Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
Bulut: “Uyarıyoruz bu tür
Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Uğur Bulut sosyal medya hesabları
Milas’ta yangın korkutan se
Muğla’nın Milas ilçesinde termik santrallere doğru ilerleyen orman yangın
Koronavirüs durdurulamıyor b
Sağlık Bakanlığı, 3 Ağustos 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini
Sivas İl Özel İdaresi Makin
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İstiklal Caddesi eski tapu kavşağında bulunan İ
SOGEP 4 Projeye Destek Verecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)
Bosna'daki Türk Üniversitesi: IUS

Bosna'daki Türk Üniversitesi: IUS

  Bu yaz 07 Temmuz 2015, SALI 01:44:15 eklenmitir.
Yazar : Metin BOSNAK
Yurtdýþý eðitim, Yüksek öðrenim, Türkiye dýþýnda eðitim.


12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Bosna’daki Türk Üniversitesi: IUS (Uluslararasý Saraybosna Üniversitesi)

 

Bosna’da Avrupa’nýn en iyi akademik kurumlarýndan olmaya aday bir Türk üniversitesi var. Karakterini ve ruhunu Osmanlý’dan alan baþkent Saraybosna’da. Uluslararasý nitelikte bir üniversite. Hukuki yapýsý hem AB normlarýnda hem de Türkiye denkliðine sahip. Bu nedenle adý da Uluslararasý Saraybosna Üniversitesi (IUS).  Büyüyen Türkiye’nin ideallerini yaþatmak istiyor kardeþ Bosna-Hersek’te. Bosna-Hersek’le beraber o idealleri yaþamak isteyen bir kurum IUS. Þimdiden pek çok ödül almýþ durumda Avrupa Hareketi ve benzeri kurumlardan. Avrupa Hareketi tarafýndan 2014 yýlýnda "Batý Balkanlar'ýn En Ýyi Üniversitesi Ödülü"ne layýk görüldü.

IUS Endülüs’te, Taþkent’te, Buhara’da, Mýsýr’da, Basra’da, Þam’da, Ýstanbul’da ve daha nice Ýslam coðrafyasýnda olduðu gibi, “Ýlim Çin’de olsa gidiniz!” buyruðunu, Saraybosna’ya taþýyan bir harika yerleþke içinde.  IUS Bosna’daki en güzel ve þirin yerleþke içinde, sýrtýný bir yanda milli parka, bir yanda nehre dayamýþ; öte yandan, vaktiyle Sýrplarýn katliamda kullandýklarý tepelerdeki yeþilliklere gözlerini dayamýþ ve “bir daha asla olmayacak; ben onun için buradayým!” dercesine eðitim veriyor.

Eðitim için, sevgi için, Bosna ve Türkiye için, paylaþýlan bir medeniyetin ihyasý için kurulmuþ bir Üniversite IUS. Mostar Köprüsü nasýl iki yakasýný getirirse þehrin, IUS Bosna ve Türkiye arasýnda ondan daha önemli bir köprü görevi yapýyor. Bir yandan iki ülke arasýnda, diðer yandan Bosna’nýn geçmiþi ve geleceði arasýnda, Bosna’nýn huzuru ve kendine güveni ve yýkýlmýþlýðý arasýnda köprüler kuruyor. Uluslararasý Saraybosna Üniversitesi yaklaþýk 2000 öðrenciye sahip. Daha önce üç fakültede eðitim verirken, þimdi yeni açýlan iki yeni fakültesini de devreye soktu: Hukuk ve Eðitim Fakültesi. Yaklaþýk yarýsý Türk öðrencilerden oluþuyor. Diðer yarýsý ise, Boþnak öðrencilerden ve elli kadar diðer ülkeden oluþan bir eðitim kurumu burasý.

IUS þu an 11 yaþýnda bir yükseköðretim kurumu. Þu anda sadece lisans deðil, ayný zamanda yüksek lisans ve doktora eðitimleri de veriyor. Rahmetli Aliya Ýzzetbegoviç, vefatýndan önce bir vesile Baþbakan Erdoðan’a Bosna’ya yatýrým önerisinde bulunuyor ve Bosna’nýn eðitimini bir bakýma Erdoðan’ýn omuzlarýna kutsal bir emanet olarak býrakýyor. Eðitim gibi bir yükün taþýnmasý zor. Baþbakan Erdoðan hem eðitim hem de bölge ekonomisine, stratejilerine katký olmasý için Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin kurulmasý talimatýný veriyor. SEDEF Vakfý, burada devreye giriyor ve IUS’un ihtiyaçlarýný karþýlama noktasýnda bir canhýraþ gayret veriyor.

Türkiye’den, Rumeli’den “vatanýmýz buradan ibaret deðildir” diye düþünen eðitimin önemini bilen, vatanýný, milletini seven ve ufku geniþ tutmak isteyen, Türkiye’nin beynelmilel alanda bir atýlýma öncülük etmesini arzulayan insanlar, hem sevgilerini ve gayretlerini hem kaynaklarýný üniversitenin kurulmasý için kullanýyorlar. Öte yandan, savaþ ve katliam ya da ekonomik nedenlerden dolayý Bosna’dan ayrýlan öðretim üyelerini yeniden ülkelerine kazandýrmak çabasýnda… 

11 yaþýnda bir üniversite olan IUS, beþ fakültesi ve Araþtýrma Merkezi, Liderlik Merkezi, Balkan Araþtýrmalarý Merkezi, Sürekli Eðitim Merkezi gibi kurumlarla da hayatýn tam içinde. Fakülte binalarý, araþtýrma laboratuvarý, 4 yýldýzlý otel konforundaki kýz ve erkek öðrenci yurtlarý, minyatür Osmanlý mescidi, harika bir futbol sahasý, tenis, voleybol, basketbol sahalarý ile hizmet vermeye baþlýyor. 

Bununla da yetinmiyor üniversite, Türkiye’de ve dünyada farklý nedenlerle maðduriyet yaþayan öðrencilere kapýlarýný açýyor. Hem de bunu Türkiye standartlarýnýn üzerinde akýllý derslikler ve ofislerde yapýyor. Dahasý, Uluslararasý Saraybosna Üniversitesi yurt dýþýnda olup da YÖK tarafýndan tanýnan ve ÖSYM kýlavuzunda yer alan tek üniversite unvanýna sahip.

YÖK nezdinde denkliði olan diplomalarýný alan öðrencilerin bir kýsmý þu an Amerika ve Türkiye dâhil birçok ülkede Yüksek lisans programlarýndan kabul almýþ durumdalar.  IUS bünyesinde açýlan yüksek lisans ve doktora programlarýnda hem Türkiye’den hem de baþka ülkelerden olup ABD, Ýngiltere ve diðer AB üyesi ülkelerden almýþ, ufka nazarlarýný dikmiþ, kimliklerine sýmsýký sahip insanlar ders veriyorlar. 
Demokratik bir ortamda ve özgürce fikirlerin beyan edilebildiði IUS’ta öðrenciler, hocalarýn, bölüm baþkanlarý, dekanlar ve rektörle beraber yemek yiyerek sohbet ediyor ve hatta bazen onlardan “Euro bozabilir misiniz?” “Hocam, baþ aðrýsý hapý var mý?” diye sorabildiði bir mekândan bahsediyorum. Ýþte öyle bir yer IUS. Yani Uluslararasý Saraybosna Üniversitesi. 

IUS’ta öðrenciler kabul aldýktan sonra isterlerse fakülte, isterlerse iki yýl içinde—hiçbir zaman kaybý olmadan—deðiþtirebiliyor. Sabancý Üniversitesi’nin de uyguladýðý bu sistem aslýnda yeni üniversite konseptini temsil ediyor. Böylece, öðrenciler farklý nedenlerden istemeden girdikleri fakülte ya da bölümlerini bir dilekçe ile deðiþtirmek suretiyle ilerde kendileriyle en az 30 yýl beraber olacak mesleklerini daha kararlý ve bilinçli þekilde seçebiliyorlar. 

Eðitimin Ýngilizce olarak verildiði IUS’ta, Boþnakça ve Türkçe dersleri de öðretiliyor. Sonuç olarak, Türkçe, Boþnakça (takriben)  500 milyon insanla iletiþim imkâný saðlarken, kaliteli hazýrlýk programý da öðrencileri 1,5 milyarlýk bir Ýngilizce bilen iþ dünyasýnýn kapýlarýný açýyor. Onlarý tek bir ülkeye mahkûm etmeyen eðitim ve dil eðitimi, giderek rekabetin arttýðý iþ pazarýnda onlarý öne çýkarýyor. 

Ülkelerinden gelerek Bosna’da eðitim alan öðrencilerin bir avantajý da AB’ye girmesi kuvvetle muhtemel olan Bosna-Hersek’te mezuniyet sonrasýnda iþ alanlarýný tanýmýþ olarak bizzat AB adayý bir ülkede yatýrým yapmayý mümkün kýlmasý. Netice olarak, halen IUS öðrencilerinden Saraybosna’da hizmet ve imalat sektörünün çeþitli alanlarýnda hizmet veren, yatýrým yapanlar var. Ve onlar IUS’ un gururu olarak hayatýn her alanýnda var olacaklar. Zaten kar amacý olmayan IUS’ta, giriþte baþarý puanlarýna göre uygulanan büyük orandaki burslar yanýnda, öðrenciler baþarýlarý oranýnda burslarýný eðitim alýrken artýrabiliyorlar.

Ben mi kimim? Atalarý Saraybosna’dan Türkiye vaktiyle göç etmiþ ve þu an Yavru vatan dediði ülkede eðitimle uðraþan birisi. IUS’ da ve Saraybosna’da ben de öðrenciliðimi yeniden yaþýyor ve öðrendiklerimi yeniden gözden geçiriyorum. Saraybosna’da yapýlacak çok þey var. IUS, TÝKA, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Ziraat Bankasý, Butmir’de görev yapan Türk askerleri, Türk iþletmeleri ile beraber daha çok baþarýlara imza atacak. Atýlan hem imza Tuðra olacaktýr. O halde, IUS’un kaybedecek zamaný yok, hep ileriye hep ileriye demekten baþka hedefi de yok.

Elli farklý ülkeden yaklaþýk 2 bin öðrencisi bulunan IUS, yeni eðitim-öðretim yýlýna iki yeni fakülte ile yeni dönemine "merhaba" diyecek. IUS Rektörü Prof. Dr. Yücel Oðurlu, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, üniversite bünyesine iki yeni fakülte daha eklendiðini belirterek, "Yeni fakültelerimiz Hukuk ve Eðitim fakülteleri. Hukuk Fakültesi'ne bu yýldan itibaren öðrenci alacaðýz" diye konuþurken, yaþadýðý haklý gururu anlatýyor.

Bölgenin en eski vakýf üniversitesi olan IUS'ta, psikolojiden uluslararasý iliþkilere, farklý mühendislik dallarýndan iþletme bölümüne kadar on dört ayrý programýn olduðunu anlatan Oðurlu, bu bölümlerden mezun olan öðrencilerin Türk Hava Yollarý, TRT, Anadolu Ajansý'nýn yaný sýra birçok saygýn kurum ve kuruluþlarda iyi pozisyonlarda iþ bulabildiler. Bazýlarý da mezuniyet sonrasýnda Bosna’da iþ kurdular.

Ha bir þey daha!

Hocalarým duymasýn, ama benim zamanýnda IUS olsaydý, farklý bir bölümde okurdum!

Bir dilekçe yeterdi!

www.ius.edu.ba  adresimiz.

Ayrýca, Ýstanbul’daki IUS irtibat adresinden her bilgiyi alabilirsiniz.
Saraybosna Ýstanbul’dan 90 dakika uzakta, ama saniyeler kadar sýcak.

Gezmek ya da eðitim için bekleriz…

 

 


Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 

Dier Metin BOSNAK Yazlar
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.