Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
Sağlık Bakanı illerdeki son
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından haftalık vaka oranlar
Koronavirüs tablosu... Rekor
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 13 Nisan 2021 koronavirüs tablosunu açıkl
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıs
Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan
CHP Sivas eski Merkez İlçe B
Tam beş yıl önce avukatlık ruhsatını alan ve partiye seçimden kısa bir s
Yeni tedbirlerin alınması be
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayy
AK PART VE TTK’LAR

AK PART VE TTK’LAR

  Bu yaz 09 MAYIS 2015, Cumartesi 10:09:40 eklenmitir.
Yazar : Mehmet Ercan ILTER


12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Ak Parti’nin Tivil Toplum Kuruluþlarý toplantýsý Sivas Öðretmen Evi’nde tertip edilen bir kahvaltý eþliðinde yapýldý…

Aslýnda hiçbir STK temsilcisinin bu toplantýya katýlmamasý gerekirdi…

Çünkü AKP, milletvekili temayül yoklamasýna bütün STK temsilcilerini çaðýrmýþ demokratik seçim havalarý edâsýnda oylamalar yapýlmýþ neticede o kadar organizasyonu hiçe sayarak sonuçlarý hiç tiklemeden dayatma aday listesini açýklamýþtý…

Senin (yani benim) sadece konu mankeni olmaktan ya da seçim aðzýyla ifade edersek ‘’kalabalýk’’ etmekten öte rolünün olmadýðý bir toplantýda bulunmaman gerekirdi…

Peki mâdem öyle niçin toplantýya iþtirak ettin? Bi sor ki niye? Biz Ýnternet Gazeteciler Derneði’ni temsilen katýldýk…

Dernek sýfatýmýzdan ziyade aðýr basan gazetecilik sýfatýmýzla… Milletvekili adaylarý kendilerini tanýttýlar dillerinin döndüðünce politikalarýndan bahsettiler…

Her zamanki lakýrdýlar…

Beni asýl ilgilendiren ve orada bulunmamdaki en önemli âmil Sayýn Bakanýn konuþmasý ve ona yöneltmek istediðim bir soruydu…

Sayýn Bakan hükümetin icraatlarýndan bahsetti…

Hastanelerden Havaalanýndan Bölünmüþ Yollar’dan Doðalgazdan Milli Helikopterden Milli Piyade Tüfeðinden vs. vs. bahsetti…

Sivaslýnýn AKP’ye oy vermesi için sadece doðalgaz yeterlidir dedi…

Gürün’den Sivas’a geldiði zaman göðü kaplayan dumandan dem vurdu…

Bunlarýn tamamý herhangi bir milletvekili tarafýndan dile getirilseydi su götürürdü…

Ama beni tatmin etmedi…

Çünkü konuþan bir bakandý hemi de Milli Savunma Bakanýydý…

Mesele memleket meselesi idi ya da öyle olmalýydý…

Memleket kelimesi Türkçede hem ülkeyi hem de yaþanýlan þehri ifade eder… Bir Milli Savunma Bakaný hem memleketini hem de ‘’memleketini ‘’ düþünmek zorundadýr…

Bizim Bakan memleketimizle ilgili olarak Doðalgazý kâfi gördü…

Ben yine de dayanamadým Bakan Bey’e sordum...

Milli Savunma Bakanlýðýnýn Sivas’a yönelik bir yatýrýmý olacak mý?

Ýki kelimeyle cevap verdiler…

OLMAZ! OLMAZ!

Not: Allah var toplantýdan sonra görüþ bildirmek isteyen var mý diye sordular herkese söz hakký verdiler kimse söz almadý ‘’bizim temayül yoklamasýndaki oylarýmýza neden itibar edilmedi diye sormadý’’ Ben orda konuþsam provakatörlük olarak algýlanýrdý ama düþüncelerimi burada yazýyorum.

Diðer arkadaþlarýn da kalabalýk olmaya razý olduklarýný gördüm üzüldüm…

 

 


Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!
erkan
Yatýrýmcýnýn direncini kýrýyor
Yaþanmýþ bir baþka vakadan bahsetmek istiyorum. Bendeniz Türk Hava Kuvvetlerinde görevli iken cn-235 CASA uçaklarý için hiç bir ülkede olmayan çok önemli bir test cihazý yaptým. Bu cihazý Türk Hava Kuvvetleri Komutanlýðý 17 yýldýr gayet güzel kullanýyor. Dünyada eþi benzeri olmayan bu test cihazýnýn yeni ve üst modelini Sivas'ta üretip uluslararasý havacýlýk sektörüne sokarak yaklaþýk 7 500 000 dolar döviz kazandýrabileceðimizi gerek mail gerek faks gerekse bizzat sayýn bakanýn kendisine söyleyerek basit bir destek istedim.Yapmýþ olduðum test cihazýnýn çalýþtýðýný ispatlayacak uçakta kullanýlan bir parçayý bedelini de ödemek kaydýyla temin etmek istedim. 3-4 yýldýr Savunma bakanlýðýnda çalmadýðým kapý vermediðim dilekçe görüþmediðim kimse kalmadý. adýmý iletiþim bilgilerimi býraktýðým halde ne arayan ne soran var Sonuç koskoca SIFIR. kamu oyunun bilgisine.erkan ÝLTER


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 

Dier Mehmet Ercan ILTER Yazlar
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.