Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
HSK'dan 'yargı bağımsızlı
Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) 'yargı bağımsızlığı' vurgusu ile bir aç
"Erdoğan elçiliklerin açık
Cumhurbaşkanlığı kaynakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçi krizi
Yargıtay Başkanı Mehmet Aka
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını i
Erdoğan ve Bahçeli bir araya
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü kabine toplantısı öncesi Mil
ABD Büyükelçiliği'nden 'is
ABD Büyükelçiliği son günlerde yaşanan 10 büyükelçinin 'istenmeyen kiş
ORTADOÐU’NUN ÇIRAK AKTÖRÜ;TÜRKÝYE!

ORTADOÐU’NUN ÇIRAK AKTÖRÜ;TÜRKÝYE!

  Bu yaz 16 Ekim 2014, Persembe 08:19:47 eklenmitir.
Yazar : Kürsat TECEL
Türkiye Ortadoðu’da yaþanan olaylarýn istesede istemesede içindedir.


12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Bu gerçek bugünün deðil, geçmiþin ve geleceðin realitresidir.

Yüzyýllar boyunca idaresinde kalan coðrafyaya kayýtsýz kalmasý hayatýn doðal akýþýna tersdir...

Bu nedenle sýnýrýmýza teðet geliþen olaylarýn bizi etkilememesi düþünülemez.

Türkiye’nin olaylar çerçevesinde bir rolü olduðu, etkileþimlerden ve söylemlerden pekala anlaþýlýyor.

Bu görev yeni mi tevdii edildi?

Hayýr!

Söylemekten bile usandýðýmýz BOP vesilesi ile görev ifa ediliyor...

Son perdede; iskambil destesi ile illüzyon yapanlar gibi, gösterinin sonraki aþamasýna geçildi sadece.

IÞÝD,PYD,ELKAÝDE,PEÞMERGE, HAMAS, BAKOHARAM...Oyunun diðer yardýmcý aktörleridir.

Oyun; ABD ve BM ortak yapýmý, Senarist Ýsrail...

Ýran Cumhurbaþkaný Hamaney’in de dediði gibi; IÞÝD’i sahneye süren ABD ve müttefikleridir.

IÞÝD’e kontrollü bir þekilde aðýr mühimmat desteði yapanlarýn baþýnda da bunlar geliyor.

Türkiye’nin de yardým ettiði iddia ediliyor ki, ben de bu iddiaya inananlardaným.

Neden bukadar uzadýðý sorusu kafa karýþtýrmasýn; Dünya’nýn 2. Kutbu (Rusya, Çin, Ýran) oyuna müdahil oldular da ondan iþler sarpa sardý.

Suriye; Rejim ve Ýktidar olarak bölge de 2. Kutup ülkelerin üssü konumundadýr.Esad düþerse hamilerinin etki alaný düþer.

Nitekim Amerika bu gerçeði bildiði için, Esad’ý birinci öncelikli hedef olmaktan çýkarttý.

Ahmet Davutoðlu’nun Esad hedefi de, hedef þaþýrtmak için söylenmiþ bir latife gibi!

Barzani, Türkiye bize yardým etti, gizli tuttuk diyor.

Adana’da durdurulan týrlarýn içinde Barzani’ye, Peþmerge’ye giden mühimmat olduðu kuþkusu aðýr basýyor.

Kuzey Irak (Kürdistan Özerk Bölgesi) petrollerinin Anadolu üzerinden pazarlandýðý biliniyor.

Kimlerin ortak olduðu tahmin ediliyor!

PKK ile yürütülen müzakere ve adýna barýþ süreci dediklerinin bu ortaklýðýn eseri olduðunu söyleyebiliriz...

Türkiye öngöremediði PKK ve Ortadoðu tehdidine vizyonsuz projeler nedeniyle hedef oldu.

Kýsa vadeli iktidar beklentileri sürükledi bataklýða...

Uzun yýllarýn çalýþmasýnýn mahsulünü topluyoruz.

Ergenekon operasyonlarýnýn asýl gayesi de bu günler ve bundan sonra gelecek günler içindi.

“Zinde” güç býrakýlmadý ülkede...(Türk Milli Futbol Takýmý bile ruhsuzlaþtý.Seyirci ruhsuzlaþtý...)

TSK’nýn direnme gücü kýrýldý,küresel oyunlarýn bazan emir eri, bazan seyircisi yapýldý.

Savunma ve korunma politikalarý üretme noktasýndaki katkýsý askýya alýndý.

MÝT, devletin olmaktan çýktý, belli bazý þahýslarýn ve zümrenin elinde “Kamu Tüzel Kiþiliði” gibi hareket etmeye baþladý.

Akademik çevreler ve strateji üreten kuruluþlar bile “yandaþ” dürtülerle rapor hazýrladý.

Bilim adamlýðý namusu makamdan sonra geldiði için doðrularý söyleyemediler.

Atatürk’e ve T.C’ye karþý kompleksli bir nesil yetiþtirildi.Kürsülerin baþýnda þimdi bunlar var.

Evet, Türkler bu coðrafyaya yerleþtiðinden beri Ortadoðu’nun her santiminde olan olaylar bizi de etkiliyor.

Türkiye, ABD ve müttefiklerine raðmen barýþýn dili olabilirdi...

Güçlü tarihiyle, ulvi töresiyle bölgenin aðabeyi olmasý zor deðildi,terör örgütlerinin “Derin Stratejik Ortaðý” olmaya heveslenmeseydi...

Komþularýn iç iþlerinde mezhepçi politikalara meyletmeseydi bölge bukadar karýþmazdý,IÞÝD ve diðerleri bu denli güçlenmezdi.

Açýlým politikasý, hükümetin tepesinde sallanan kýlýç gibi asýlý olmazdý.

Açýlým’ý sürdüreceðiz diye yanlýþ ortaklýklar, tehlikeli iliþkiler kurulmazdý.

Türkiye önce PKK’yý ardýndan da karþý koyacak olan bütün güçleri tepeler geçerdi.

...

Artýk þehirler en ufak bir çaðrýyla yakýp, yýkacak müptezellerle dolu...

Hiç bir yer güvenli deðil.

Bu da bize, nasýl bir bataklýða saplandýðýmýzý gösteriyor.

Türkiye’nin huzuru cesur olmaktan geçiyor.

Devlet cesur olmalý, Millet cesur olmalý, Hükümet cesur olmalý...


Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 

Dier Kürsat TECEL Yazlar
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.