Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
HSK'dan 'yargı bağımsızlı
Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) 'yargı bağımsızlığı' vurgusu ile bir aç
"Erdoğan elçiliklerin açık
Cumhurbaşkanlığı kaynakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçi krizi
Yargıtay Başkanı Mehmet Aka
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını i
Erdoğan ve Bahçeli bir araya
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü kabine toplantısı öncesi Mil
ABD Büyükelçiliği'nden 'is
ABD Büyükelçiliği son günlerde yaşanan 10 büyükelçinin 'istenmeyen kiş
DEVELET BAHÇELÝNÝN ÇAÐRISINA KAYITSIZ KALANLARI TARÝH AFFETMEYECEKTÝR.

DEVELET BAHÇELÝNÝN ÇAÐRISINA KAYITSIZ KALANLARI TARÝH AFFETMEYECEKTÝR.

  Bu yaz 03 KASIM 2010, Carsamba 13:46:07 eklenmitir.
Yazar : Kürsat TECEL
Anadolu’nun her karýþ topraðý ve her ferdi, Ülkücülerin gözünde ayný kutsaliyete sahiptir. Marjinal ifadelerle, etnik kimlikler üzerinden yapýlan deðerlendirmelerle Ülkücü Hareketin uzaktan yakýndan bir alakasý olamaz. Ülkücü hareketi oluþturan bireylerin örnekleri Çanakkale’de koyun koyuna yatmaktadýr.


12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Geride býraktýðýmýz Pazar günü Ankara’da bir büyük umut dayanýþmasý yaþandý, umudun eyleme dönüþtürülmesi bundan sonraki süreçte gerçekleþecek gibi, zira toplantý hafýzalarda tazeliðini korurken gelen haber, bunun en büyük göstergesidir. Ülkücü hareketin Lideri; her ne sebeple olursa olsun, hareketten uzak kalmýþ ülkücüleri göreve çaðýrmýþtý. Ýlk olarak “ Ben de varým” diyen 57. Hükümetin Bakanlarýndan Koray Aydýn oldu. Bahçeli ile Koray Aydýn yaptýklarý görüþmede Ülkücülerin birlik ve beraberlik içerisinde olmasý gerektiðinin altýný bir kere daha çizidiler. Ardýndan Prof.Dr. Ümit Özdað ve Özcan Yeniçeri de varýz dediler.

 Ankara’dan gelen haberler bunun bir baþlangýç olduðunu, önümüzdeki günlerde Ülkücülerin kalbinde yer etmiþ birçok deðerli dava adamýnýn da çalýþmak için kollarý sývayacaðýný gösteriyor.

 Þu aþamada isim vermek yerinde olmayabilir, umutlarýn gereksiz yükselmesine neden olabilir ama söylenen o ki; 1967 yýlýndan bu güne kadar hareketin birçok safhasýnda görev yapmýþ çok kýymetli insanlar “Devletin ve Milletin bekasý için güç birliði” etme noktasýnda hemfikirdir.

 Ülkücü hareketin yeniden heyecanlanmasý, yetiþmiþ deðerlerin yeniden mobilize olmasý için Ankara’daki toplantý tarihi öneme sahiptir. Türkiye’nin en yetiþmiþ akademik ve gençlik topluluðuna sahip olan Ülkücü Hareket, önümüzdeki dönemdeki stratejisini; “Daha yükseðe sýçrayabilmek için daha çok geri çekilmek “ üzerine kurmuþ gibi görülüyor. Devlet Bey’in konuþmasý bu Yüce davanýn mazisini herkese bir kere daha hatýrlatmak açýsýndan çok isabetli olmuþtur.

 Devlet Bey’in o coþkulu konuþmasýna baktýðýmýzda ve toplantýnýn adýný da bununla paralel olarak yorumladýðýmýzda Ülkücülerin artýk o “Tarihi Amaca” yeniden yöneldiðini görüyoruz.

 “Ulusalcý oldular” iftiracýlýðýna karþý, “Türk Ýslam” Ülkücülüðünün sesi yükseldi Ankara’dan. Ulusalcýlýktan kasýt; Türk Milliyetçiliðine eþ bir anlam taþýsaydý, Ülkücüler bundan gocunmaz þeref duyarlardý. Ne var ki, bu kara propagandayý yürütenlerin amacý, bu söylemle birlikte, Ülkücülerin yollarýnýn, Apo’yu Kandilde ziyaret edenlerle kesiþmekte olduðunu yaymaya çalýþmaktýr.

 Dünün Türkiyesinde, Allah için, Vatan için gözünü kýrpmadan sehpalara yürüyen “Altýn nesli” o günün kaçkýnlarý, bu günün rantçýlarý “Dinsizlikle eþit Laik” olmakla suçlamaktan imtina etmediler, yüzleri kýzarmadý.  Oysaki Ülkücüler; Yüce dinlerinin emrettiði doðrultuda, din üzerinden yürütülen siyasetin topluma, devlet yapýsýna ve her þeyden önce Ýslam’ýn kendisine büyük zararlar vereceðinin bilinciyle hareket etmek zorundaydý, yýllardýr bu çizgilerinden taviz vermediler.

  Salya sümük konuþmalarda; “Kafatasçý” “Kurda tapanlar” “Bölücü-terörden nemalananlar”, “Eli kanlý katiller” gibi haysiyetsizce saldýrýlara maruz kaldýlar, Millet ve Devlet bekasý için sineye çektiler, çatýþmacý siyasetten mümkün olduðunca uzak durmaya çalýþtýlar.

 Siyaseten getirisi olan her deðerin, istismar edilebileceðine cevaz veren mevcut “Kanaat Önderleri” her platformda, salvolarla, Ülkücüleri; “Muhafazakâr” toplumdan ötekileþtirmeye çalýþtýlar. Anadolu’nun ortasýnda yer alan, Milli ve Manevi deðerlere baðlý, Selçuklu ve Osmanlý’nýn imar ettiði þehirlerde yaþayanlarýn gözünde, Ülkücüleri Ýslam-Türk medeniyetlerine karþýymýþ gibi gösterme gayretleri içerisine girdiler.

 Ülkücüler; “Ezan dinmez, Bayrak inmez” diyen ve bu uðurda canýndan, malýndan, saðlýðýndan ve evlatlarýndan vazgeçmiþ insanlar olduðu halde, haksýzca itham edildiler. Bu ithamlarýn elbette birkaç nedeni vardýr. Bu nedenlerin baþýnda ülkenin üniter yapýsýnýn deðiþtirilmesi noktasýnda en büyük engel olarak algýlanmasýdýr.

 Ülkücü Harekete yönelen baþka bir saldýrý gerekçesi de; Terör ile uzun vadeli bir stratejiye dayalý, birlik bütünlük içerisinde yürütülecek bir mücadeleden, kýsa vadeli, kayýplarýn da olduðu, ayrýþmayý körükleyici bir çözüm modeline yönelenlerin karþýsýnda yalnýz ve yegâne kale olarak görülmesidir.

 Ülkücüleri bölme, zayýflatma çalýþmalarýnýn baþka bir nedeni ise, Ülkücülerin Mecliste temsil edilmesinden dolayý, “Tek baþýna iktidar” a dayalý saltanatýn her an sonlanabileceði korkusudur.

 Yaygýn medya gücü ile Ülkücü harekete ve onun Lider kadrosuna yapýlan saldýrýlarýn ardý arkasý kesilmemektedir. Psikolojik ve asimetrik saldýrýlar neticesinde, taban ile yönetim kadrosunun arasý açýlmaya, maalesef yapýlan çok önemli faaliyetler bile önemsiz, gereksiz ve etkisizmiþ imajý oluþturulmaya çalýþýlmaktadýr. Hareketin dokusuna; gevþeklik, heyecansýzlýk ve yýlgýnlýk yerleþtirilmek istenmektedir.

 Mazisi destanlarla dolu bu Hareketi ve Liderini, baþkalarýyla kýyaslama metodu üzerinden yapýlan saldýrýlara da kimsenin itibar etmemesi gerekmektedir. Hangi siyasi Lider, Ülkenin birliðini ve bütünlüðünü “Önce ülkem, sonra partim, sonra ben” diyen ve bu uðurda en büyük siyasi bedeli ödeyen Devlet bahçeli kadar arzu edebilir? Bunun aksini iddia edenin aklýyla arasýna bir hayli mesafe girmiþ demektir. Artýk herkesin beklentilerini askýya alýp ülkesi için çalýþma vaktidir.

 Anadolu’nun her karýþ topraðý ve her ferdi, Ülkücülerin gözünde ayný kutsaliyete sahiptir. Marjinal ifadelerle, etnik kimlikler üzerinden yapýlan deðerlendirmelerle Ülkücü Hareketin uzaktan yakýndan bir alakasý olamaz. Ülkücü hareketi oluþturan bireylerin örnekleri Çanakkale’de koyun koyuna yatmaktadýr. Türklük, Ülkücülerin vazgeçilmez sevdasý ve ayný zamanda Anadolu’da oturan herkesin ortak adýdýr. Bu nedenle Ziya Gökalp; Atatürk’ün olduðu gibi, Ülkücülerinde fikir önderlerinden birisidir ve Diyarbakýrlý olmaktan gurur duyan bir büyük Türkçüdür. Bunun içindir ki “ Kürtler ne kadar Türk ise biz de o kadar Türk’üz” diyen bir Baþbuðun yetiþtirdiði nesildir Ülkücüler. Bu nedenle Ülkücüleri belli bazý bölgelere hapsetme siyasetinin sonlanmasý için çalýþmak bu kirli oyuna son vermek gerekmektedir. Bu nedenle Büyük Ülkü Bayraðý’ný; Þýrnak’ta, Hakkâri’de ve diðer Doðu ve Güneydoðu illerinde, Ay Yýldýzlý Bayraðýmýzla birlikte, þerefle, þanla dalgalandýrmak zorundayýz.

 Bu coðrafyada ki asýl kardeþlik projesinin Ülkücülük olduðu, Emperyalizmin karþýsýnda ve ona kul olmadan ayakta durabilen tek direniþ öyküsünün Ülkücülük olduðu, komþusu açken tok yatamamanýn Ülkücülük olduðu ve “yazýlmýþ tarihi yazanlar” ile “yazýlacak tarihi yazacak olanlarýn” Ülkücülerden baþkasýnýn olamayacaðý gerçeði herkese en iyi þekilde anlatýlmalýdýr.

 Aklý baþýnda “Ülkü Devleri” artýk taþýn altýna elini koymalýdýr. Anadolu karýþ karýþ gezilerek, Ülkücü Hareketin kutsal hedefleri teker teker, býkmadan usanmadan, yeniden, anlatýlmalýdýr. “Söz konusu vatansa gerisi teferruattýr”  demeli, Devlet Bahçeli’nin bu Kutlu çaðrýsýna kayýtsýz kalýnmamalýdýr. Cumhuriyetimizin 100. yýlýnda yani 2023 yýlýnda Lider ülke Türkiye hedefi mutlaka yakalanmalýdýr. Aksi takdirde Devlet Bahçeli’nin çaðrýsýna kayýtsýz kalanlarý tarih affetmeyecek, Cümle Þehitlerin eli, her iki cihanda yakalarýnda olacaktýr.


Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!
Çaðrý Þanlý
Biz buradayýz....
Ülkücü hareket çekilen cefalarýn...yapýlan fedakarlýklarýn...verilen canlarýn...yýkýlan yuvalarýn sönen ocaklarýn ve þerefli bir mazinin eseridir...ve þereflidir!!! Bizlerde bu þerefli kutlu davanýn temsilcileri olmaya çalýþýyor ve bundanda büyük onur ve gurur duyyoruz...ÞÝMDÝ GÜCÜMÜZE GÜÇ KATIYORUZ....KAN TAZELÝYORUZ VE YENÝDEN DÖNÜYORUZ !!!!!!!''TÜRKÝYENÝN ONURLU GELECEÐÝ''
seçmen
bayram ise barýþ; seçim ise hemi barýþ hemi yarýþ
küslerin barýþmasý yuvaya dönmesi acaba yaklaþan kurban bayaramý için müslümanlar 3 günden fazla küs durmaz diye mi yoksa referandum sonrasý yapýlan özeleþtirinin sunucu mu veyada yaklaþan seçim için yapýlan birlik beraberlik mi?


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 

Dier Kürsat TECEL Yazlar
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.