Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
Bulut: “Uyarıyoruz bu tür
Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Uğur Bulut sosyal medya hesabları
Milas’ta yangın korkutan se
Muğla’nın Milas ilçesinde termik santrallere doğru ilerleyen orman yangın
Koronavirüs durdurulamıyor b
Sağlık Bakanlığı, 3 Ağustos 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini
Sivas İl Özel İdaresi Makin
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İstiklal Caddesi eski tapu kavşağında bulunan İ
SOGEP 4 Projeye Destek Verecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)
DER SPÝEGEL "BOYUN EÐME" DÝYOR

DER SPÝEGEL "BOYUN EÐME" DÝYOR

  Bu yaz 23 Haziran 2013, Pazar 21:44:46 eklenmitir.
Yazar : Metin BOSNAK


12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Der Spiegel  "Boyun eðme" diyor!

 

Duran adam, soyunan kadýn, püsküren TOMA, yere düþen karanfil ve  otel karargahlar.

Ýstanbul'u Türkler alalý epey oldu; ancak Bizans Ýstanbul'a galebe çalýyor.

Türkiye'de artýk asker-siyaset deðil, sermaye siyaset iliþkilerine yönelmek gerekiyor.

Bunun için de asker ve sermayeden öte, Meclis'in ve varsa hukukun esas alýnmasý lazým.

Ne asker baðýmsýz kaldý dýþ etkilerden, ne sermaye dýþarýyla baðýmsýz çalýþabilir.

Meclis ve Meclis'e kadar gelen icazetli siyasetin varlýðý da medya-propaganda baskýsýna açýk.

Demokrasinin sandýktan ibaret olmadýðý bellidir.

Ancak demokrasinin farklý güdüm yollarý hem sandýkta hem sokakta var.

Demokrasileri var eden iktidarýn deðil muhalefetin varlýðýdýr.

Bu  nedenle, aciz muhalefet Meclis'te yapamadýðýný Meclis dýþýnda yapmaya giriþiyor.

Sokaklarý harekete geçiremediði zaman da, baþka ülkeleri devreye sokmak istiyor.

Milli çýkarlarýn ötesinde davranýþlara giren iktidar ve muhalefetin geçmiþte akýbeti bellidir.

Türkiye artýk iktidarý ve muhalefeti ile sadece Milli çýkarlara matuf siyaset üretmelidir.

Bir yandan AB bir yandan ABD'nin kolunu bacaðýný çekiþtirmesine izin vermemelidir.

Aksi halde, muhalefeti AB, iktidarý ABD sultasýndan korumak mümkün olmayacak.

Dahasý, sermayenin ne kadar milli çýkarlarý esas alarak konulara eðildiði.

Hatta, güvenlik güçleri ve mekanizmalarýnýn ne kadar milli çýkarlara duyarlý olduðunu düþünmek...

Ülkedeki ideolojik fay hatlarýnýn nasýl da bir çýrpýda dýþ ve iþ iktidar savaþýnda kullanýldýðý açýktýr.

Darbeler ve matkaplarýn teknolojik düzeylerini anlama çabalarýnda sýnýfta kalýyoruz. 

Sonrasýnda Vahdettin ve Mustafa Kemal'e dair "ihanet" teraneleri baþlýyor.

Bir taraf Mustafa Kemal'i, diðer taraf da Ýslam'ý karþý tarafý dövmek için kullandýkça da devam edecek.

Kastým, içerdeki Kemalistlerin ötesinde, içerdeki Ýslamcýlarýn ötesinde istismar odaklarýdýr.

Divan ve Hilton Otellerinin mimari farklarýna, ama bakýþ benzerliðine dikkat çekmek...    

Sonra Ýstanbul ve Bizans arasýndaki farklarý analiz etmek... 

Önce Taksim'deki heykelin anlamý üzerinde duran bir atölye çalýþmasý yapmak...    

Sonra Taksim'in tarihçesine bakmak...

Bir ayda ülke gündeminin, ekonomideki dengelere raðmen, nasýl da istismar edildiðini düþünmek...

Terör dediðimiz "dolaylý" savaþtý ve Türklerle Kürtler arasýnda deðildi.

Ancak barýþ Türkler ve Kürtler arasýnda oluþmaya baþladý.

Ancak terörün finansör ve garantörleri de kendilerini baþka yerlerde taraf yapýyorlar.

Türkiye ile diðer devletler arasýnda Türkiye, yani Doðu Meselesi tamamlanmadý. 

Türkiye'nin PKK sorununu çözme giriþimi baþta Almanya, Rusya, Ýran ve Suriye için korkulu rüyaydý.

PKK Ortadoðu'nun kilit mekanizmasý olmuþtu.    

Çok sermayeli bir katliam ve þantaj þebekesi olarak faaliyet yaptý.

Türkiye'nin içinde oluþan hava bir yana, Türkiye'nin yapacaklarýna engeldi.

PKK'dan dolayý girilen krizler, güvenlik politikalarý, Türkiye'yi kendi topraklarýna hapsetti adeta.

Ve PKK'nýn sorun olmaktan çýkmaya baþlamasý, bu katliam þirketinin ortaklarýný þaþýrttý.

Atýl kalan topraklarýn yeniden hayat bulmasý, yatýrýmlarýn gitmeye baþlamasý da öyle.

Dahasý, artýk Türkiye kendi vatandaþlarýný yabancýlarýn eline býrakmak istemiyordu.

Vatanýný sahiplenmesi onlarýn vatandaþ olarak deðerli kýlýyordu.

Avrupa ise, ekonomik krizle boðuþuyordu.

Ýngiltere ve Almanya ise AB'nin efendiliðini kaptýrmak istemiyordu.

Yýllarca kapýda bekleterek aþaðýlamak istedikleri Türkiye'den kötü olmuþlardý.

Kapitalizm, hele hele ideolojik Kapitalizm ya birilerini yemeli ya da kendisini yiyecekti.

Ýþte bu noktadan sonra, yarasalar yön tayinlerine baþladý ülkemizde.

iktidarýn "ileriye" takamadýðý demokrasi vitesinin  de katkýsýyla...

Daha geçen yýla kadar Türkiye'ye övgüler yaðdýran dýþ medya, içeriden aldýklarýn harmanladý havuzda.

Haber dediðimiz, tarihin güncelidir.

Ýkisi de duyurmak istediklerini verir.    

Hadi bakalým! Bizler Gezi Parkýyla uðraþýrken, Almanya Avrupa'yý ve Balkanlarý eline alýyor.

Sonra da Ortadoðu'ya iyice iniyor, Maliki ve Ýran'la kucaklaþýyor, Esad'ý destekliyor.

Kutlu olsun!

Öte yandan, Merkel, Taksim bahanesiyle Türkiye'yi taksim etmek amacýyla uðraþýyor.

Der Bild, New York Times ve Washington Post Yeni Osmanlý korkularýný patlatýyor.

Sanýrsýnýz Hitler Türk'tü.

Üstelik,Erdoðan'a karþý giriþilen tavýrda Ýsrail ve Almanya birleþebiliyor.

Hitler'in Almanya'sý Merkel'in Almanya'sýyla bu sefer ruhta buluþuyor aslýnda.

Türkiye'nin bu aþamada yapmasý gereken ise Der Spiegel'in "boyun eðme" nasihatine uymak.

Türkiye'm!

Sana içerden dýþarýdan kim dayatma yapar, yular vurmak isterse, BOYUN EÐME!

En baþta da Almanya'ya...


Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 

Dier Metin BOSNAK Yazlar
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.