Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
Sivasta kuvvetli kar yagisi...
Sivasta kuvvetli kar yagisi...
Sivasta kripto para operasyonu
Sivasta kripto para operasyonu
Sivassporun 10. beraberligi...
Sivassporun 10. beraberligi...
Iran gazi kesti, elektrik fiya
iran gazi kesti, elektrik fiyati uctu
Aslanin 2021-2022 Egitim-Ogret
Aslanin 2021-2022 Egitim-Ogretim Yili Yariyil Mesaji
AHMET TURAN ALKAN’IN CEMA-AT GÖZLÜÐÜ

AHMET TURAN ALKAN’IN CEMA-AT GÖZLÜÐÜ

  Bu yaz 02 KASIM 2015, Pazartesi 21:58:40 eklenmitir.
Yazar : Mehmet Ercan ILTER


12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Zaman’e yazar Ahmet Turan Alkan iþportadan aldýðý ‘’Çin malý pembe gözlük’’le geçici bir mutluluk yaþamýþ…

Onun aslýnda birazdan okuyacaðýnýz mutluluk arayýþýný pek de samimi bulmadýðýmý bir baþka bahse býrakmak suretiyle hemen konuya geçelim: Þu iþportadan aldýðý Çin malý pembe gözlüðü takýnca nasýl da uzaklaþýyormuþ dertlerinden…

Gözlük sayesinde Beyefendi’yi toplumu germekle suçlamalarýn ne kadar terbiyesizce olduðunu görebilmiþ…

Bu gözlükle kim dost kim düþman cam gibi görünüyormuþ. Yine kendi kaleminden devam edelim: ‘’Bu gözlük haaarika hukuk bozuldu, yargý siyasallaþtý insanlarýn helal mülküne çöküyorlar diye cayýrtý koparýyorlar! Ben ise buradan pembe gözlüðümle beþinci kol mensubu gazeteci takýmýnýn, halký zehirleyen muzýr þirketlerin kanun eliyle hizaya getirildiðini görüyor mesrur oluyorum’’ diyor; lâkin heyhât! ‘’Þunu bir sileyim parlatayým’’ diye çýkarýp çantasýndan gözlük bezi ararken elinden kayýp çýft diye tuzla buz olmaz mý câným gözlük? Koþmuþ ardýndan iþportacýnýn gizlendiði ara sokaða ama nafile…

Hiç tasalanma Alkan Bey! Sana gözlük mü yok? Takarsýn eski cema-at gözlüðünü olur biter… Amerikan malý cema-at gözlüðünün yanýnda Çin malý pembe gözlük de ne ola ki? Sen elindeki malýn kýymetini bil…

O gözlük ki kerameti kendinden menkul… Öyle doktorlarýn zinhar almayýn dediklerinden deðildir, polarizedir…

Bu sayede herkesin göremediklerini görürsünüz gereksiz (!) yansýmalarý görmezsiniz Onu takýp baktýðýnýzda efendiniz aðlayan deðil gülendir. Hop oturup hop kalkan aðzýndan köpükler beddualar saçan deðil mülaanet eden masum munis biridir. Masundur, seçilmiþtir, arýnmýþtýr…

Düþmanýnýz, Firavundur Nemruttur, Ebu Cehildir, Gübredir, ve dahi ‘’Yezit’tir Cema-at gözlüðünü takdýðýnýzda düþmanýnýzýn neler yapacaðýný nereye kaçacaðýný önceden görürsünüz… Aaa!Bakýn kaçmadan önce para transferi yapýyor…

Ben görüyorum, siz de görüyor musunuz? (siz göremezsiniz) Evet, görüyorum hatta Yezit’in ne zaman öleceðini bile görüyorum..Avânelerinin Ýran otellerinde muta adý altýnda yaptýklarýný görüyorum Cema-at gözlüðünü takarsan görmen gerekenleri görür görmemen gerekenleri, görmezsin! Cema-at gözlüðünü takarsan 28 Þubat kararlarýný içtihat olarak görür demokrasiye özgür iradeye inanç özgürlüðüne herhangi bir tehdit unsuru görmezsin…

Cema-at gözlüðünü takarsan Zaman, Cumhuriyet, Bugün, Sözcü Samanyolu, Halk Doðan Sözlü ve yazýlý medyasýnýn ortak yayýn anlayýþýný görmezsin…

Cema-at gözlüðünü takarsan ayný gazetede HDP propagandasý yapan Þahin Alpay’ý Seyfettin Gürsel’Ý Nazlý Ilýcak’ý Ekrem Dumanlý’yý görmezsin…

Cema-at gözlüðünü takarsan masum insanlardan topladýðýnýz himmet paralarýnýn Amerikan senatörlerine Yahudi lobilerine nasýl rüþvet olarak verildiðini görmezsin… Cema-at gözlüðünü takarsan Hakkari’ye Türk öðretmen gidemezken Kuzey Irak’ta Gülen okullarýnýn nasýl hayat bulduðunu görmezsin…

Cema-at gözlüðünü takarsan Mýsýr’da ihtilal olduktan sonra bütün yabancý okullar kapatýldýðý halde Gülen okullarýnýn nasýl faaliyet gösterebildiðini görmezsin…

Cema-at gözlüðünü takarsan Musul’u Kerkük’ü Filistin’i Mýsýr’ý Suriye’yi Keþmir’i NÝyanmar’ý Sincan’ý görmezsin…

Cema-at gözlüðünü takarsan KPSS’de çalýnan sorularý, o sorular kendi yandaþlarýna verilirken hakký yenen yüzlerce Müslüman evladýnýn maðduriyetini görmezsin…

Cema-at gözlüðünü takarsan Emniyet teþkilatýndaki TSK’daki Yargýdaki TUBÝTAK’taki ve bilumum devlet dairelerindeki SIZINTI’yý görmezsin…

Cema-at gözlüðünü takarsan tabandaki hayýrsever müslümanýn evini arabasýný sattýrýp Bank Asya’ya yatýrmasý teþvik edilirken Hakan Þükür’ün ayný dönemde çektiði 5 milyon dolarý görmezsin… Cema-at gözlüðünü takarsan tabandaki þakirtlere, baþka bankalardan faizle kredi çektirip Bank Asya’ya yatýrtanlarýn sebeb olduðu günahý vebali görmezsin…

Cema-at gözlüðünü takarsan dershanelerde kolejlerde zengin ve zeki çocuklarýn nasýl da okuduðunu ancak fakir çocuklarýn yüzlerine bile bakýlmadýðýný görmezsin…

Cema-at gözlüðünü takarsandevþirilen anasýndan babasýndan uzaklaþtýrýlan çocuklarý görmezsin… Dinler arasý diyalog safsatasýyla yapýlan Hristiyan propagandasýný görmezsin… ÝÞÝD-PKK-DHKPC Paralel yapý iþbirliðini görmezsin…

Ýshak Alaton Cemaat müþterek zihniyeti görmezsin…görmezsin…görmezsin… Haaa! Ýlhamýmýzý A. Turan Alkan’dan almýþtýk. Bu zat –memleketimizin insaný olduðu için iyi kötü biliriz- aslen cemaatçi de deðildir. Camiayý bilmez. Þakirt deðildir sohbet bilmez. Sivas tabiriyle ecük cingendir himmet bilmez…

Yoksa bunun gözlüðü menfa-at gözlüðü olmasýn?


Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 

Dier Mehmet Ercan ILTER Yazlar
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.