Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
HSK'dan 'yargı bağımsızlı
Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) 'yargı bağımsızlığı' vurgusu ile bir aç
"Erdoğan elçiliklerin açık
Cumhurbaşkanlığı kaynakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçi krizi
Yargıtay Başkanı Mehmet Aka
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını i
Erdoğan ve Bahçeli bir araya
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü kabine toplantısı öncesi Mil
ABD Büyükelçiliği'nden 'is
ABD Büyükelçiliği son günlerde yaşanan 10 büyükelçinin 'istenmeyen kiş
MERAL AKÞENER'ÝN PARTÝSÝ BAÞARILI OLABÝLÝR MÝ?

MERAL AKÞENER'ÝN PARTÝSÝ BAÞARILI OLABÝLÝR MÝ?

  Bu yaz 11 Eylul 2017, Pazartesi 03:15:55 eklenmitir.
Yazar : Kürsat TECEL


12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

MHP’de yaþanan kongre sürecinin hukukun etkisiyle tamamlanamamýþ olmasý muhalifleri yeni bir yola yönlendirmiþ oldu.

Muhalefetin çýkýþý ve söylemlerinin etkili olmasýnýn baþlýca nedeni 7 Haziran- 1 Kasým arasýnda yaþanan oy erimesine istinaden kaybedilen vekillikler ve o vekillerin bulunduðu illerdeki teþkilatlarýn hayal kýrýklýðýdýr.

7 Haziran’da elde edilen oy artýþýnýn nedeni olarak çok çalýþmalarýný gerekçe gösteren teþkilatlar, 1 Kasým’da yaþanan baþarýsýzlýðý Genel Merkeze ve Genel Baþkana fatura ettiler.

7 Haziran seçim sonuçlarý MHP açýsýndan baþarýlý görülse bile baþarýsýzlýktan daha vahim sonuçlar doðurdu;aldýðý oy oraný ile AKP’nin yýllardýr sürdürdüðü tek baþýnalýðý ortadankaldýrdý. Bu durum MHP seçmeninin arzu ettiði bir sonuç olsa da ülke yönetiminde HDP’nin söz sahibi olabilme ihtimalini de beraberinde getirdi.

MHP rýza gösterse CHP MHP HDP koalisyonu kurulabilirdi.

AKP istese AKP MHP, AKP HDP,AKP CHP kombinasyonlarýndan biri de oluþabilirdi.

Birinci seçeneði MHP, ikinci seçeneði AKP redderek yeniden seçime gidildi.

AKP ile birlikte ülke yönetimi bazý önemli konularda MHP çizgisine evrildi. Terörle mücadelede baþarýlý bir dönem yaþandý, Devlet Bahçeli’nin çýkýþlarý yönetimde karþýlýk bulmaya baþladý.

Bu geliþmeler ile birlikte MHP’de kaynayan kazanýn ýsýsý hiç düþmedi.

Kendisini MHP’li olarak ifade eden, baþta merkez sað kökenli seçmenler olmak üzere, baþarýya hasret genç ülkücü kuþak ve profesyonel siyasetçiler kongre çaðrýlarý yapmaya baþladý.Kongre süreçlerinde yaþananlarý da hemen herkes biliyor.

15 Temmuz öncesi gündemi iþgal eden MHP tartýþmalarý, 15 Temmuz sonrasý MHP Genel Baþkaný Sayýn Devlet Bahçeli’nin “Cumhurbaþkanlýðý Sistemini” tartýþmaya açmasýyla iyice alevlendi.

Referandumda, Devlet Bey’in aksine “Hayýr” kampanyasý baþlatan ve Anadoluyu gezen MHP’li muhalifler,ortaya çýkan % 49 Hayýr blokunun sayelerinde oluþtuðu kanaatini taþýyarak yeni bir siyasi parti kurma çalýþmalarýna baþladýlar.

Meral Akþener liderliðinde kurulacak partiye ilk iltihak eden genel baþkan adayý Ümit Özdað oldu, sonra diðer bir genel baþkan adayý Koray Aydýn’da sürpriz yaparak yeni oluþumda yer alacaðýný duyurdu. MHP ile baðlarýný kopartmýþ birkaç milletvekili de yeni partide yer alacak…

Çeþitli kaynaklarca ifade edildiðine göre kamuoyunun yakýndan tanýdýðý birçok isime kurucular kurulu teklif edilmiþ, bazýlarýndan olumlu cevap alýnmýþ, bu isimlerin kimler olduðu önümüzdeki günlerde netlik kazanacaktýr.

Türkiye’de parti kurmaktan daha zor olan, kurulan partinin halkta karþýlýðýnýn olmasýdýr. Siyasi tarihimizi geriye doðru giderek inceleyecek olursak önemli dönemlerde, genelde darbe sonrasýnda kurulan partilerin baþarýlý olduðunu görürüz.

Özal’ýn Anavatan Partisi seksen darbesi sonrasý, Recep Tayyip Erdoðan’ýn AK Partisi 28 Þubat sonrasý kurulmuþtur. Bu yönüyle, Akþener’in ismi açýklanmayan partisi tek baþýna iktidara gelen diðer partilerle benzerlik göstermektedir.

Darbe sonrasý süreçler son derece kaotik olduðu için vatandaþ bunalýmdan çýkýþ için alternatif arayýþlara yönelmektedir. Mevcut atmosferde de vatandaþlarda bazý arayýþlarýn olduðu göze çarpmaktadýr. Akþener’in lehine olan durum budur.

Mevcut þartlarda bazý aleyhine olan konu baþlýklarýnýn olduðunu da söyleyebiliriz. Bazý yönlerden diðer iki partiden (ANAP-AKP) farklýlýk gösterdiði göze çarpýyor.

Bunlardan birincisi, darbe giriþimin baþarýsýz olmasý ve neticesinde “Olaðanüstü Hal” ilaný. Yani ülkeyi sivil bir iradenin yönetiyor olmasý ve o iradenin içeride ve dýþarýda düþmanlarla boðuþan milli hükumet olduðu algýsýnýn  oluþmuþ olmasý.

Ýkincisi, Tayyip Erdoðan gibi halkta karþýlýðý olan, kendisine ait bir seçmen kitlesi oluþturmayý baþarmýþ tecrübeli bir siyasetçi ile rekabet edecek olmasý.

Üçüncüsü, siyasi rakiplerin Fetö ile Akþener hareketini birlikte kategorize eden söylemlerle yüklenecek olmalarý. Fetö-Akþener iltisaký iddiasý yeni deðil! Çok eski olmasa bile,kongre çaðrýlarý sürecinde Bahçeli ve artýk Akþener’in yanýnda yer alan Koray Aydýn tarafýndan sýk sýk gündeme getirilmiþ olmasý toplumun belirli kesiminde soru iþaretleri oluþturmaktadýr. Hükumet kanadýnýn da buna yönelik çýkýþlarý mevcut, ilerleyen günlerde daha çok bu konu üzerinden propaganda baþlatacak olmalarý Akþener’i ve yol arkadaþlarýný zorlayacak en önemli baþlýðýn bu olduðunu gösteriyor. Ellerinde bulunan medya gücünü bu konuya yoðunlaþtýracaklarý muhakkak!

Yeni kurulacak partide göze çarpan baþka bir zafiyet daha var; Akþener, Özdað, Aydýn birlikteliðinin Kemal Derviþli, Hüsamettin Özkanlý günlerde ortaya atýlan “Troyka” benzeri görüntü vermesi. Her üç kurucunun yandaþlarýnýn disiplinden uzak ayrý ayrý üç lider etrafýnda klikleþmesi. Her an bir birini tezvir edecek gibi görüntü vermeleri bütünleþmiþ bir birlikten ziyade protez bir bünyeyi çaðrýþtýrýyor.

Bunlarýn dýþýnda Akþener siyasetinin batýda yaþayan seçmen tarafýndan dikkatle izlendiði fakat taþrada ayný etkisinin bulunmadýðýný düþünüyorum. MHP Kökenli seçmen dýþýnda kalan,Türkiye’deki siyasi tabloyu deðiþtirecek oranda AKP seçmenine ulaþýlabilmiþ deðil. Dengelerin Tayyip Erdoðan aleyhine deðiþebilmesi için mutlaka AKP seçmeninden belirli oranda oy almasý gerekiyor.

Cumhurbaþkaný adaylýðýný erkenden açýklayan Akþener’in seçilmesi AKP blokunda büyük bir yýrtýlmanýn olmasýna baðlý. AKP-MHP ittifakýnýn karþýsýnda yer alacak olan Akþener-CHP ittifaký muhafazakar seçmenin tercih edeceði bir ittifak olma ihtimalinden uzak duruyor. CHP’nin HDP ile oluþturabileceði seçim ittifaký da Akþener’in Cumhurbaþkanlýðý seçiminde yalnýz kalma ihtimalini güçlendiriyor.

Yukarýdaki deðerlendirmelerin sonucunda þunu rahatlýkla söyleyebiliriz; Akþener’in siyasi geleceðini 2019 Cumhurbaþkanlýðý Seçimlerinde 2. Tur’a kalýp kalmayacaðý belirleyecektir. Yani ilk turdaki rakibi Tayyip Erdoðan deðil, CHP’nin çýkartacaðý adaydýr! Ýlk turu geçebilirse Tayyip Erdoðan’a rakip olabilecektir.


Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 

Dier Kürsat TECEL Yazlar
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.