Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
HSK'dan 'yargı bağımsızlı
Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) 'yargı bağımsızlığı' vurgusu ile bir aç
"Erdoğan elçiliklerin açık
Cumhurbaşkanlığı kaynakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçi krizi
Yargıtay Başkanı Mehmet Aka
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını i
Erdoğan ve Bahçeli bir araya
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü kabine toplantısı öncesi Mil
ABD Büyükelçiliği'nden 'is
ABD Büyükelçiliği son günlerde yaşanan 10 büyükelçinin 'istenmeyen kiş
OY DEÐÝL SOY ÖNEMLÝ SOY!

OY DEÐÝL SOY ÖNEMLÝ SOY!

  Bu yaz 31 Agustos 2010, SALI 23:09:01 eklenmitir.
Yazar : Kürsat TECEL


12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

OY, OY, OY, OYYYYYYYYY!

Taraf olmazsanýz bertaraf olursunuz!

—Neye taraf olmazsak?
—Referandum da “Evet” vereceðinizi açýklamazsanýz!

—Bu aslýnda demokratlar ile darbecilerin yarýþýdýr. Demokrasi mücadelesidir!

Tehditlere boyun eðerek, korkarak sandýk baþýna gideceðiz ve daha fazla demokrasi adýna, özgür irademizle deðil, tehditlere boyun eðerek oy kullanacaðýz, kullandýðýmýz oyun rengi “Evet” ise daha fazla demokrat olmuþ olacaðýz… Aynen 12 Eylül 1982 de olduðu gibi… Neye karþýyýz? 12 Eylül Anayasasýna!

Eskiþehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcý bir kitap yazdý, “Haliçte Yaþayan Simonlar, Dün Cemaat Bu Gün Devlet”, Eski Emniyet Genel Müdürlüðü Ýstihbarat Daire Baþkaný da olan Sayýn Avcý kitabýnda; cemaat devlet iliþkisini gözler önüne serdi. Hanefi Avcý, Susurluk olayýnda yaptýðý açýklamalar ile tanýnýyor ve malum medya tarafýndan sürekli konuþturulan birisiydi, ta ki bu kitap yayýnlanana kadar. Jet hýzý ile birde soruþturma açtýlar hakkýnda. Cemaat bu dinleme ve tuzak operasyonlar ile Türkiye’yi daha demokrat kýlmak için uðraþýrken “ HAYIR” cýlar darbeci ve statükocudur! Cemaat ve onun direktifi ile ülke yönetenler “EVET” çi ve daha demokrattýrlar.

PKK ve onun sözde lideri ile dört günde dört defa görüþüldü ve anlaþma saðlandý.
“tek taraflý ateþkes” kararýnýn Devlet ile Öcalan arasýnda saðlanan temaslar sonucu alýndýðýný ileri sürdü. Karayýlan, “Talep üzerine önderliðimiz yeniden devreye girip hareketimize mesaj gönderdi” dedi. ( 18 Aðus. 2010 Hürriyet)

Devleti yönetenler PKK ile anlaþtý diyenler yalancý, iftiracý, namussuz ama PKK ile anlaþanlar masum ve temiz. Hayýr diyenler yalancý, iftiracý darbeci, Evet diyenler dürüst, samimi ve demokrat!

—Oy deðil, soy Önemli soy…
—Oy, Oy, Oy Oyyyyyyyy!…

Bu meseleyi soy’a dayandýrarak siyaset yaparsanýz herhalde en fazla zararlý çýkacak olan köyünün adý “PETONYA” olandýr.

“Bin Yýllýk Kardeþliði Yaþa ve Yaþat” diyenler “Cemaziyyel Evvelinde” faþist, kafatasçý, ýrkçý, da “Oy deðil Soy önemli Soyyyy” diyenler, Ülkeyi yetmiþ iki buçuk Millete ayýranlar “EVET’çi, demokrat ve özgürlükçü dür.

Ýdam edilen Ülkücü Mustafa Pehlivanoðlu’nun mektubunu okurken aðlayanlar! 12 Eylül’den hesap soran demokrattýr, ayný zamanda; 1977 de Ülkücü Hüseyin UÇAR’ ý öldürmekten hükümlü Mahmut Esat Güven’i Milletvekili yapanlar da demokrat ve 12 Eylülden hesap sormaktadýr. Ülkücü katillerini Milletvekili yapanlar, Ülkücülerden daha fazla 12 Eylül düþmanýdýr.

Katiller “EVET” çi, demokrasi ve özgürlük sevdalýsý, maktuller “Hayýr”cý ve darbecidir!

Siyasi hayatý boyunca en ufak bir çýkar iliþkisine göz yummamýþ ve içinde olmamýþ siyasetçiler dürüst deðilken, her attýðý adýmýn “Yüce Divan” da bir karþýlýðý bulunan siyasetçiler dürüsttür.

“Doðmaya gayret et doðmaya bebek/ sonra geç kalýrsýn yaðmaya bebek” diye dizeler yazan þair, Bebekten önce koþmaktadýr yaðmaya, dürüst ve demokrattýr, yaðma ile iþi olmayanlar darbeci ve demokrasi düþmanýdýr.

Tehditle oy almaya çalýþanlar, medyanýn büyük çoðunluðunu kendine baðlayanlar demokrat, elinde adam akýllý bir medya gücü bile olmadan siyaset yapanlar Özgürlük istemeyen darbecilerdir.

Güya Darbe yapacak olanlar “Topu, Tüfeði Olanlar” dýþarý da gezerken, gazeteciler darbe giriþiminden tutukludur.

Polis-Polisi, Savcý-Savcýyý, Hâkim-Hâkimi, Polis- Askeri; komplolar ile tuzaða düþürürken, sevinenler demokrat! Üzülenleler demokrasi düþmanýdýr!

Türkiye’nin yeni demokrasi mücadelesi budur, iþte bu yüzden sonucun kesinlikle HAYIRLI olmasý herkesin hayrýnadýr.

Mümkünse, mübarek ayda, ölüler huzur içinde yatsýn, siyasete fazla karýþmasýn, ABD de yaþayanlar gelsin HAYIR iþlesin.

HAYIRLI RAMAZANLAR…

 


Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!
Bozkurt
Kürþat beye
Yazýlarýnýzý beðenerek okuyorum Tebrik ediyorum...


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 

Dier Kürsat TECEL Yazlar
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.