Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
HSK'dan 'yargı bağımsızlı
Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) 'yargı bağımsızlığı' vurgusu ile bir aç
"Erdoğan elçiliklerin açık
Cumhurbaşkanlığı kaynakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçi krizi
Yargıtay Başkanı Mehmet Aka
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını i
Erdoğan ve Bahçeli bir araya
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü kabine toplantısı öncesi Mil
ABD Büyükelçiliği'nden 'is
ABD Büyükelçiliği son günlerde yaşanan 10 büyükelçinin 'istenmeyen kiş
EGEMEN GAZETESÝ VE PARALELCÝLÝK!

EGEMEN GAZETESÝ VE PARALELCÝLÝK!

  Bu yaz 01 Ekim 2015, Persembe 21:30:24 eklenmitir.
Yazar : Kürsat TECEL
Terör ile mücadele eden kahraman askerler PKK itirafçýlarýnýn ifadeleri ile kelepçeleniyor, ön plana çýkan akademisyen vatanseverlere türlü iftiralar atýlýyor, “vatan” diyen kim varsa onuru keskin niþancýlar tarafýndan vuruluyordu.


12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Tarih ve süreç olaylara ve olaylarýn kahramanlarýna deðer biçer. Olaylarýn  içinde adý geçen her isim “iyi adam” deðildir. Kahramanlar vardýr, birde kötüler...

Devlet-i Ali Osmanlý Viyana önüne geldiðinde orduya Merzifonlu Kara Mustafa Paþa komutanlýk ediyordu.Netice felaketti, Merzifonlu önce azledildi sonrada idam! Tarih, Merzifonlu Paþa’yý yargýladý ve hakkýnda “hain” deðildir hükmünü verdi. Ordunun mühimmatýndan geri plandaki destek hattýna bakýldýðýnda yenilginin belkide en az müsebbibidir Merzifonlu...

Harbiye Nazýr Vekili Enver Paþa kýþda kýyamette Allahu Ekber’den aþýp büyük bir cihan devleti kurmayý planlamýþtý, olmadý. Tarih bu, talihinde iyi olacak!

Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi tarihçileri Enver Paþayý hain yazdýlar. Enver Paþaki son nefesine kadar inancý için mücadele etti ve ailesi ile birlikte çarpýlaraþ þehit oldu.

Gelelim kendi mevzumuza...

Egemen Gazetesi’nde yazý yazamaya baþlayalý yedi-sekiz sene olmuþtur.Türkiye’nin yaygýn internet ve biliþim aðlarý ile tanýþmaya yeni  baþladýðý zamanlardý. Türkiye’de sayýsý bir elin parmaklarý kadar olan internet haber portallarýndan birisiydi “Egemen” ve yerelde olsa en çok okunanlardandý.

Süreç farklý iþlemiþ, Türkiye o tarihlerde fokur fokur kaynýyordu... “Ergenekon” adýný verdikleri bir sürecin pimi çekilmiþ ortaya býrakýlmýþtý! Bazen Genelkurmayýn kozmik odasýnda patlýyor, bazen Tokat’ýn Reþadiye’sinde bazen Sivas’ýn Bankalar Caddesinde...Bizde nasibimizi aldýk karýnca kararýnca o günlerden. Bazý arkadaþlarýmýz tutuklandý, bazýlarý tutuksuz yargýlandý, bazýlarý gözaltýnda manevi iþkencelere maruz býrakýldý, bazýlarýmýzýn mahrem hayatý didik didik edildi.

Terör ile mücadele eden kahraman askerler PKK itirafçýlarýnýn ifadeleri ile kelepçeleniyor, ön plana çýkan akademisyen vatanseverlere türlü iftiralar atýlýyor, “vatan” diyen kim varsa onuru keskin niþancýlar tarafýndan vuruluyordu.

O makus süreçte Egemen Gazetesi ve  bizimde kurucusu olduðumuz Ýnternet Gazeteciler Derneði’ne ve Gazete’nin mucidi Oðuz Demirkaya’ya da Sivas eþ zamanlý operasyon düzenlenmiþti. Gecenin zifirinde çoluðunun çocuðunun yanýndan apar topar alýnýp, evi, bilgisayarý, odasý neyi varsa incelemeye alýnmýþtý. Oðuz Bey üzerinde sonuçta bir suç unsuruna rastlanýlamamýþtý. itibarsýzlaþtýrma operasyonlarý devam etmiþ, aynen Teðmen Mehmet Ali Çelebi’ye yaptýklarý gibi “sehven” bazý yanlýþ CD’ler, içeriði müstehcen bazý filmler bulundu diye yaygarayý basmýþlardý...Olabilirdi, o filmler Oðuz Bey’in þahsýna ait de olabilirdi, özel hayatýn mahremiyeti açýsýndan bakýldýðýnda bizim, aklý baþýnda “aydýn” insanlarýn bunu görmemesi gerekirdi! Süreç “Dökmetaþ” dönemine geldiðinde Oðuz Bey birde ekmeðinden olmuþtu. Çok sýkýntýlar çekti, çok büyük badireler atlattý, maðdur oldu. Belki ekmek parasý bulamadýðý günler oldu ama variyetli olan babasýna bile gidip bir talepde bulunmadý.

Yukarýda anlattýklarým hiç yaþanmamýþ gibi yýllar sonra bazý heveskarlar “Egemen”in rolüne talip olmuþlar, olsunlar ama “Olsunlar!”

Bunda da hayýr vardýr. Rekabet daha iyiyi daha doðruyu getirmek için güzel bir geliþmedir.Sivas’ýmýzýn ve Sivas’ýn kalbi Üniversitemizin geliþiminde kaliteli ve doðru haber akýþýnýn önemi çok büyüktür.ne varki gazetecilik sanýldýðý kadar kolay ve herkesin yapabileceði bir iþ de deðildir. Bundan dolayýki bazýlarý geçmiþi unutarak bel altý vurmanýn salt basýn yayýn hizmeti olduðunu zannediyor.Gazetecilik de bir “süreç “ister!

Bugün aklýma PARALELCÝ kelimesi geldi, vurayým! Yarýnda PORNOCU, EROTÝKCÝ, DEKOLTECÝ, TRANSPARANCI, FÝRÝKÝKCÝ...gibi birþeyler gelir onuda söylerim derseniz bu olmaz, hem yakýþýk almaz hem de yaptýðýnýz iþin inandýrýcýlýðý kalmaz.

Yunus diyorki; HAMDIM, PÝÞTÝM, YENDÝM...

Üniversitede akademisyen olmak,bir “süreç” ister... Ýlk, Orta, Lise, Lisans, Yüksek Lisan, Doktora ve Doktora Sonrasý Süreç. Yani Yunus’un dediði gibi...Üniversite camiasý gibi eðitimli ve donanýmlý bir camia üzerinden “basýn yayýn” iþi yapacak olursan cümlelerini seçmek zorundasýn. Geçmiþte neler yaþanmýþ, kimsenin hatýrlatmasýna gerek býrakmayacaksýn.

Paralelci dediðiniz insanlar geçmiþte paralelcilerden darbe yemiþ insanlarsa bu iftiraya kimse inanmaz. Sizinde yaptýðýnýz iþinde kýymet-i harbiyesi kalmaz.

Yazýnýn baþýnda iki tarihi olaya deðinmiþtim; yaptýðýn iþin doðruluðuna inanýyorsan netice seni kötü yapmaz yeterki niyeti “evla” olasýn aynen Merzifonlu gibi, aynen Enver paþa gibi...


Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 

Dier Kürsat TECEL Yazlar
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.