Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
Meral Akşener: Cumhurbaşkanl
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV canlı yayınında gündeme
Kuzey Irak'tan acı haber... 1
Irak’ın kuzeyinde Pençe Yıldırım Operasyonu kapsamında Tepe Üs Bölgesi
Davutoğlu’ndan dikkat çeke
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sivas ziyaretinin ikinci gün
Alevileri hedef alan öğretme
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir okulda meydana gelen ve basına da intikal eden
En çok değer kaybeden para b
TL, Arjantin Peso'sunu geride bıraktı; dolar karşısında en çok değer kayb
AKIL-FÝKÝR CÜCELERÝ

AKIL-FÝKÝR CÜCELERÝ

  Bu yaz 15 Ocak 2019, SALI 00:40:54 eklenmitir.
Yazar : Bizim Üniversiteli Neyzenler


12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Bu tiplerle  yaþadýðýmýz þehirde, kasaba’da, karþýlaþmanýz mümkündür.Yapýlanlarý yýkmak, yerine hilkat garibeleri dikmek, insanlarýn her kesmine karþý tatlý dil kullanmalarýna raðmen ayrýþtýrarak bir kýsmýna baský yapmak , yýldýrmak, kaçýrtmak, etrafýnda olanlarý ya da etrafýnda olduðunu sandýklarýný yemlemek, arka çýkmak, liyakat aramadan ulufe daðýtýr gibi kadro daðýtmak, hýsým-akraba kayýrmak özelliklerinden bazýlarýdýr.

Bu kiþiler, fýrsat bu fýrsat “Allah yürü ya kulum dedi” zannederler genellikle, fakat  bulunduklarý yerlere verdikleri zararlar akýl almayacak ölçütte; acýmasýzlýk, bilgisizlik, düzeysizlik katkýlýdýr.

Tarafsýz imajý vermek için zaman zaman karþý olduklarý, hakir gördükleri Vakýflarý ve dernekleri ziyaret ederler. Fotoðraflar verirler boy boy, kendilerine yapýlan ziyaretlerdeki fotoðraflarýda kullanýrlar. Bu tipler bu fotoðraflarýn kendilerini meþrulaþtýrdýklarýný düþünürler.

Fikirlerine uymayan herkesle uðraþýrlar, bir kaçý hariç onlarýda; “Söylenilenler yalan bak falan falan hala yerlerinde çalýþýyorlar ”diyebilmek içindir.Harcanýlanlar ise çok fazladýr.

“Sevgi” daðarcýklarýnda tam yer almaz, olan kýsmý ise; hýsým-akraba ve kendi gibi düþünenlerin sevileceði zanný olan sevgi kýrýntýsýdýr.

Ýyi olmuþ yarayý kaþýmayý severler, yýllar önce yapýlan hatalarý gündeme getirler, kendi yaptýklarý olumsuzluklarý kapatmak için.

Sanata düþmandýrlar.

Meþru zemin yaratmak için çeþitli bahaneler uydururlar, falanca yetkÝli böyle istedi, þöyle istedi diye. Aslýnda istenilen bir þey yoktur, durumdan vazife çýkarýlmýþtýr.

Zamanýnda ne zulümlere uðradýklarýný, bu kurumun-mahallenin-kasabanýn-þehrin yanýndan bile geçemediklerini söylerler, hatta bazen “geçirilmedik” derler. Þu anda bulunduklarý yerlere nasýl gelmiþlerdir? Gökten zembille inmediklerine göre, buna hiç deðinmezler.

Bazýlarýnýn kitaplarý vardýr, hep ayný; giriþ geliþme ve sonuç daha sonrada þiirler, yazýlma sistematiði aynýdýr ve bu kitaplarla “Alim” sýfatý kazandýklarýný zannederler.

Allah bizi ve tüm insanlýðý, kurumumuzu, mahallemizi, kasabamýzý, þehrimizi bu akýl-fikir cücelerinden , yanýndakilerden ve þu an yanýnda gözükenlerinden korusun.


Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 

Dier Bizim Üniversiteli Neyzenler Yazlar
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.