÝ YERÝ DE TÜRK TOPRAÐI"

Baþbakanlýk ofisinden, trübenin yeni yerine taþýnmasýyla ilgili hukuki durumla ilgili de þu açýklama yapýldý:

1921 Ankara Antlaþmasý, 1956 Halep Protokolü, 2003 mutabakatý ve 2012 tarihli nota çerçevesinde türbenin bulunduðu 10 dönümlük arazi ve müþtemilatý Türk topraðý olma niteliðini haizdir.
Bu çerçevenin saðladýðý hukuki meþruiyet etrafýnda, türbenin konulacaðý yeni geçici alan yine sýnýrlarýmýzýn dýþýnda, Suriye tarafýnda bulunmaktadýr. Türbenin bulunacaðý alan, hudutlarýmýzýn dýþýnda bulunmakla beraber, Türk topraðýdýr.

Suriye’deki durum normalleþirse, bu tedbir ihtiyacý ortadan kalkacak ve yeni duruma göre þartlar þekillenecektir.