Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
HSK'dan 'yargı bağımsızlı
Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) 'yargı bağımsızlığı' vurgusu ile bir aç
"Erdoğan elçiliklerin açık
Cumhurbaşkanlığı kaynakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçi krizi
Yargıtay Başkanı Mehmet Aka
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını i
Erdoğan ve Bahçeli bir araya
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü kabine toplantısı öncesi Mil
ABD Büyükelçiliği'nden 'is
ABD Büyükelçiliği son günlerde yaşanan 10 büyükelçinin 'istenmeyen kiş
TÜRK SORUNU VE TÜRK MÝLLETÝNÝN KÜRT MÝLLÝYETÝNDEN ÜSTÜNLÜÐÜ!

TÜRK SORUNU VE TÜRK MÝLLETÝNÝN KÜRT MÝLLÝYETÝNDEN ÜSTÜNLÜÐÜ!

  Bu yaz 30 Ocak 2013, Carsamba 14:32:09 eklenmitir.
Yazar : Kürsat TECEL
Milletvekili Prof.Dr. Birgül Ayman Güler, içinde bulunduðu siyasi oluþumdan bile tepkiler alacak kadar þýk konuþtu, Türk aydýnlarýnýn üzerinde hassasiyetle durmasý gereken konu hakkýnda isabet buyurdu;


12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

 Milletvekili Prof.Dr. Birgül Ayman Güler, içinde bulunduðu siyasi oluþumdan bile tepkiler alacak kadar þýk konuþtu, Türk aydýnlarýnýn üzerinde hassasiyetle durmasý gereken konu hakkýnda isabet buyurdu; yaþanan sürecin aslýnda bir “Türk Sorunu” doðurduðundan bahsetti…

Bazýlarýna göre; Açýlým ve sözde demokratikleþme çabalarý ile Türk egemen Cumhuriyetin kuruluþu ve Cumhuriyet süreci kendisi ile yüzleþmektedir.  Bu mahiyette düþünenlere göre, Türk Milleti temelli müesses nizam; antidemokrat, baskýcý ve hatta faþizan modeli ile Türk soylular hariç, vatandaþlarýn temel insan haklarýný gasp eden, asimilasyona entegre bir hüviyet arz etmektedir. Baþta Kürtler olmak üzere, mahiyetinde yaþayan etnik unsurlarýn “ana dilde eðitim, ana dilde savunma” baþta olmak üzere birçok haklarýný kullanmalarýna müsaade etmemektedir. Bir milletin hayati fonksiyonlarýný devam ettirebilmesi için gerekenleri cebren yasaklayarak asimile etmiþtir!

Tamamen içi boþ yukarýdaki jargon; Birgül Ayman Güler’in net olarak teþhis ettiði bir sorunun da varlýðýný hatýrlatmýþtýr. Bu gün yaþanýlanlarýn daha iyi anlaþýlmasýyla, ileride daha fazla büyüyecek olan bu sorun, Türklerin maneviyatýna karþý son derece merhametsizce saldýran kesimler ile bir hesaplaþma doðuracaktýr. Milletin komþuluk, akrabalýk ve beþeri iliþkilerinin tamamýnda kýrýlmalar meydana gelecektir. Hýzla artan nüfus oranlarýnýn, etnik kökenlere göre analizi sonucu yapýlan tahminlere göre, önümüzdeki elli yýlda bile Anadolu’da ki Türk nüfusu yoðunluðu, diðer bütün daðýlýmlarýn iki katýndan fazla olacaktýr.

Kurucu Türk Unsuru ve kendisini Türk Milliyetçisi olarak nitelendirenlere karþý, sürekli hakaret cümleleri ile saldýranlar hiç düþünmüþ müdür; ilerleyen yýllarda etnik içerikli milliyetçi söylemler ile siyaset yapanlar çýkarsa ve taraftarlarýna da “Türk Gerillalarý” ismini koyarsa ne olur? Ýþte oluþacak olan “Türk Sorunu” bu kadar yalýn ve acý sonuçlara gebedir. Türkleri birlikte yaþadýðý diðer kültürler ile eþitlemek isteyen çevrelerin hesap hatasý da bu gerçeði görememekten kaynaklanmaktadýr.

Bir milletin baþka bir milletten üstünlüðünü arî ýrk temalý düþüncelere dayandýrmak, düþünce özgürlüðü açýsýndan bakýldýðýnda serbest olsa bile tutarlý olmayabilir. Milletlerin ve medeniyetlerin insanlýk tarihine ve içtimai refaha katkýlarý bakýmýndan verimi üzerine üstünlük iddiasýnda bulunmak ise kesinlikle ýrkçýlýk deðildir ve tarihi olaylara dayandýrýlarak söylendiðinde bilimsel olarak kanýtlanmýþ birer “gerçek” olur. Bu gerçeðin farkýnda olduðu halde dini literatürlerle Türk Milliyetçiliðini mahkûm etmeye çalýþanlar da, Türk nüfusa karþý iyi niyetli olmayanlardýr.

Türk Milliyetçiliðini idrak edemeyenler için kýsa birkaç hatýrlatmada bulunalým:

Türk Milleti’nin; devlet kurma, yaþatma ve baðýmsýzlýðý uðruna faaliyet yürütenlere Türk Milliyetçileri denir.

Türk Milliyetçiliði; Türklerin varlýðýnýn bilindiði günden itibaren sürüp gelen, devlet kuran, adaleti hâkim kýlmaya çalýþan, eþitlikçi, paylaþýmcý ve yeri geldiðinde hümanist bir çizgide yürümüþtür.

Türk Milliyetçiliði; Milletin inandýðý hâkim dine karþý saygýlý, dine karþý yapýlan saldýrýlara karþý koyan ve maneviyatýn korunmasý uðrunda reaksiyoner bir milliyetçiliktir.

Türk Milliyetçiliði; Kürt, Çerkez, Arnavut, Gürcü, Arap gibi Müslüman kökenli birçok mikro millet öðesini milletin bir uzvu olarak görür ve birlikte yaþama kararlýlýðýnýn jesti olarak Türk Milliyetçiliðinin siyasi organizasyonlarýnda yer verir.

Türk Milliyetçiliði, tarih boyunca etnik arýndýrma giriþiminde bulunmamýþ, soykýrým giriþimlerinin de karþýsýnda olmuþtur.

Türk Milliyetçiliði; kýsa menzilli doktriner söylemlerle deðil, genetik kodlarla inkiþaf etmiþtir.

Son dönem Türk Milliyetçiliði’nin en büyük beklentisi; mülkünün yani devletinin milli hasletlerle yönetilmesi ve Türklüðüne yapýlan saldýrýlara son verilmesidir. Bu saldýrýlar bu gün Anayasal düzenlemelerin koruyuculuðu ile yapýlmak istenilmektedir ve epeyce de yol kat etmiþtir.

Türk Milliyetçiliði; merkezdir. Muhafazakârlýk ile Ulusalcýlýk yelpazesindeki milli manevi deðerlerin tamamýna haizdir. Necip Fazýl gibi dinci bir þairi de, Atilla Ýlhan gibi solcu bir vatanseveri de alkýþlayacak kadar olgundur.

Birgül Ayman Güler iþte bu gerçeklerin bir kere daha konuþulmasýna neden oldu. Bu açýdan bakýldýðýnda son derece faydalý bir hizmette bulunmuþtur. “Türk Ulusu” ibaresini vatandaþlýk tanýmý üzerinden yaptýðý için “üst kimlik”, Kürt Milliyeti kavramýný da “alt kimlik” olarak kullanmýþ ve ulusun eþiti olamayacaðýný izah etmeye çalýþmýþtýr…

Bu çetin sözler tabi ki kendi partisi içinden bile tepki ile karþýlandý. Teröristler ile kol kola yürüyen, terörist cenazesine ve taziyesine gidenlerin bulunduðu bir ortamda bu sözlerin fýrtýnalar estirmesi normaldir. Ýstifa edenlerin olmasý da þaþýrtýcý deðildir.

Milletvekili Prof.Dr. Birgül Ayman Güler’in “akademisyen” hüviyetini de ortaya koyarak yapmýþ olduðu bu deðerlendirmeleri; milliyetçiliðin þeytanýn iþi olduðunu düþünen cahillerin istismar etmesi gayet normaldir. Bu ortamda kendilerine atýlmýþ bir pasmýþ gibi gündemi bu doðrultuda sürdürmeleri de meþreplerinin doðal sonucudur.

Türk Milliyetçiliðine yapýlan yoðun saldýrýlýra bakýldýðýnda, geçmiþten günümüze uzanan düþünce akýmlarýndan beslenenlerin baþrolde olduðu görülecektir. Çöken bir imparatorluðun küllerinden yeniden doðuþunu gerçekleþtirenler Türk Milliyetçileridir. Yeni bir devlet inþa ederken; muhtaç olduklarý kudreti damarlarýnda dolaþan asil kanda bulanlardýr. Ýþgale karþý ülkenin her yerinde cephe açan “derin Türkler” e karþý iþgalciler ile birlikte ortak cephe açanlar ise unutmadýklarý kinleriyle bu gün bile saldýrýlarýný sürdürmektedirler.

Herkesin sus pus olduðu bir dönemde; Milli Þef diktatöryasýna karþý sesini yükseltenler Türk Milliyetçileri olmuþtur. 1944 yýlýnda ekilen bu tohum, sonraki yýllarda komünizm ile mücadelede de zafer kazanmýþ ve eline her mikrofon geçirdiðinde, ayetler okuyup þov yaparak milliyetçiliðe saldýranlarýn hem dinini hem de þerefini korumuþtur.

Milliyetçiliðin ne olduðu ve Türk Milliyetçilerinin bu asil düþüncelerine karþý saldýrgan tutum benimseyenler bilmeliler ki; Fraksiyon farklýlýklarýndan kaynaklanan kompleksi sonucu, Solcularýn, adýný “ulus” koyduklarý Türk Milleti ile Kürtçülüðün ya da Kürt Milliyeti’nin ayný terazi de tartýlmasý mümkün deðildir.

Aydýn tarihçilerimizin, Kürtlerin Turanî kavimlerden olduðunu ýsrarla belirtmelerine karþýn, kendilerini farklý bir millet olarak nitelendirenlere söyleyecek fazla söz yoktur. Ýnsanlar kendilerini nasýl izah ediyorsa sonuçta öyledirler. Fakat milletlerin tarihi antropolojinin ve etnolojinin uðraþ alanýndadýr. Antropologlarýn ve etnologlarýn ortaya koyduklarý, kavmi olarak milletlerin ne olduklarýnýn kati surette delilidir. Kürt kimliðini tanýmak, bu kimliðin Türk kavramý ile ayný seviyede olduðunu iddia etmek iftiradýr. Kürt milleti kavramý gerçek olsa dahi, Türklük ile ayný makama sahip olmasý hiçbir zaman mümkün deðildir.

Türklerin fütuhat ruhu milliyetçiliðin ortaya çýkardýðý ve motive ettiði bir ülküdür. Ýstanbul’u fetheden ile Batý Roma’yý kuþatan yüksek ideal aynýdýr ve Türklerin milliyetçi hislerinin sonuçlarýdýr. Türk Milliyetçiliðine çirkin üsluplar ile saldýranlar yeri geldiðinde bu deðerleri istismar etseler dahi, bu gerçekleri idrak edememiþ ve tefekkürden nasibini alamamýþlardýr.

Türklük ile milli varlýklarý tartýþmalý olan aþiretler ittifakýný ayný kefeye koyan müfteriler bilmez mi ki? Türkler son 25 yüzyýl da, 16 büyük Ýmparatorluk, 41 muhteþem devlet, 32 devlet nizamýnda beylik, 4 atabeylik, 16 hanlýk kurmuþtur. Hali hazýrda yedi baðýmsýz Cumhuriyet, onlarca otonom veya muhtariyet ile varlýklarýný devam ettirmektedirler. Bu rakamlar baþta da belirttiðim gibi son yirmi beþ yüzyýlý kapsamaktadýr ve akýlda tutulamayacak kadar büyük bir sayýyý ifade etmektedir. Daha öncelere ait Sümerleri, Ýskitler ve diðer devletleri dâhil etmeden ortaya çýkan rakamlardýr bunlar… Sözde hayraný olduklarý Osmanlý’nýn da kurucularý ve koruyucularý Türklerdir.

Türklerin kurduðu büyük devletlerin medeniyetinin izlerini sürenler; Afrika’nýn ortasýndan-Vatikan’a kadar yüzlerce Haçlý saldýrýsýna karþý koymuþ, Tarihin kaydettiði en kalabalýk millet olan Çinlilere binlerce kilometre uzunluðunda, onlarca metre yüksekliðinde setler yaptýrmýþ, Avrupa’yý boydan boya çiðnemiþ,  yazýnýn bulunmasýndan-astronomiye, cebirden-metafiziðe, edebiyattan-mimariye kadar her alanda en önde ihtiþamlý çalýþmalar ve eserler ortaya çýkarmýþ bir milletin mührünü göreceklerdir. Böylesine ihtiþamlý bir milletin mensubiyet þuuruna düþmanca saldýranlar, soysuzluða karþý dimdik ayakta kalabilen bir “Türk sorunu”  olduðunu göreceklerdir.

Eli silahlý Kürtçü teröristlerin beklentilerini karþýlamak pahasýna kendi bürokratýný yem eden zihniyet, eþkýyaya vaat ettiklerinin önünde Türk Milletini engel olarak görmektedir. Türk Milleti ve onun nüvesi olan Türk Milliyetçiliði var olduðu sürece bu engel ve “Türk sorunu” her daim var olacaktýr…


Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 

Dier Kürsat TECEL Yazlar
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.