Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
HSK'dan 'yargı bağımsızlı
Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) 'yargı bağımsızlığı' vurgusu ile bir aç
"Erdoğan elçiliklerin açık
Cumhurbaşkanlığı kaynakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçi krizi
Yargıtay Başkanı Mehmet Aka
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını i
Erdoğan ve Bahçeli bir araya
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü kabine toplantısı öncesi Mil
ABD Büyükelçiliği'nden 'is
ABD Büyükelçiliği son günlerde yaşanan 10 büyükelçinin 'istenmeyen kiş
MERAL AKÞENER VE “ÝYÝ PARTÝ ÇÖKÜÞ DESTANI” NIN SEBEPLERÝ!

MERAL AKÞENER VE “ÝYÝ PARTÝ ÇÖKÜÞ DESTANI” NIN SEBEPLERÝ!

  Bu yaz 23 Temmuz 2018, Pazartesi 17:09:26 eklenmitir.
Yazar : Kürsat TECEL


12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto


Ýyi Parti neden baþarýsýz oldu?

Aslýnda baþarýlý oldu!

Henüz sekiz aylýk bir parti…

Karþýsýnda iktidar vardý, medya gücü vardý!

Muharrem Ýnce çýkmasaydý Meral Haným ikinci tura kalýrdý!

Aday listeleri çok kötüydü!

Parayý bastýran seçilecek yerden aday oldu!

Listeyi eniþte yaptý, para vereni listeye koydu!

Teþkilat atamalarý yüzünden oldu!

Her musibetin altýnda Koray Aydýn var!

Ümit Özdað ayrý baþ çekiyor!

Aytun Çýrað partinin tek söz sahibi!

Ýyi Parti de kimse kimseyi sallamýyor…

Yola çýktýklarýný yolda bulduklarýna sattý…

HDP’ye sýcak mesajlar verdi o yüzden oylarý düþtü!

Demirtaþ’a özgürlük istenilmese yüzde otuz oyu vardý…

Milliyetçi parti olma kimliðinden kutulamadý!

Yeterince milliyetçi söylemler geliþtirilemedi!

……..

Bunlar ve buna benzeyen söylemler Ýyi Parti’ye gönül verenlerin ifadeleri.

“ Ýyi Parti Çöküþ Destaný”nýn birer cümle ile tanýmlanmasý bu þekilde.

Olayýn aslý þudur; Meral haným tüm süreç boyunca, bire bir (yüz yüze) ikna metodunu benimsedi ve karþýsýndakinin beklentisine göre vaatlerde bulundu.

Gün çattýðýnda vaatleri havada kaldý.

Sonra net bir paradigma! koyamadý ortaya…

……..

Bir de Ýyi Parti Genel Baþkaný Akþener’in son konuþmasý var ki gerçekten hayret verici; “Yola birlikte çýktýklarýma borcumu ödeye ödeye bitiremedim! Diyor

Meral Haným kimlerle yola birlikte çýkmýþ, kimlere olan borcunu bir türlü ödeyememiþ açýklamalýdýr, binlerce yol arkadaþýný yeni bir töhmet altýnda býrakmamalýdýr. Aksi takdirde kendi yol arkadaþlarýný bu kadar aþaðýlayan baþka bir ifade siyasi tarihimizde pek bulunmuyor!

Hazýrladýklarý milletvekilliði listelerine ve gerçekte birlikte yol yürüdüðü isimlere bakýldýðýnda DYP’den yanýna kattýklarýna daha kýymetli anlamlar yüklediði anlaþýlýyor.

Bu durumda diyet borcunu eski DYP’lilere mi (ödeye ödeye) bitirememiþ oluyor yoksa MHP’den gelenlere mi? Bu biiir!

Ýkincisi,  Adnan Ýslamoðullarý’nýn kendisi hakkýnda attýðýný iddia ettiði twýtýr mesajýný gündeme getirirken ki izahatý var ki o da gerçekten izaha muhtaç!

Ýslamoðullarý “ emanet verdik, sahip çýkmadýn. Sýr verdik ifþa ettin. Yola çýktýk, yarý yolda býraktýn… madam, sen seçim kaybetmedin, sana olan inanma duygusunu yok ettin” demiþ.

Akþener “madam” kime denir diye efeleniyor!

Türkçede madam nitelemesi onlarca yerde kullanýlýr, zarif gayr-i müslüm bayanlar için genelleþmiþtir. Orada kullanýldýðýnda da karþýdakinin Müslüman olmamasýna deðil de zarafetine dikkat çekmek içindir.

Meral hanýmýn “madam” ifadesinin çok da üzerinde durmamasý gerekirdi, zira mesajýn doðrudan ithamlarý ondan milyon kere daha aðýr, daha zorlayýcý. “Sýr verdik, ifþa ettin diyor, yarý yolda býraktýn diyor, inanma duygumuzu yok ettin diyor…

Aslýnda Meral Akþener bunu hep yapýyor; kendisine acýndýra acýndýra tutunmaya çalýþýyor. Geçtiðimiz yýllarýn birinde bir siyasetçi kendisine Meral Kýlýçdaroðlu demiþti, Akþener, namusuma dil uzatýlýyor diye ortalýða düþmüþtü. Kýlýçdaroðlu nitelemesi aslýnda siyasi zihniyet benzetmesiydi ve hanýmefendi bunu çok iyi biliyordu. Meral haným buradan bir þeyler çýkartabilir miyim derdine düþtü! Her iki hadise de de kimsenin kendisinin namusuna laf ettiði yoktu! Yavaþ yavaþ ve oldukça trajik bir þekilde kaybediyor olmasýnýn þifrelerini bu iki hadisede arar ise daha gerçekçi sonuçlara ulaþabilir.

Maalesef Hanýmefendi eleþtirilerin karakterine yapýlýyor olmasýný göremiyor;  (birçok istifa eden taraftarý tarafýndan) yalancýsýn, aðzý gevþeksin, adam satansýn, kendi çýkarlarýn için yol arkadaþlarýný harcayansýn, beceriksizsin, ideolojik netliði olmayansýn, makyavelistsin, pragmatistsin, liberalsin, açýlýmcýsýn, pkk ve fetö’ye karþý dik deðilsin manasýna gelen açýklamalar yaparak istifa edenin haddi hesabý yoktur.  Meral haným neden sadece madam kelimesine takýlýp kalýyor?

Türk toplumunun bir kesimi kendisine verdiði deðerin sebeplerini bilmiyor!

Meral Haným o sebepleri bilebilseydi þu anki durumdan daha baþarýlý olacaktý.

Sempatik duruyordu, müþfikti, “hanýmefendi” imajý vardý. 28 Þubat sürecinden kalan yürekli kadýn tanýmlamasý yapýlýyordu. MHP’nin antidemokratik tavýrlý olduðunu iddia ediyordu.

Filim baþladýðýnda, millet kocasýný kameralar önünde azarlayan Akþener ile tanýþtýðýnda, filmdeki Ýyinin, Kötünün, Çirkinin kim olduðu tam olarak anlaþýlamadý. 28 Þubat’ýn savunucularý ile ayný safta yer aldý, partisinde demokrasinin D’si okunmadý.

“Maðdurum da maðdurum” diye ortaya düþtüðünde maðduriyet kavramýný cývýttý…

Kötü bir Tayyip Erdoðan okumasý yaptýðýnýn farkýnda deðildi, Tayyip Eroðan’ý baþarýlý yapan en büyük faktörün çekirdek kadrosuna verdiði güven duygusu olduðunu göremedi. Kendisi süratle güvensizlik hissi uyandýrdý.

Çok hýrslý olduðunu çok fazla belli etti…

Ben dedi, ben olacaðým, ben, MHP’ye genel baþkan olacaðým!  (olamadý)

Ben Baþbakan olacaðým dedi olmadý.

Ben Cumhurbaþkaný olacaðým dedi, olamadý.

Özellikle MHP’den ayrýlanlarýn kendisine yüklediði misyonun farkýnda olamadý.

Ülkücü geçmiþim var dedi, Ülkücü tavýrlar geliþtirmesi beklenirken ülkücülere merkez sað siyasetinin kývraklýðýný-dönekliðini benimsetmeye çalýþtý. Ülkücüler, devlet adamý tavýrlarýný benimseyen, aðýr oturaklý liderleri severler. Yola çýkarken Ülkücülere yolu açtýrýp her fýrsatta birini ikisini uçurumdan attý. Ülkücüler her þeyi detayýna kadar analiz edebilen insanlardýr, hanýmefendi bunun bile farkýnda olamadý!

Meral Akþener’i yazmaya devam edecek olsak anlaþýlan bir türlü bitmek bilmeyecek. O yüzden þimdilik bu bahse nokta koyup “ Ýyi Parti Çöküþ Destaný”nýn diðer kahramanlarýna da kýsaca bir göz gezdirelim!

Siyasi rakip iken Koray Bey, Meral Akþener’i Fetö destekliyor mealinde cümleler sarf etti.

Bir araya geldiler, parti kurdular. Koray Aydýn þu aralar Meral Akþener’in istifa blöfü karþýsýnda (Akþener için) Ulu Lider güzellemesi yapýyor! MHP’de iken rakiptiler, Koray Bey’in Akþener’e bakýþý yâdýmýzdan çýka bilmiyor… Neden fanatik Meralci takýlýyor dersiniz? Bana sorarsanýz, yerel seçimlerden sonra doðal olarak Ýyi Parti’nin baþýna geçeceðini düþünüyor ve Akþener’in desteðini önemsiyor. Baþkaca bir nedeninin olduðunu sanmýyorum.

Yani, birliktelikleri çakma Çin malý…

Ümit Özdað ise birlikte hareket ettiði en yakýnýndaki ismi, Yusuf Halaçoðlu’nu bile taþýyamadý.

Tanýdýðým Özdað, henüz Ýyi Parti kurulma aþamasýndayken bile üç yüz yýl sonraki kurultayda nasýl genel baþkan olurumun hesabý ile meþguldür. Yani onun da samimiyeti ithal Çin malý,  üç bin yýl önceden kalma!

Bunun maksadý da Koray Aydýn’ýn ki ile ayný, bir farký var; bunun maksadý bile çakma…

Koray Aydýn’da, Ümit Özdað’da, MHP’de iken Devlet Bahçeli’yi devirmek için çok uðraþtýlar. Ýkisi de MHP’de genel baþkan yardýmcýlýðý yaptýlar, Koray Aydýn Bakan bile oldu.

Ýyi Parti genel baþkaný artýk yokum dediðinde “lidere sadakat þerefimizdir” ayaðýndalar. Ýyi Partili olunca, merkez saðcý olununca lidere sadakat þeref oluyor da MHP de iken neden þerefsizlik oluyor diye sormazlar mý adama, sorarlar tabiiki, kimse sormazsa ben sorarým!

Özellikle bu iki arkadaþýn siyasi yol haritalarýna bakýldýðýnda, üstüne bir de Akþener’in sergilediði kiþiliðe bakýldýðýnda Ýyi Parti denilen partiyi feriþtahý gelse 24 Haziran 2018 günü saat 17:30’ un öncesine döndüremez.

Yerel seçimler sonrasý Türk siyasi tarihindeki kýsa metrajlý filmlerden biri olarak tarihin köhne mahzenindeki yerini alacaktýr.

 


Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 

Dier Kürsat TECEL Yazlar
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.