Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
HSK'dan 'yargı bağımsızlı
Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) 'yargı bağımsızlığı' vurgusu ile bir aç
"Erdoğan elçiliklerin açık
Cumhurbaşkanlığı kaynakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçi krizi
Yargıtay Başkanı Mehmet Aka
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını i
Erdoğan ve Bahçeli bir araya
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü kabine toplantısı öncesi Mil
ABD Büyükelçiliği'nden 'is
ABD Büyükelçiliği son günlerde yaşanan 10 büyükelçinin 'istenmeyen kiş
MÜMTAZER TÜRKÖNE’YE GÜLELÝM MÝ AÐLAYALIM MI?

MÜMTAZER TÜRKÖNE’YE GÜLELÝM MÝ AÐLAYALIM MI?

  Bu yaz 05 Agustos 2019, Pazartesi 23:23:27 eklenmitir.
Yazar : Kürsat TECEL


12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Büyük musibetimiz Fetö’den dolayý, on yýl sekiz ay hapis cezasý alan Türköne zor durumda.
Kýzýndan öðrendiðimize göre aðýr derecede kroner yollarý arýzalanmýþ.
Mümtazer Türköne kimdir?
Vicdanýmýzýn adil hüküm verebilmesi için tanýmak gerekiyor.
12 Eylül öncesinde Ülkücü düþünür, yazar.
Kardeþi Ülkücü Þehit.
Sonraki yýllarda akademisyen, fikir adamý, yazar, gazeteci, televizyoncu…
39 yýldýr Ülkücü hiç bir teþkilat içinde yer almamýþ, bilakis Ülkücü fikriyatýn altýný, alttan alttan oymaya çalýþmýþ birisi.

Mümtazer bey rahatsýzmýþ dediklerinde yakýn tarihe gitti hafýzam.
Samanyolu TV’ de çýktýðý programlar geldi gözümün önüne.
Muktedir medyanýn popüler adamýydý.
O kanaldan bu kanala yetiþmeye çalýþýrdý.
Sývý yada katý bir madde kullanýr mýydý bilemem ama Ülkücü duruþu tekzip etme göreviyle vazifelendirilmiþ gibi konuþurdu.
Apo’yu çýkartalým Paþa yapalým demiþliði bile vardý.
Çadýr Mahkemelerin kalem müdavimiydi, pek memnundu…
2012 yýlýnda Fetö’nün MHP operasyonlarýný Tv’ de övüp dururdu.
Daha geriye gittiðimizde Balyoz Davasýnda, Ergenekon kumpaslarýnda Fetö’nün propaganda ayaklarýndan birisi olmuþtu.
Kuddisi Okur’lar, Kaþif Kozinoðlullarý da tutukluyken ölmüþtü cezaevlerinde… Masumdular, kahramandýlar!
Mümtazer bey devrin zulmünü alkýþla meþguldü.
Görmek istemiyordu onca zulmü.
Genç eþini vekil seçtirmiþ, kendisinin de hali vakti pek yerindeydi.
Kýsacasý zulmü hem alkýþlýyor, hem de çanak tutuyor, hem nemalanýyordu.
Bizler taþrada ilçe, belde, il Ocaklarý’nda edindiðimiz feyz ile Fetö’ye yýllar önce CIA ajaný derken, aydýn Mümtazer’imiz çoktan Fetö imkanlarý ile bezenmiþ, keyifli yaþantýlar sürmekteydi.
Bunlar bir yana diyemiyorum.
Onca zulmün ve bilhassa 15 Temmuza giden yolun,
Gaflet, delalet ya da hýyanet ölçeðinde iþbirlikçisidir Mümtazer Türköne.
Bu topraklarda nasýl ki babasý þehit korucu olan biri pkk’lý olabiliyorsa,
Abisi daða kaçýrýlýp infaz edilen birisi HDP’li ola biliyorsa, Ülkücü Þehit kardeþi de Fetö’cü olabilir pek ala!
Ýki gündür yine içimizden bir fýrtýna estiriliyor;
Mümtazer bey için tahliye talep ediliyor.
Mümtazer beyin yazdýklarýnýn, konuþtuklarýnýn etkisiyle nice masum genç bilmeden Fetö’nün hain planlarýnýn kurbaný olmuþ durumda.
Mümtazer Türköne’yi imtiyazlý yapan nedir?
Adýnýn önündeki ünvan ise Eskiþehir’de katledilen akademisyenler için neden tek kelime eden olmadý?
Bu konuda giriþimde bulunan Lütfü Þehsuvaroðlu ve Ýsmail Türk’ü en hafif tabir ile duygusal buluyorum.
Sosyal medyada bir video dolaþýyor.
MHP Genel Baþkaný’nýn 15 Temmuzdan yýllar önce çaðrýsý var hükümete ” dikkat edin de okyanus ötesi bir komplaya kurban gitmeyin” diyor.
2011 yýlýnda MÝT Müsteþarýna kurulan tuzak var.
Milletin her ferdinin özel hayatýný kayýt altýna alma faaliyetleri var.
Deniz Baykal’a yapýlanlar var.
TSK’nýn komite kademesinin yapýlandýrýlmasýna yönelik ince dokunuþlar var.
Hepsinden önemlisi sönen ocaklar, zulme uðrayan masumlar, gözü yaþlý çocuklar var.
Güneydoðu’da PKK ile, iþ çevresinde mason lobisi ile yapýlan iþbirliði var.
15 Temmuz’da bu ülkeye yapýlan en büyük ihanet var.
Bu gün kampanya baþlattýðýnýz þahýs binlerce zulmün hangi evresine karþý çýkmýþ ki?
Darbe anýna kadar Fetö yayýn organlarýnda, kimin safýnda yer tuttuðu ortada duruyor.
Bir taraftan alçak Fetö deyip diðer taraftan birilerini kamu vicdanýnda temizlemeye çalýþmak samimiyetsizliktir.


Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 

Dier Kürsat TECEL Yazlar
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.