Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
Irak'in kuzeyinden ACI haber
Irak'in kuzeyinden ACI haber
BAKANLIKTAN 81 ile 'randevu' g
BAKANLIKTAN 81 ile 'randevu' genelgesi
MSB duyurdu: Suriye'den ACI ha
MSB duyurdu: Suriye'den ACI haber!
Sivas TES'den Meslek Kanunu ta
Sivas Turk Egitim-Sen'den Meslek Kanunu talebi
Benzin ve motorine yine zam
Benzin ve motorine yine zam...
KIZLARIMIZ BÝZÝM ÝÇÝN DEÐERLÝ

KIZLARIMIZ BÝZÝM ÝÇÝN DEÐERLÝ

  Bu yaz 08 ARALIK 2020, SALI 23:05:36 eklenmitir.
Yazar : Çigdem KILIÇ


12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Sen Türkiye’de imkansýzý baþarmýþ bir Teknik Direktör ve Antrenörsün. Futbol erkek hegomanyasýndayken, üstelik.

Gerçek kahramanlar, gerçek baþarýlara inananlardýr sadece, ve fakat bu macera nasýl baþlar?

MUTLUCAN ZAVOTÇU

Beþiktaþ Kadýn Futbol Takýmýný 9 yýl boyunca naðmalup yapmýþ ve finalden finale koþturmuþ bir adam, bir teknik adam, bir spor bilimci.

1-Seni kýsacýk tanýtamam çok uzun hikayen, sen kendini en iyi kaç cümleye sýðdýrabileceksin?

Ýdealisttim. Ýnandýklarý uðruna herþeyi yapmayý göze alabilecek biriyim. Ýþ anlamýnda da disiplinli, belli bir sistem ve prensiplerin varlýðýna ve bunun sürdürülebilirliðinde baþarýyý getireceðini açýklayabilirim.

2-Zormuydu Kadýn Alt Yapý Futbol Takýmý almak ve baþarýya götürme yolun..

Tabi ki zordu. Biz bir takým oluþturduk. Özellikle BJK gibi köklü bir kulüp de. Kadýnlarýn özellikle de toplumun her kademesinde yetkinlik ve etkinliði azken. Maddi manevi çok þeyle mücadele ettik. Çok destek aldýk, çok engel de vardý. Kýzlarýmýza kattýklarýmýz tüm yorgunluðumuzu unutturup, yerini tatlý yorgunluklara býraktý. Süreç zordu. Bunun mutluluðu ve keyfi paha biçilemezdi.

3-Tek baþýna kaldýðýnda muhasebeni merak ediyorum. Mesela aðladýðýn oldu mu?

Tabi ki de tek kaldýðýmýz çok zaman oldu. Arabanýn içinde çok aðladým. Çok köklü bir kulüp de bir yapýlmayaný yapýyorduk. Aðladýðýmýz gözyaþlarýmýzýn yerini mutluluk gözyaþý olarak yaþadým.

4-Bir Kadýn Futbol Takýmý ve üstelik Beþiktaþ kurtlar sofrasýnda ne yedin?, ne içtin?, maneviyatýnda temel inançlarýn ne oldu mesela?

Süreç çok zordu. Daha önce yapýlmamýþý, toplumdaki önyargýyý kýrmak zordu. BJK’ da olunca kurtlar sofrasýndasýn, seveni olduðu gibi, sevmeyeni de çoktu. Kuyumuzu kazan çoktu. BJK camiasýnýn yüceliði, o ruh, yöneticilerin desteðiyle bunlarý aþtýk. Vodafone Arena da 40 bin kiþi önünde Adletico Madrid maçýyla hayalimiz gerçekleþti. Avrupa da ülkemizi temsil ettik ve naðmalup döndük þampiyonlar liginde.Hayallerimizin peþinden gittik ve hayallerimiz bizi besledi.

 MUTLUCAN ZAVOTÇU

2012-2020 sezonu boyunca Beþiktaþ Kadýn Futbol Takýmýný baþarýdan baþarýya götüren bir Teknik Direktör. Bir antrenör. Bir baba. Ve bir spor bilimci.

Marmara Üniversitesi Spor Akademisi Fakültesini hem bölüm birincisi, hem okul birincisi, hem de sýnýf birincisi olarak bitirmiþ; Yükseklisans yapmýþ doktora ya hazýrlanan bir futbol teknik adam. Ona sorulduðun da kadýn takým çalýþtýrmak mý?, erkek takým çalýþtýrmak mý?, cevabý tabi ki kadýn takým olur. Çünkü o kýz çocuklarýna deðer veren, koruyan, kollayan sevecen tavrý, bir baba tavrý, bir hoca tavrý edasýyla yoluna hep devam etmiþ bir adam.

5-Beþiktaþ desem?

Beþiktaþ bir kulüpten çok ötesi. Ruhu olan, duruþu olan, aitlik duygusunu üst düzeyde taþýmanýza sebep olan duygular barýndýran bir camia, Hayatýmýn en önemli dönemi. Vazgeçilmezim. Tarifsiz aþk diyebilirim BJK için.

6-Kadýn ne ifade ediyor genel anlamda sana?

Neþet Ertaþ’ýn sözüyle baþlarým. Kadýnlar insan biz insanoðluyuz derim. Kadýn olan her yer naiftir. Kadýnýn olduðu her yer; sinema, tiyatro, spor, sanat, kültür anlamýndaki her yer de kadýn olmalý. Bir kadýn futbol takýmý çalýþtýrdým, ekibimde kadýnlara yer verdim, destek oldum ve yardýmcý oldum. Kadýnlardan çok þey öðrendim. Kadýnýn her yerde aktif olduðu bir dünya umut ediyorum.

7-Bu yola tekrar baþlasaydýn nerede olmayý seçerdin?

Burada olmayý seçerdim. Çünkü yürüdüðümüz yol kendi seçtiðimiz yoldu. Hayal ettiðimiz yoldu. Yolun baþladýðý ve sonlandýðý yere kadar hep mutluyum. Yine ayný yolu seçerdim.

8-Piþmanlýklarýn?

Çok hatalarým oldu. BJK kariyerim boyunca, daha önceki çalýþtýðým dönemlerde de. Ama bunlar beni ben yaptý. Yaþadýðým  her þeyde ders aldým ve mutlu oldum. Her þey hayatta dairdi piþmanlýðým yok.

9-Sevinçlerin?

Ben kendimi idealleri olan, inandýklarý için her þeyi göze alan biriyim. Hayatta zevk almayý bilen, ailesine ve çevresine baðlý, yaptýðý iþte üretmeyi esas alan, saat doldurmak için çalýþmayan biriyim. Topluma, insana, dünyaya katký saðlayan bununla birlikte hobileri olan, arkadaþlarýna önem veren, hayatýn sadece iþten güçten ibaret  olmadýðýna inanan, yaþanmasý gereken bir sürecin olduðuna inanmýþ ve bunun yaþanmasý gerektiðinin bilincinde olan birisiyim.

 MUTLUCAN ZAVOTÇU;

Sýnýf arkadaþým, hemþehrim, arkadaþým seninle hep gurur duydum, baþarýlarýn benim baþarým gibi oldu. Biliyorum ve de inanýyorum ki sen daha fazlasýna imza atacaksýn. Sendeki bu baþarý, bu insan sevgisi dolu yüreðinden geliyor. Yüreðinin naifliði, mesleðine olan düþkünlüðün, kadýna olan saygýn takdir ettiklerimdir.  Ýyi ki arkadaþýmsýn…


Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 

Dier Çigdem KILIÇ Yazlar
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.